Министерство на вътрешните работи
брой: 77, от дата 1.10.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.21


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-904 от 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-904 от 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч.
(обн., ДВ, бр. 62 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2, т. 7 думите „Научния институт по метеорология и хидрология към БАН“ се заменят с „Националния институт по метеорология и хидрология“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.
Министър: Младен Маринов
7360