Министерски съвет
брой: 79, от дата 8.10.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.17


Постановление № 245 от 3 октомври 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245  ОТ 3 ОКТОМВРИ 2019 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 430 893 лв. по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г. за обезпечаване на изпълнението на ангажиментите на българската страна по Споразумение между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка“) за предоставяне на подкрепа за офис на Световната банка в Република България.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. По бюджета на Министерството на финансите за 2019 г., по „Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси“, бюджетна програма „Бюджет и финансово управление“, се създава администриран разходен параграф „Предоставяне на подкрепа за създаването и функционирането на Офис на Световната банка в София, България, за осъществяването на споделени услуги и други функции на Групата на Световната банка“ в размер на сумата по чл. 1, ал. 1.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси“, бюджетна програма „Бюджет и финансово управление“, по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г. и показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Чл. 4. Средствата по чл. 1, ал. 1 се изплащат чрез бюджета на Министерството на финансите за 2019 г. на базата на действително извършените разходи, включително платените данъци, мита и такси.
Чл. 5. Министърът на финансите на базата на фактически извършените разходи да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г. и по централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 75 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

7574