Висш съдебен съвет
брой: 79, от дата 8.10.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.18


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация

 

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация (обн., ДВ, бр. 76 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2011 г., бр. 79 от 2014 г. и бр. 33 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. задължително въвеждащо обучение на съдиите, прокурорите и следователите при първоначално назначаване в органите на съдебната власт и при избор на съдебните заседатели за първи мандат;“.
2. В т. 3 преди думата „следователите“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думата „следователите“ се добавя „членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет;“.
3. В т. 6 след думите „електронно обучение“ се добавя „и организира приложно изследване и анализ на практики в областта на правосъдието“.
4. Създава се нова т. 7:
„7. поддържането и повишаването на квалификацията чрез обучителни дейности и на други лица, когато това му е възложено със закон или акт на Министерския съвет;“.
§ 2. В чл. 11 т. 2 се изменя така:
„2. приема учебните програми за задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, за задължителната квалификация при първоначално назначаване в органите на съдебна власт и при повишаване в длъжност;“.
§ 3. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „ръководи“ се добавя „изпълнението на“.
2. В т. 3, буква „а“ думите „учебната програма“ се заменят с „учебните програми на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, за задължителната квалификация при първоначално назначаване в органите на съдебна власт и при повишаване в длъжност“.
§ 4. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 преди думата „следователите“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думата „следователите“ се добавя „членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет;“, а след думите „на съдебните служители“ се добавя „съдебните заседатели, избрани за първи мандат“.
2. В ал. 2 думата „учебни“ се заменя с „обучителни“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Националният институт на правосъдието осъществява обучителни дейности за поддържането и повишаването на квалификацията и на други лица, когато това му е възложено със закон или акт на Министерския съвет.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „учебните курсове и програми“ се заменят с „обучителната дейност“.
§ 5. В чл. 29 ал. 1 се изменя така:
„(1) Учебните програми на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, за задължителната квалификация при първоначално назначаване в органите на съдебна власт и при повишаване в длъжност се приемат от управителния съвет по предложение на директора след съгласуване с пленума на Висшия съдебен съвет.“
§ 6. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „обезпечават приоритетно“ се заменят с „провеждат“, а след думите „Националния институт на правосъдието“ се поставя запетая и се добавя „проекти и програми“.
2. Алинея 2 се заличава.
§ 7. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 249, ал. 1“ се добавя „и 2“, а в края на изречението думите „учебни курсове“ се заменят с „обучителни дейности“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Националният институт на правосъдието издава удостоверения за участието на лицата по ал. 1 в съответствие с правилата за обучителната дейност.“
§ 8. В чл. 32 в основния текст думите „учебните курсове и програми“ се заменят с „обучителните дейности“.
§ 9. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Участниците в обучителните дейности са длъжни да спазват реда и организацията на учебния процес, установени от Националния институт на правосъдието.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Участниците в обучителните дейности, които отсъстват без уважителни причини, по решение на управителния съвет възстановяват на Националния институт на правосъдието разходите за обучението.“
§ 10. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. Редът и начинът за констатиране на нарушенията по чл. 33, ал. 1 се уреждат във вътрешни правила за обучителната дейност.“
§ 11. В чл. 34а думата „учебната“ се заменя с „обучителната“.
§ 12. Наименованието на раздел ІІ на глава пета „Учебна дейност“ се изменя така:
„Раздел ІІ
Задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи (задължително първоначално обучение)“.
§ 13. В чл. 36, ал. 4 думите „съдържащо текущата оценка и оценките от изпитите“ се заменят със „съдържащо обобщена текущата оценка и оценките от финалните изпити по чл. 258, ал. 4 и 5 от Закона за съдебната власт“, след които запетаята се заменя с точка, а думите „което се изпраща на съответната колегия на Висшия съдебен съвет и на административните ръководители на съответните органи на съдебната власт и се взема предвид при по-нататъшното им атестиране“ се заличават.
§ 14. Наименованието на раздел ІІІ на глава пета се изменя така:
„Раздел ІІІ
Задължително въвеждащо обучение при първоначално назначаване на длъжност в органите на съдебната власт (задължително въвеждащо обучение) и при повишаване в длъжност на съдии и прокурори от районно на окръжно ниво (задължителна текуща квалификация)“.
§ 15. В чл. 40, ал. 1 думите „задължителен курс“ се заменят със „задължително въвеждащо обучение“.
§ 16. Наименованието на раздел ІV на глава пета се изменя така:
„Раздел ІV
Текущо обучение“.
§ 17. В чл. 42, ал. 1 преди думата „следователите“ сюзът „и“ се заменя със запетая, след думата „следователите“ се добавя „членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет;“, а думите „съответните квалификационни курсове“ се заменят с „обучителни дейности“.
§ 18. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст думата „курсове“ се заменя с „обучения“.
2. В ал. 2 думата „Курсовете“ се заменя с „Обученията“.
§ 19. Наименованието на раздел V на глава пета се изменя така:
„Раздел V
Преподаватели и наставници“.
§ 20. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. Обучителните дейности по чл. 249 от Закона за съдебната власт се осъществяват от постоянни и временни преподаватели.“
§ 21. В чл. 48, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. имат висока професионална компетентност, познават и спазват етичните норми на професионалната общност, притежават методологически и социални умения на обучители, съобразени със специфичните потребности на участниците в учебния процес;“.
2. В т. 2 след думите „административен съд“ съюзът „или“ се заменя с отвесна черта „/“, след думите „апелативна прокуратура“ запетаята и съюзът „или“ се заменят с отвесна черта „/“, след думите „следствен отдел“ се добавя „или Националната следствена служба“.
§ 22. Член 49 се отменя.
§ 23. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за срок от“ се заменят със „за срок до“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 24. В чл. 51, т. 2 думите „курсове за начална и текуща квалификация“ се заменят със „задължително въвеждащо и текущо обучение“.
§ 25. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. (1) Временни преподаватели в Националния институт на правосъдието са съдии, прокурори, следователи, съдебни служители, научни сътрудници по правни науки или експерти в други области, които участват в учебния процес на задължителното първоначално и текущото обучение и/или разработват самообучителни ресурси, анализи и обобщаване на съдебна практика, приложни изследвания, публикации и други материали, необходими за обучителната дейност.
(2) Временните преподаватели притежават висока професионална компетентност, познават и спазват етичните норми на професионалната общност и притежават методологически и социални умения на обучители, съобразени със специфичните потребности на участниците в учебния процес.“
§ 26. Член 53 се отменя.
§ 27. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. Обучителната дейност на временните преподаватели се урежда с правилата по чл. 34а.“
§ 28. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Поименният състав на програмния съвет се одобрява от управителния съвет по предложение на директора за срок от 3 години без ограничение на мандатите. Постоянните преподаватели участват по право в работата на програмния съвет.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Правомощията на член на програмния съвет се прекратяват предсрочно с решение на управителния съвет по лична молба, по предложение на представлявания орган или с изтичане на мандата за длъжността, заемана от член на програмния съвет. В този случай се определя нов член, който довършва мандата.“
§ 29. В чл. 62, ал. 1, т. 2 след думата „следователите“ се добавя „членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет,“.
§ 30. В чл. 64, ал. 1 накрая думата „обучения“ се заменя с „дейности“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 31. Вътрешните правила се привеждат в съответствие с този правилник в шестмесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 32. Вътрешните правила, които не противоречат на този правилник, се прилагат до изричната им отмяна.
Представляващ ВСС:  Боян Магдалинчев
7476