Министерство на младежта и спорта
брой: 88, от дата 8.11.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.34


Наредба № 5 от 29 октомври 2019 г. за критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица

 

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
НАРЕДБА № 5  от 29 октомври 2019 г.
за критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят критериите, условията и редът за награждаване на спортисти – медалисти и призьори от европейски и световни първенства, олимпийски игри и аналогични първенства и игри за хора с увреждания, както и на треньорите и на длъжностните лица, пряко свързани с тяхната подготовка, с еднократни парични награди от министъра на младежта и спорта за постигнатите от тях спортни резултати и класирания.
Чл. 2. (1) Лицата по чл. 1 могат да получат парична награда по чл. 134, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) за постигнати спортни резултати и класирания в европейски и световни първенства за мъже и жени и в олимпийски игри и аналогични първенства и игри за хора с увреждания до размерите, определени в приложението за съответното състезание и класиране, при спазване на правилата на глава втора.
(2) Награждаването по ал. 1 се извършва от министъра на младежта и спорта по предложение на лицензираните спортни федерации.
Чл. 3. (1) Министърът на младежта и спорта може да награждава с парични награди по чл. 134, т. 2 от ЗФВС лица по чл. 1 за постигнати изключителни спортни резултати, които утвърждават авторитета на българския спорт в световен мащаб и издигат престижа на Република България, независимо дали състезанията, в които са постигнати, са посочени в приложението.
(2) За наградите по ал. 1 могат да не се прилагат правилата на глава втора.
Глава втора
КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ
Раздел I
Спортисти
Чл. 4. (1) Индивидуалната парична награда на всеки спортист се определя в процент от максималния размер, определен за постигнатото класиране в съответния ранг състезание в приложението.
(2) Максималният размер, определен в приложението, е за едно класиране на един спортист независимо дали то е постигнато в състезания по индивидуални, или колективни спортове.
(3) Спортистите могат да получат парична награда в пълен размер за всяко призово класиране, определена по правилата на този раздел, с изключение на случаите, за които в наредбата изрично е предвидено друго.
Чл. 5. (1) Спортист, състезаващ се в неолимпийски спортове, има право за една календарна година да получи парична награда само за едно класиране на едно световно първенство и/или едно европейско първенство за съответния спорт, независимо от датата и мястото на провеждане на състезанията по отделните стилове и дисциплини.
(2) Спортист, състезаващ се в неолимпийски спортове, постигнал повече от едно класиране на световни и/или европейски първенства за една календарна година, има право да получи парична награда само за най-доброто класиране.
Чл. 6. (1) При колективните спортове броят на спортистите, включени в отбора, които имат право на парични награда, се определя по правилата на съответната международна спортна организация.
(2) По решение на управителния си съвет лицензираната спортна федерация може да предложи за награждаване различен брой спортисти от определените съгласно ал. 1. В този случай общата сума за техните индивидуални парични награди не може да надвишава сумата от индивидуалните парични награди, определена спрямо броя на спортистите, включени в отбора, по правилата на международната спортна организация и при прилагане на правилата съответно на чл. 7, т. 3, чл. 8, т. 3, чл. 9, т. 3, чл. 10, т. 3, чл. 11, ал. 1, т. 3, чл. 12, т. 3 или чл. 13, ал. 1, т. 3.
Чл. 7. При класирания на олимпийски игри и младежки олимпийски игри всеки спортист може да получи парична награда:
1. в индивидуалните спортове в индивидуалните дисциплини – до 100 % от максималния размер;
2. в индивидуалните спортове при дисциплини, в които участват двама и повече спортисти (щафети, многоместни лодки, ансамбли, групови формации и други) – до 90 % от максималния размер;
3. при колективните спортове наградата на всеки спортист от отбора се определя, както следва:
а) за 70 % от състава на отбора – до 90 % от максималния размер;
б) за 30 % от състава на отбора – до 50 % от максималния размер.
Чл. 8. При класирания на световни и европейски първенства всеки спортист може да получи парична награда:
1. в индивидуалните спортове в индивидуалните дисциплини, когато класиранията са постигнати в състезания в съответната дисциплина или категория с участието на:
а) над 20 спортисти на световни първенства и над 16 спортисти на европейски първенства – до 100 % от максималния размер;
б) до 20 (включително) спортисти на световни първенства и до 16 (включително) спортисти на европейски първенства – до 50 % от максималния размер;
2. в индивидуалните спортове при дисциплини, в които участват двама и повече спортисти (щафети, многоместни лодки, ансамбли, групови формации и други), когато класиранията са постигнати в състезания с участието на:
а) над 20 държави в олимпийските спортове с олимпийски дисциплини на световни първенства и над 16 държави в същите дисциплини на европейски първенства – до 90 % от максималния размер;
б) над 20 държави в неолимпийски дисциплини на световни първенства и над 16 държави в същите дисциплини на европейски първенства – до 65 % от максималния размер;
в) до 20 (включително) държави в дисциплината на световни първенства и до 16 (включително) държави в дисциплината на европейски първенства – до 50 % от максималния размер;
3. при колективните спортове наградата на всеки спортист от отбора се определя, както следва:
а) за 70 % от състава на отбора – до 90 % от максималния размер;
б) за 30 % от състава на отбора – до 50 % от максималния размер.
Чл. 9. При класирания на световни студентски игри всеки спортист може да получи парична награда:
1. в индивидуалните спортове в индивидуалните дисциплини – до 100 % от максималния размер;
2. в индивидуалните спортове при дисциплини, в които участват двама и повече спортисти (щафети, многоместни лодки, ансамбли, групови формации и други) – до 90 % от максималния размер;
3. при колективните спортове наградата на всеки спортист от отбора се определя, както следва:
а) за 70 % от състава на отбора – до 90 % от максималния размер;
б) за 30 % от състава на отбора – до 50 % от максималния размер.
Чл. 10. При класирания на Дефлимпикс всеки спортист може да получи парична награда:
1. в индивидуалните спортове в индивидуалните дисциплини – до 100 % от максималния размер;
2. в индивидуалните спортове при дисциплини, в които участват двама и повече спортисти (щафети, многоместни лодки, ансамбли, групови формации и други) – до 75 % от максималния размер;
3. при колективните спортове наградата на всеки спортист от отбора се определя, както следва:
а) за 70 % от състава на отбора – до 60 % от максималния размер;
б) за 30 % от състава на отбора – до 20 % от максималния размер.
Чл. 11. (1) При класирания на световни и европейски първенства за хорa с увреден слух всеки спортист може да получи парична награда:
1. в индивидуалните спортове в индивидуалните дисциплини, когато спортните резултати са реализирани в съответната дисциплина или категория в състезания с участието на:
а) над 16 спортисти на световни първенства и над 12 спортисти на европейски първенства – до 100 % от максималния размер;
б) до 16 (включително) спортисти на световни първенства и до 12 (включително) спортисти на европейски първенства – до 50 % от максималния размер;
2. в индивидуалните спортове при дисциплини, в които участват двама и повече спортисти (щафети, многоместни лодки, ансамбли, групови формации и други), когато класиранията са постигнати в състезания с участието на:
а) над 16 държави в дисциплината на световни първенства и над 12 държави в дисциплината на европейски първенства – до 60 % от максималния размер;
б) до 16 (включително) държави в дисциплината на световни първенства и до 12 (включително) държави в дисциплината на европейски първенства – до 35 % от максималния размер;
3. при колективните спортове наградата на всеки спортист от отбора се определя, както следва:
а) за 70 % от състава на отбора – до 60 % от максималния размер;
б) за 30 % от състава на отбора – до 25 % от максималния размер.
(2) Спортист, който има повече от едно призово класиране на европейски и/или световни първенства за хора с увреден слух и на Дефлимпикс, може да получи пълния размер на наградата за най-доброто класиране, определена съгласно ал. 1, и 10 % от наградата за всяко следващо класиране, определена съгласно ал. 1.
Чл. 12. При класирания на паралимпийски игри всеки спортист може да получи парична награда:
1. в индивидуалните спортове в индивидуалните дисциплини – до 100 % от максималния размер;
2. в индивидуалните олимпийски спортове при дисциплини, в които участват двама и повече спортисти (щафети, многоместни лодки, ансамбли, групови формации и други) – до 55 % от максималния размер;
3. в индивидуалните неолимпийски спортове при дисциплини, в които участват двама и повече спортисти (щафети, многоместни лодки, ансамбли, групови формации и други) – до 30 % от максималния размер;
4. при колективните спортове наградата на всеки спортист от отбора се определя, както следва:
а) за 70 % от състава на отбора – до 55 % от максималния размер;
б) за 30 % от състава на отбора – до 15 % от максималния размер.
Чл. 13. (1) При класирания на световни и европейски първенства за паралимпийски спортове всеки спортист може да получи парична награда:
1. в индивидуалните спортове в индивидуалните дисциплини – до 100 % от максималния размер;
2. в индивидуалните спортове при олимпийски дисциплини, в които участват двама и повече спортисти (щафети, многоместни лодки, ансамбли, формации и други) – до 80 % от максималния размер;
3. в индивидуалните спортове при неолимпийски дисциплини, в които участват двама и повече спортисти (щафети, многоместни лодки, ансамбли, формации и други) – до 45 % от максималния размер;
4. при колективните олимпийски спортове наградата на всеки спортист от отбора се определя, както следва:
а) за 70 % от състава на отбора – до 80 % от максималния размер;
б) за 30 % от състава на отбора – до 20 % от максималния размер;
5. при колективните неолимпийски спортове наградата на всеки спортист от отбора се определя, както следва:
а) за 70 % от състава на отбора – до 45 % от максималния размер;
б) за 30 % от състава на отбора – до 15 % от максималния размер.
(2) Спортист, който има повече от едно класиране на световни и европейски първенства в олимпийски и неолимпийски дисциплини, може да получи пълния размер на наградата за най-доброто класиране, определена съгласно ал. 1, и 10 % от наградата за всяко следващо класиране, определена съгласно ал. 1.
Раздел II
Треньори и длъжностни лица
Чл. 14. (1) Размерът на средствата за паричните награди на треньори и длъжностни лица се определя, както следва:
1. за класирания в индивидуалните олимпийски спортове в индивидуалните дисциплини:
а) 80 % от размера на наградата на спортиста – при спортисти с едно класиране в едно състезание;
б) 80 % от размера на най-високата награда и 40 % от размера на всяка следваща награда на спортиста – при класиране на един спортист в повече от една дисциплина;
в) 80 % от размера на наградите на всеки един спортист – при повече от едно класиране в едно състезание, постигнато от различни спортисти;
2. за класирания в индивидуалните неолимпийски спортове в индивидуалните дисциплини – 80 % от размера на най-високата награда на спортист и 40 % от размера на всяка следваща награда на спортист независимо от броя на спортистите, постигнали класиранията;
3. за класирания в индивидуалните спортове при дисциплини, в които участват двама и повече спортисти (щафети, многоместни лодки, ансамбли, групови формации и други), както и за класирания в колективните спортове:
а) 45 % от общата сума от наградите на спортистите – при дисциплини, в които участват двама спортисти;
б) 35 % от общата сума от наградите на спортистите – при дисциплини, в които участват повече от двама спортисти, и при колективните спортове.
(2) Размерът на средствата за награди на треньори е не по-малко от 70 % от общата сума, определена за награди на треньори и длъжностни лица по ал. 1.
Глава трета
РЕД ЗА НАГРАЖДАВАНЕ
Чл. 15. (1) За награждаване по чл. 2 могат да бъдат предлагани лица по чл. 1, взели участие в състезанията по приложението, които са включени в спортния календар на международната спортна организация, в която членува съответната лицензирана спортна федерация.
(2) За награждаване по чл. 2 могат да бъдат предлагани лица по чл. 1, взели участие в световни и европейски първенства и игри по приложението, провеждани от Международния паралимпийски комитет и от Международния комитет за спорт за глухите, за спортове и дисциплини, които са включени в програмата на паралимпийските игри на Международния паралимпийски комитет, или спортове, признати от Международния паралимпийски комитет.
Чл. 16. Предложението за награждаване по чл. 2, ал. 2 се прави въз основа на взето решение на управителния съвет на лицензираната спортна федерация.
Чл. 17. (1) Предложенията на спортните федерации за награждаване по чл. 2, ал. 2 се изготвят по образец, утвърден със заповед от министъра на младежта и спорта, и към тях се прилагат:
1. заверено от федерацията копие на предложението на треньорския състав до управителния съвет на съответната спортна федерация за вземане на решение за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица;
2. заверено от федерацията копие на протокола от заседанието на управителния съвет на съответната спортна федерация, на което е взето решение за предложение за награждаване и за определяне на размера на наградите за спортисти, треньори и длъжностни лица;
3. удостоверения за банковите сметки на лицата, предложени за награждаване, издадени от съответната банка;
4. заверени от федерацията копия на официалните протоколи на международната спортна организация за:
а) общия брой държави, участвали в състезанието;
б) общия брой участници по дисциплини или категории;
в) крайното класиране по дисциплини или категории;
5. електронен носител с попълнена информация относно лицата, предложени за награждаване, по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта;
6. посочен адрес на интернет страницата на съответната международна спортна организация, в който са публикувани протоколите от съответното състезание.
(2) Обработването на лични данни от спортните федерации за целите на награждаването се извършва при спазване на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (OB, L 119, 4.05.2016).
Чл. 18. В рамките на едно състезание по чл. 2, ал. 1 лице по чл. 1 може да бъде наградено за участието си в само едно от трите качества: спортист, треньор или длъжностно лице.
Чл. 19. Не се награждават с парични награди:
1. спортисти, треньори и длъжностни лица, за които не са представени документите по чл. 17, ал. 1;
2. спортисти, участвали в състезания, чийто ранг е различен от посочения в чл. 2, ал. 1 и/или не отговарят на изискванията на чл. 15;
3. отборни класирания на спортисти в индивидуалните спортове, когато не са включени като дисциплина в програмата на олимпийските игри;
4. спортисти, постигнали класирания в спортове, които имат демонстративен или конкурсен характер;
5. спортисти, постигнали класирания на клубни световни или европейски първенства;
6. спортисти, постигнали призови класирания на последно и предпоследно място;
7. спортисти, постигнали призови класирания с по-малко от две победи в индивидуални дисциплини или категории и формации с елиминация.
Чл. 20. Министърът на младежта и спорта може да отхвърли предложението на лицензираната спортна федерация при наличие на обстоятелство по чл. 19, както и когато:
1. лицензираната спортна федерация няма сключен договор с Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане по програмите в областта на спорта за високи постижения за срок не по-кратък от една година, действащ в годината на провеждане на състезанието;
2. протоколите за класиранията в състезанието не са публикувани на официалната интернет страница на съответната международна спортна организация.
Чл. 21. (1) Не подлежат на разглеждане предложенията на лицензираните спортни федерации след получена информация за нарушение на антидопинговите правила по чл. 90, ал. 4 от ЗФВС, извършено от лице, предложено за награждаване.
(2) Не се награждават спортисти, треньори и длъжностни лица, пряко свързани с тяхната подготовка, в случай на наложено наказание за нарушение на антидопинговите правила по чл. 90, ал. 4 от ЗФВС.
(3) Спортист, на когото е наложено наказание за нарушение на антидопинговите правила по чл.90, ал.4 от ЗФВС, както и треньорите и длъжностните лица, които са наградени за постигнатото от този спортист класиране, възстановяват изплатените след датата на вземане на положителната проба парични награди. Спортната федерация, картотекирала спортиста, е солидарно отговорна със спортиста, треньора и длъжностното лице за връщането на осигурените с публични средства награди.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Дефлимпикс“ е международно спортно състезание за хора с увреден слух, организирано от Международния комитет за спорт за глухите.
2. „Длъжностни лица“ са: лекари, кинезитерапевти, масажисти, специалисти по научно-приложна дейност, треньори по физическа кондиция, хореографи, оръжейници, ваксмайстори, психолози, статистици и спаринг партньори.
3. „Олимпийски спортове и дисциплини“ са тези, които са включени в програмата на Олимпийските игри, провеждани под ръководството на Международния олимпийски комитет.
4. „Призови класирания“ са класиранията на местата и в състезанията, посочени в приложението.
5. „Треньори“ са треньорските кадри по чл. 97, ал. 3 от ЗФВС, които отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 2019 г. за треньорските кадри (ДВ, бр. 13 от 2019 г.).
§ 2. Предложения от лицензирани спортни федерации, които са внесени в Министерството на младежта и спорта след годината на провеждане на състезанието, не се разглеждат.
§ 3. Паричните награди се изплащат от бюджета на Министерството на младежта и спорта в български левове. Те се изплащат през календарната година, през която е проведено състезанието, а ако поради недостиг на бюджетни средства това е невъзможно – през следващата календарна година.
§ 4. В случаите, когато е извършено последващо официално пренареждане на класирането в олимпийски игри, световни и/или европейски първенства и аналогични първенства и игри за хора с увреждания, в резултат на което на спортист бъде признато призово класиране, удостоверено с акт на компетентната международна спортна организация и/или Българския олимпийски комитет, спортистът, както и треньорите и длъжностните лица, пряко свързани с подготовката му, могат да получат парична награда в размер, определен съгласно акта, уреждащ условията и реда за награждаване, който е бил в сила към датата на провеждане на състезанието.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 135, ал. 2 във връзка с чл. 8, т. 18 от Закона за физическото възпитание и спорта.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красен Кралев
Приложение към чл. 2, ал. 1, чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 15 и § 1, т. 4
1. Олимпийски игри

Класиране
I
място
 
II
място
 
III
място
 
IV
място
 
V
място
 
VI
място
 
VII
място
 
VIII
място
 
Размер в левове
250 000
200 000
150 000
40 000
30 000
20 000
15 000
10 000

2. Световни първенства за мъже и жени

Класиране
І
място
ІІ
място
ІІІ
място
ІV
Място
V
място
място
VІІ
място
VІІІ
място
Олимпийски спортове – размер в левове
50 000
35 000
25 000
15 000
10 000
8 000
6 000
5 000
Неолимпийски спортове – размер в левове
9 000
7 000
5 000
 

3. Европейски първенства за мъже и жени

Класиране
І
място
ІІ
място
ІІІ
място
ІV
място
V
място
място
Олимпийски спортове – размер в левове
20 000
10 000
8 000
5 000
4 000
3 000
Неолимпийски спортове – размер в левове
7 000
5 000
3 000
 

4. Младежки олимпийски игри

Класиране в спортовете,
включени в програмата
на игрите
І
място
ІІ
място
ІІІ
място
ІV
място
V
място
място
VІІ
място
VІІІ
място
 Размер в левове
10 000
8 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

5. Световни студентски игри

Класиране в спортовете, включени в програмата на игрите
І
място
ІІ
място
ІІІ
място
 Размер в левове
6 000
4 000
2 000

6. Паралимпийски игри

Класиране
I
място
II
място
III
място
IV
място
V
място
VI
място
VII
място
VIII
място
Размер в левове
50 000
35 000
25 000
15 000
10 000
8 000
6 000
5 000

7. Световни първенства за паралимпийски спортове – мъже и жени

Класиране
І
място
ІІ
място
ІІІ
място
ІV
място
V
място
място
VІІ
място
VІІІ
място
Олимпийски спортове –
размер в левове
32 000
23 000
16 000
10 000
6 000
5 000
4 000
3 000
Неолимпийски спортове –
размер в левове
3 500
3 000
2 000
 
 

8. Европейски първенства за паралимпийски спортове – мъже и жени

Класиране
І
място
ІІ
място
ІІІ
място
ІV
място
V
място
място
Олимпийски спортове – размер в левове
13 000
6 000
5 000
3 000
2 500
2 000
Неолимпийски спортове – размер в левове
3 000
2 000
1 000
 

9. Дефлимпикс

Класиране
І
място
ІІ
място
ІІІ
място
ІV
място
V
място
място
VІІ
място
VІІІ
място
Олимпийски спортове – размер в левове
32 000
23 000
16 000
10 000
6 000
5 000
4 000
3 000
Неолимпийски спортове – размер в левове
5 000
4 000
3 000
 

10. Световни първенства за спортисти с увреден слух – мъже и жени

Класиране
І
място
ІІ
място
ІІІ
място
ІV
място
V
място
място
VІІ
място
VІІІ
място
Олимпийски спортове – размер в левове
20 000
14 000
10 000
6 000
4 000
3 000
2 500
2 000
Неолимпийски спортове – размер в левове
3 500
2 500
2 000
 

11. Европейски първенства за спортисти с увреден слух – мъже и жени

Класиране
І
място
ІІ
място
ІІІ
място
ІV
място
V
място
място
Олимпийски спортове – размер в левове
8 000
4 000
3 000
2 000
1 500
1 000
Неолимпийски спортове – размер в левове
3 000
2 000
1 000
 

 
8402