Министерство на образованието и науката
брой: 71, от дата 10.9.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.143


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г.
за оценяване на резултатите от обучението на учениците

(обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Класна работа се провежда при обучение за придобиване на общообразователна подготовка по:“.
2. В ал. 3 думите „при обучение за придобиване на общообразователна подготовка“ се заличават.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Класната работа по български език и литература и по чужд език се провежда в два слети учебни часа.“
§ 2. В чл. 29, ал. 7 се добавя изречение второ: „Окончателните оценки от удостоверението за първи гимназиален етап се посочват и в дипломата за средно образование, като задължително се вписва и номерът на удостоверението.“
§ 3. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Общият успех в дипломата за средно образование се формира като средноаритметична оценка с точност до 0,01 от средноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки по чл. 30, ал. 1 и 2 по учебните предмети, изучавани в задължителните часове, и от средноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки по чл. 30, ал. 1 и 2 по учебните предмети, изучавани в избираемите часове.“
§ 4. В чл. 45, ал. 5 думите „външни оценявания“ се заменят с „изследвания“ и накрая се добавя изречение второ: „Изследванията не са насочени към измерване на индивидуалните постижения на учениците, а подпомагат разработването на политики и актуализирането на очакваните резултати, заложени в държавните образователни стандарти по чл. 22, ал. 2, т. 4, 5 и 6 от ЗПУО, и на учебните програми.“
§ 5. В чл. 48 се създава ал. 3:
„(3) На национални външни оценявания по чл. 47, ал. 1 по тяхно желание може да участват и учениците, които в съответната учебна година се обучават в самостоятелна форма на обучение.“
§ 6. В чл. 49 ал. 4 се изменя така:
„(4) Изпитите при националните външни оценявания се провеждат не по-рано от три седмици преди края на съответната учебна година по график, определен със заповед на министъра на образованието и науката.“
§ 7. В чл. 50, ал. 5 думата „диктовка“ се заменя с „диктовка и/или задача за създаване на кратък текст“.
§ 8. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 т. 6 и 7 се отменят.
2. В ал. 5 думите „квестори, учители-консултанти, учители по чужд език за четене на текст и начални учители за четене на диктовка“ се заменят с „квестори и учители-консултанти“.
3. В ал. 6 се добавя второ изречение: „Квестори при провеждане на национални външни оценявания в началния етап могат да бъдат и начални учители, в случай че не преподават на учениците от съответната паралелка и в залата, в която се провежда изпитът, е осигурено видеонаблюдение.“
4. В ал. 8 след думите „учители по чужд език“ се добавя „или по български език и литература“.
§ 9. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „и периода за полагане на изпити от националното външно оценяване в Х клас“ се заличават.
2. В т. 3:
а) буква „д“ се изменя така:
„д) заявление за полагане на изпит от национално външно оценяване по чл. 51, ал. 4 и по чл. 52, ал. 4.“;
б) буква „е“ се отменя.
3. Създава се нова т. 4:
„4. определя със заповед състава на:
а) комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи (в случай на необходимост от ръчно засекретяване и разсекретяване);
б) техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи;“.
4. Досегашните т. 4 и 5 стават съответно т. 5 и 6.
5. Създава се т. 7:
„7. определя със заповед едно или повече населени места, в които ще се осъществява електронна обработка на изпитните работи и засекретяването и разсекретяването на изпитните работи;“.
6. Досегашната т. 6 става т. 8.
§ 10. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в основния текст думите „чл. 57, т. 4“ се заменят с „чл. 57, т. 5“.
2. В ал. 2 т. 5 се отменя.
§ 11. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. определя със заповеди състава на:
а) регионалната комисия за организиране и провеждане на националното външно оценяване;
б) регионалните комисии за проверка и оценяване на изпитните работи от всеки изпит;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. утвърждава по предложение на регионалната комисия за организиране и провеждане на националното външно оценяване списък на начални учители за четене на диктовка, на учители по чужд език и на учители по български език и литература за четене на текст, които при възникнала необходимост да отидат в съответното училище;“.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. утвърждава списък с училищата и залите, в които ще се провежда национално външно оценяване, както и местата във всяка от тях;“.
4. Точка 5 се изменя така:
„5. съхранява в срок една година оригиналите на документите от организацията и провеждането на националното външно оценяване, както и протокол за резултатите на всички ученици от областта за всеки от проведените изпити;“.
5. Създава се т. 6:
„6. в тридневен срок след оповестяване на индивидуалните резултати от националното външно оценяване определя условията и реда за запознаване на ученика и неговите родители с оценената му изпитна работа.“
§ 12. Създава се чл. 60а:
„Чл. 60а. Началникът на РУО, на територията на което ще се осъществява електронна обработка на изпитните работи и засекретяването и разсекретяването на изпитните работи, изпраща предложение за включване на специалисти в състава на съответните комисии.“
§ 13. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. В ал. 7 думите „чл. 57, т. 4“ се заменят с „чл. 57, т. 5“ и накрая се добавя изречение второ: „Изпитните работи на учениците от цялата страна се разпределят за оценяване между регионалните комисии в страната на случаен принцип.“
2. В ал. 8 изречение първо се изменя така: „Всяка изпитна работа се проверява и оценява индивидуално от двама оценители, като оценителите на една и съща изпитна работа може да са членове на различни регионални комисии.“
§ 14. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „всеки изпит от“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „при което е необходимо ръчно засекретяване и разсекретяване“.
2. В ал. 2 думата „учители“ се заменя с „лица“.
3. В ал. 3 думите „експерт от РУО, определен със заповед на началника на регионалното управление на образованието“ се заменят с „експерт от РУО и/или служител на специализираното обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 от ЗПУО, определен със заповедта по чл. 57, т. 4, буква „а“.
4. Алинея 5 се отменя.
§ 15. В чл. 64 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „началника на регионалното управление на образованието по чл. 60, т. 2“ се заменят с „министъра на образованието и науката по чл. 57, т. 4, буква „б“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 16. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
„4. подава на регионалната комисия за организиране и провеждане на националното външно оценяване информация за броя на залите, в които ще се провежда изпит от националното външно оценяване, както и за броя на местата във всяка от тях;“.
2. Досегашните т. 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 5, 6, 7 и 8.
§ 17. В чл. 68 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Квесторите, учителите-консултанти, учителите по чужд език за четене на текст и началните учители за четене на диктовка“ се заменят с „Квесторите и учителите-консултанти“.
2. В ал. 2 думите „Квесторите, учителите-консултанти, учителите по чужд език за четене на текст и началните учители за четене на диктовка“ се заменят с „Квесторите и учителите-консултанти“.
§ 18. Член 72 се изменя така:
„Чл. 72. (1) Ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) може да се запознаят с индивидуалния му резултат от изпита в училището, в което се обучава ученикът, и/или през електронната система.
(2) Ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) може да се запознаят с оценената му индивидуална изпитна работа от националното външно оценяване при условия и по ред, определени със заповед на началника на РУО, в присъствието на представители на регионалната комисия за проверка и оценяване на изпитните работи за региона на училището, в което се е обучавал ученикът.“
§ 19. В чл. 73 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 45, ал. 3, 4 и 5“ се заменят с „по чл. 45, ал. 3 и 4“.
2. В ал. 2 т. 4 се отменя.
3. В ал. 3 думите „по чл. 45, ал. 3, 4 и 5“ се заменят с „по чл. 45, ал. 3 и 4“.
4. В ал. 4 думите „по чл. 45, ал. 3, 4 и 5“ се заменят с „по чл. 45, ал. 3 и 4“.
5. В ал. 5 думите „по чл. 45, ал. 3, 4 и 5“ се заменят с „по чл. 45, ал. 3 и 4“.
6. В ал. 7 т. 3 се отменя.
§ 20. В чл. 74, ал. 1 думите „началникът на РУО, директорът на училището или съответно директорът на специализираното обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО“ се заменят с „началникът на РУО, съответно директорът на училището“.
§ 21. В чл. 76, ал. 3 думите „по чл. 45, ал. 3, 4 или 5“ се заменят с „по чл. 45, ал. 3 или 4“.
§ 22. В глава трета след чл. 76 се създава раздел V „Организация и провеждане на изследвания“ с чл. 76а:
„Раздел V
Организация и провеждане на изследвания
Чл. 76а. (1) Целите на изследванията, осъществявани по чл. 45, ал. 5, може да са:
1. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване качеството на образование;
2. актуализиране на очакваните резултати, заложени в държавните образователни стандарти по чл. 22, ал. 2, т. 4, 5 и 6 от ЗПУО и в учебните програми;
3. апробиране на формат, учебно съдържание и/или на нови елементи при организацията на външните оценявания.
(2) Изследванията се осъществяват чрез писмена проверка.
(3) Изследвания може да се провеждат с ученици във всички класове.
(4) Във всяко от изследванията участва представителна извадка от учениците от даден клас, определена от специализираното обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО.
(5) Всяко изследване се провежда едновременно за всички ученици, включени в представителната извадка, или по график в определен период.
(6) В срок не по-късно от един месец преди провеждането на всяко изследване директорът на специализираното обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО определя със заповед:
1. датата и/или периода за провеждане на изследването;
2. конкретните цели на изследването;
3. класа, в който ще се провежда изследването;
4. училищата и/или паралелките, в които се обучават ученици, включени в извадката;
5. условията и реда за организиране и провеждане на изследването;
6. задълженията на всички участници в изследването;
7. условията и реда за проверката и оценяването на работите на учениците от съответното изследване.
(7) За провеждане на изследването директорът на специализираното обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО със заповед възлага на комисия определянето на формат на изследването, разработването на спецификации, подготовката и експертната оценка на тестови задачи, конструирането на тест, конкретни правила за оценяването.
(8) При процедурите по разработването на спецификации, подготовката и експертната оценка на тестовите задачи, както и съставянето на тест и придружаващите ги конкретни правила за оценяване се прилага съответно чл. 58.
(9) В заповедта по ал. 7 се определя и лицето – специалист по съответния учебен предмет, което координира дейността на комисията по ал. 7, подготвя окончателните варианти на тестовете и конкретните правила за оценяването им.“
§ 23. В чл. 82 се създава ал. 3:
„(3) Зрелостникът може да се запознае с индивидуалния си резултат от държавния зрелостен изпит в училището, в което е приключил обучението си в XII клас, и/или през електронната система, а с оценената си индивидуална изпитна работа – в училището, в което е приключил обучението си в XII клас, в срок, определен от директора, срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.“
§ 24. В чл. 83, ал. 4 т. 7 се отменя.
§ 25. В чл. 84 се правят следните изменения:
1. В т. 5 буква „д“ се отменя.
2. Точка 7 се отменя.
§ 26. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „и учители по чужд език за четене на текст“ се заличават.
2. Създава се нова т. 6:
„6. утвърждава по предложение на регионалната комисия за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити списък на учители по чужд език за четене на текст, които при възникнала необходимост да отидат в съответното училище;“.
3. Създава се т. 7:
„7. изпраща при поискване на специализираното обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО информация за броя на сградите, залите и разпределението на зрелостниците в тях, броя на зрелостниците, подали заявление за допускане, и броя на допуснатите до явяване на държавни зрелостни изпити, както и броя на зрелостниците със СОП, съответно подали заявление за допускане и допуснати до явяване на държавни зрелостни изпити;“.
4. Досегашната т. 6 става т. 8 и в нея думите „едногодишен срок“ се заменят с „едногодишен срок, в т.ч.“, а думите накрая „в срок 3 години“ се заличават.
§ 27. В чл. 95, т. 3 думите „учители по чужд език за четене на текст“ се заличават.
§ 28. В чл. 97, т. 5 думите „квесторите, учителите-консултанти и учителите по чужд език за четене на текст“ се заменят с „квесторите и учителите-консултанти“.
§ 29. В чл. 98, ал. 1 думите „квесторите, учителите-консултанти и учителите по чужд език за четене на текст“ се заменят с „квесторите и учителите-консултанти“.
§ 30. В чл. 99 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Квесторите, учителите-консултанти и учителите по чужд език за четене на текст“ се заменят с „Квесторите и учителите-консултанти“.
2. В ал. 2 думите „Квесторите, учителите-консултанти и учителите по чужд език за четене на текст“ се заменят с „Квесторите и учителите-консултанти“.
3. В ал. 3 думите „Квесторите, учителите-консултанти и учителите по чужд език за четене на текст“ се заменят с „Квесторите и учителите-консултанти“.
§ 31. В чл. 107 ал. 2 се изменя така:
„(2) Комисията по ал. 1 е седемчленна и се определя със заповед на началника на РУО, като в състава ù освен експерти от РУО може да се включват директори на училища, учители или други специалисти в областта на образованието. Председател на комисията е експерт от РУО. Документите, удостоверяващи исканото признаване по ал. 1, може да се разглеждат от не по-малко от трима членове, от които поне един от експертите от РУО.“
§ 32. В чл. 111 се създава ал. 5:
„(5) В заповедта за признаване и записване в училището по чл. 109, ал. 4 директорът посочва името на лицето, признатия клас, изучаваните учебни предмети и резултатите от обучението по тях, приравнени към оценките по чл. 9, ал. 1.“
§ 33. В чл. 135 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Изпитът за проверка на способностите за приемане на ученици в училище, в което в избираемите часове се осъществява обучение по учебния предмет хореография, може да е за проверка на способностите както по учебния предмет физическо възпитание и спорт, така и по учебния предмет музика.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Министърът на образованието и науката преди началото на всяка учебна година със заповед определя датите на изпитите по ал. 1 и график на дейностите за тяхната организация, провеждане и оценяване.“
§ 34. В чл. 136 ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпитите за проверка на способностите по чл. 135, ал. 3 и 4 са практически.“
§ 35. В чл. 140, ал. 2 след думата „музика“ се поставя запетая и се добавя „както и за изпита по чл. 135, ал. 4“.
§ 36. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Вълчев
6856