Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването
брой: 79, от дата 8.10.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.20


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 5 след думите „азотен диоксид“ се добавя „или, когато е приложимо, азотни оксиди“.
§ 2. В чл. 16, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „за чието постигане се предприемат всички необходими мерки, от които не произтичат прекомерни разходи.“
§ 3. В чл. 19, ал. 2 след думите „нивата на озон“ се поставя запетая и се добавя „където и когато е вероятно нивата да бъдат най-високи“.
§ 4. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думата „краткосрочни“ се заличава и след думата „мерки“ се поставя запетая и се добавя „така че периодът на превишаване да бъде възможно най-кратък.“;
б) създава се изречение второ: „Програмите могат да включват и мерки, целящи защитата и на чувствителните групи от населението, включително деца.“
2. В ал. 2 накрая се добавя „и с мерките от плановете за действие по чл. 6 от Закона за защита от шума в околната среда.“
§ 5. В чл. 39, ал. 1 думите „с оглед намаляването на посочения риск и ограничаването продължителността на подобни явления“ се заменят със „за ограничаване продължителността на подобни явления и намаляване на посочения риск, целящи защитата и на чувствителните групи от населението, включително деца“.
§ 6. В чл. 42, ал. 1 след думата „установените“ се добавя „или целевите“.
§ 7. В чл. 43 се създава ал. 3:
„(3) Информация за нивата на серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух съгласно раздели I и II на приложение № 16 се предоставя ежегодно като част от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда по чл. 22 от Закона за опазване на околната среда.“
§ 8. В чл. 44, ал. 3 след думите „съгласно ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „и всяка друга подходяща информация“.
§ 9. В чл. 46 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Общинските органи публикуват на интернет страницата на съответната община отчета по чл. 27, ал. 2 от ЗЧАВ след неговото одобрение от общинския съвет.
(5) Общинските органи публикуват на интернет страницата на съответната община информация относно изпълнението на оперативните планове за действие по чл. 39, включително и резултатите от проучване за тяхната приложимост.“
§ 10. В § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби накрая се добавя „за обективна оценка.“
Заключителна разпоредба
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър на околната среда и водите: Нено Димов
Министър на здравеопазването:  Кирил Ананиев
7490