Народно събрание
брой: 79, от дата 8.10.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.16


Закон за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

 

УКАЗ № 226
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, приет от 44-то Народно събрание на 26 септември 2019 г.
Издаден в София на 3 октомври 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
ЗАКОН
за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 19, 50 и 88 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 10, 65, 77 и 86 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 5 изречение първо се заличава.
3. Алинеи 6, 7 и 8 се отменят.
§ 2. В чл. 45 думите „чл. 11, ал. 1, 3, 5, 7 и 8“ се заменят с „чл. 11, ал. 1“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 септември 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Емил Христов
7418