Народно събрание
брой: 71, от дата 10.9.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител

 

РЕШЕНИЕ
за прекратяване на пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Иван Киров Генов като народен представител от Шести изборен район – Врачански.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 4 септември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
6983