Народно събрание
брой: 79, от дата 8.10.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.16


Закон за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

 

УКАЗ № 227
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, приет от 44-то Народно събрание на 26 септември 2019 г.
Издаден в София на 3 октомври 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
ЗАКОН
за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 61, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75, 97 и 98 от 2016 г., бр. 58, 63 и 97 от 2017 г., бр. 15, 98, 102 и 105 от 2018 г. и бр. 24 от 2019 г.)
Параграф единствен. В чл. 24, ал. 2, т. 11 след думата „раждане“ се добавя „или осиновяване“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 септември 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Емил Христов
7417