Народно събрание
брой: 71, от дата 10.9.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2018 г.

 

РЕШЕНИЕ
за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 5, ал. 1 от Закона за младежта
РЕШИ:
Одобрява Годишния доклад за младежта за 2018 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 4 септември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
6984