Министерски съвет
брой: 71, от дата 10.9.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 213 от 2 септември 2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2017 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213
ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2017 г.
 
(обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2018 г. и бр. 31 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 16:
„16. осъществява функциите на административен орган по Закона за киберсигурност, към който се създава национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода;“.
2. Досегашната т. 16 става т. 17.
§ 2. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“:
1. планира, организира, контролира и координира всички процеси и дейности, свързани с развитието, поддръжката и експлоатацията на информационните и комуникационните системи в МРРБ и при необходимост координира тези дейности във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
2. изпълнява функциите на национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“;
3. изпълнява функциите на секторен екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност за сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“;
4. извършва дейност по проектиране, разработване, внедряване и експлоатация на системи за сигурност от компетентността на министъра;
5. планира, организира, контролира и координира всички процеси и дейности, свързани с осигуряването на сигурността на използваните от МРРБ мрежи и информационни системи, с изключение на използваните от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“;
6. планира, организира, контролира и координира всички процеси и дейности, свързани с осигуряването на удостоверителни услуги в МРРБ, включително за удостоверения за електронен подпис за вътрешноведомствени нужди в рамките на вътрешна инфраструктура на публичния ключ на МРРБ;
7. планира, организира и осъществява материално-техническото снабдяване на министерството с оборудване, свързано с информационни и комуникационни технологии, софтуер, доставката на интернет, телекомуникационни услуги, придобиване, разработване и поддръжка на информационни и комуникационни системи;
8. поддържа служебни регистри на потребителите, на компютърната и периферната техника, на комуникационното оборудване на министерството, на използваните софтуерни продукти и информационните системи и услуги;
9. координира дейностите, свързани с осъществяване на електронното управление в министерството, и при необходимост – във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
10. координира и осигурява взаимодействието на информационните системи на министерството с необходимите регистри, поддържани в други държавни и общински органи и институции;
11. разработва и поддържа в готовност за изпълнение план за привеждане в готовност за работа във военно време и военновременен план на министерството в съответствие с Директивата за привеждане на централната и териториалната администрация, търговските дружества, организациите и държавните предприятия в готовност за работа във военно време и съгласно изискванията на Наредбата за планиране на гражданските ресурси за отбрана;
12. разработва план на министерството за противодействие на тероризма;
13. разработва и поддържа план за защита при бедствия на министерството на основание на изискванията на Закона за защита при бедствия, Националната програма за защита при бедствия и други законови и подзаконови нормативни актове;
14. организира защитата при бедствия в съответствие с нормативно делегираните правомощия на министъра;
15. организира непрекъснато денонощно дежурство за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение, бедствия, аварии, кризи и извънредни ситуации в системата на министерството;
16. организира и осигурява взаимодействие с Министерството на отбраната и с другите министерства и ведомства в процеса на планиране на гражданските ресурси в интерес на отбраната на страната съгласно разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
17. организира установяването на критичните инфраструктури и обектите им в секторите от компетентността на министъра и осъществява дейностите по контрола на тяхната защита;
18. предлага за определяне на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност и от национално значение в секторите от компетентността на министъра;
19. организира и контролира прилагането на системи от мерки, способи и средства за обезпечаване на дейностите, свързани с техническата и физическата сигурност – пропускателен режим, противопожарна защита на министерството;
20. приема и съхранява актовете за държавна собственост на имоти, които са свързани с класифицирана информация, представляваща държавна тайна;
21. организира, координира и ръководи предоставянето на публични услуги за пространствени данни в министерството.
(2) В рамките на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ се назначава служител, отговарящ за мрежовата и информационната сигурност, който докладва пряко на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с цел непосредствено информиране за състоянието и проблемите в мрежовата и информационната сигурност.
(3) В рамките на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ се назначава служител по сигурността на информацията, който:
1. следи за спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;
2. планира, организира и контролира дейностите, свързани със защитата на класифицираната информация;
3. води регистър на лицата, получили разрешение за достъп до класифицирана информация, следи за сроковете на валидност на разрешенията и за промяна в нивата на класификация;
4. следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията;
5. организира и провежда обучението на служителите в областта на защитата на класифицираната информация.
(4) В дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ се създава звено, което да подпомага служителя по сигурността на информацията при изпълнение на задачите, свързани с прилагане на правилата относно видовете защита на класифицираната информация.“
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
6899