Висш съдебен съвет
брой: 79, от дата 8.10.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.20


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет (обн., ДВ, бр. 97 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2019 г.)
Параграф единствен. Създава се § 4 към преходните и заключителните разпоредби:
„§ 4. (1) Заявленията, подадени от организациите по чл. 5, ал. 1 в предходната процедура, се считат подадени и в срока по § 2, ако в 14-дневен срок от влизането в сила на тази наредба бъдат изрично потвърдени.
(2) В едномесечен срок от изтичане на 14-дневния срок по ал. 1 Пленумът на Висшия съдебен съвет включва в състава на Съвета за партньорство организациите по чл. 5, ал. 1, ако отговарят и на изискванията по чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 2 и 3.“
Представляващ ВСС:  Боян Магдалинчев
7477