Народно събрание
брой: 71, от дата 10.9.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване

 

УКАЗ № 214
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване, приет от 44-то Народно събрание на 26 юли 2019 г., повторно приет на 5 септември 2019 г.
Издаден в София на 5 септември 2019 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване
(обн., ДВ, бр. 88 от 2015 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 88 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)
Параграф единствен. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „на действителна военна служба“ се заличават и накрая се добавя „или цивилен служител“.
2. В ал. 4 се създава изречение второ: „Предложението се внася в Министерския съвет от министъра на отбраната.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Когато в срока по ал. 1 директорът на Службата навърши пределната възраст за съответното военно звание, се освобождава от военна служба и продължава да изпълнява длъжността до изтичането на срока, за който е назначен.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея т. 3 се изменя така:
„3. при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване;“.
5. Досегашната ал. 6 става ал 7.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 юли 2019 г. и на 5 септември 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
7002