Министерски съвет
брой: 79, от дата 8.10.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.17


Постановление № 244 от 3 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2019 Г.
за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 1998 г.; попр., бр. 110 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 41 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 20, 107 и 108 от 2004 г., бр. 98 и 105 от 2005 г., бр. 77 от 2006 г., бр. 13 от 2007 г., бр. 95 от 2008 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 18 от 2012 г., бр. 13 от 2013 г., бр. 10, 60 и 102 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 90 и 99 от 2016 г. и бр. 105 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Член 46 се отменя.
§ 2. В чл. 49д ал. 3 се изменя така:
„(3) Таксата по ал. 2 се събира за всеки нов обект в проект за изменение, който съдържа до 50 обекта. За проект с над 50 обекта таксата по ал. 2 се събира за всеки от обектите до 50 броя, а за всеки следващ обект таксата се намалява с 50 на сто.“
§ 3. Член 49ж се изменя така:
„Чл. 49ж. (1) За официалните документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР, предоставени по реда на чл. 55, ал. 6 от ЗКИР, Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) събира таксите за услугите по този раздел, за електронен документ в PDF формат.
(2) За официалните документи, предоставени по реда на чл. 55, ал. 8 от ЗКИР, АГКК събира таксите за услугите по този раздел, за електронен документ в PDF формат. Общината събира такса, която представлява разликата между таксите по този раздел за документ на хартиен носител и за електронен документ.
(3) За официалните документи, предоставени на потребителите по реда на чл. 56 от ЗКИР, се събират таксите за услугите по този раздел, за хартиен носител. В полза на държавния бюджет постъпва таксата за електронен документ в PDF формат.“
§ 4. В чл. 49и, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. за координати и височини на геодезическа точка, определена чрез ГНСС измервания, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) – 9 лв. на точка;“.
2. Точка 7 се отменя.
3. В т. 11 след думите „данни за“ се добавя „еталонна“, а думите „или магнитна точка“ се заличават.
4. В т. 17 думите в скобите се изменят така: „(релеф – TIF формат, ситуация – TIF формат, или хидрография - TIF формат)“.
5. В т. 18 думите „резолюция 300 dpi“ и запетаята пред тях се заличават.
6. В т. 19 думите „М 1:5000“ се заменят с „максимален обхват 5х5 км“.
7. В т. 20 думите „резолюция 600 dpi“ и запетаята пред тях се заличават.
8. В т. 21 думите „резолюция 600 dpi“ и запетаята пред тях се заличават.
9. Точка 22 се изменя така:
„22. за сканиран картен лист от Баланс на земята 1956 г. или 1968 г. (TIF формат) – 25 лв. на картен лист;“.
10. В т. 23 думите „резолюция 300 dpi“ и запетаята пред тях се заличават, а след думата „дециметър“ се поставя запетая и се добавя „но не по-малко от 6 кв. дм“.
11. В т. 24 накрая се добавя „формат А4“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
7573