Министерски съвет
брой: 67, от дата 23.8.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.12


Постановление № 203 от 15 август 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 15 АВГУСТ 2019 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 55 от 2017 г., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 от 2019 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2а, ал. 1 след думите „се прекратява“ съюзът „и“ се заличава и накрая се добавя „и съответната обща процедура по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС“.
2. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Възложителят е длъжен да информира писмено компетентните органи – МОСВ/РИОСВ, в най-ранния етап за своето инвестиционно предложение, като внася уведомление по образец съгласно приложение № 5 в един екземпляр на хартиен и електронен носител и е длъжен да осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и електронния носител на информацията с приложенията. Възложителят обявява своето предложение на интернет страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин.“
3. В чл. 5, ал. 1:
а) в основния текст думите „Закона за опазване на околната среда“ и скобите на абревиатурата ЗООС се заличават;
б) създава се т. 8:
„8. възможността за прилагане на чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС.“
4. В чл. 10:
а) в ал. 1 след думите „приложение № 1 към чл. 92, т. 1 ЗООС“ съюзът „или“ се заличава, а след думите „чл. 93, ал. 9 ЗООС“ се добавя „за случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС“;
б) в ал. 3 се създава т. 9:
„9. в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС:
а) заявление с обхват и съдържание на приложение № 1 от наредбата по чл. 119 от ЗООС, и/или;
б) заявление по приложение № 3 от наредбата по чл. 103, ал. 9 от ЗООС без приложенията.“;
в) създават се ал. 8 – 13:
„(8) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изпраща заявлението по ал. 3, т. 9, буква „а“ на изпълнителния директор на ИАОС за проверка за съответствие на съдържанието и формата му с изискванията на наредбата по чл. 119, ал. 1 от ЗООС и при необходимост за извършване на проверка на място и определя срок за отговор до 45 дни.
(9) При установени непълноти и несъответствия изпълнителният директор на ИАОС в срока по ал. 8 уведомява писмено компетентния орган за необходимите поправки и информация за допълване на заявлението, като посочва основанията за това.
(10) В срок до 14 дни след срока за отговор по ал. 8 компетентният орган уведомява възложителя за необходимостта от представяне на допълнено заявление. Заявлението е самостоятелно приложение към доклада за ОВОС и се представя в един екземпляр на хартиен носител и на електронен носител.
(11) Извън случаите на ал. 9 изпълнителният директор на ИАОС информира в срока по ал. 8 компетентния орган за липсата на необходимост от допълване на заявлението.
(12) В срок до 14 дни след изтичането на срока за отговор по ал. 8 компетентният орган уведомява възложителя за липсата на необходимост от допълване на заявлението.
(13) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице се произнася по заданието по ал. 3 независимо от сроковете по ал. 8, 10 и 12.“
5. В чл. 11, ал. 1 след абревиатурата „ЗООС“ се добавя „и чл. 13, 14 и 18 от наредбата по чл. 103, ал. 9 от ЗООС в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС“.
6. В чл. 12, ал. 2 се създават т. 7 и 8:
„7. в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 – документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС;
8. в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 по реда на чл. 10, ал. 9 – допълнено заявление с обхват и съдържание по приложение № 1 от наредбата по чл. 119 от ЗООС.“
7. В чл. 14:
а) в ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изисква становище по доклада за ОВОС от:
а) съответната РЗИ в зависимост от местоположението на инвестиционното предложение – за докладите за ОВОС, които ще се разглеждат от Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ, и за докладите по ОВОС, и документите по чл. 112, ал. 3 от ЗООС в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС; компетентният орган изпраща документацията до съответната РЗИ в зависимост от местоположението на инвестиционното предложение;
б) Министерството на здравеопазването – за докладите за ОВОС, които ще се разглеждат във Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) при МОСВ, с изключение на тези по буква „а“;“
б) в ал. 11, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „като в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС за документите по чл. 112, ал. 3 от ЗООС изисква становище от органите по чл. 114, ал. 2 от ЗООС“;
в) създават се ал. 12 – 18:
„(12) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице в срок до 3 дни след получаването на допълненото заявление по чл. 7, ал. 2 от наредбата по чл. 119 от ЗООС го изпраща на изпълнителния директор на ИАОС за проверка на съответствие на съдържанието и формата му с изискванията на наредбата по чл. 119, ал. 1 от ЗООС и определя срок за отговор до 20 дни.
(13) При установени непълноти и несъответствия изпълнителният директор на ИАОС в срока за отговор по ал. 12 уведомява писмено компетентния орган за необходимите поправки и информация за допълване на заявлението, изпратено по реда на ал. 12, и посочва основанията за това. В срока по ал. 1 компетентният орган дава отрицателна оценка на качеството на доклада за ОВОС при необходимостта от следващо допълване на заявлението.
(14) В случаите по ал. 13 допълненото заявление се представя от възложителя с доклада за ОВОС като самостоятелно приложение към него в един екземпляр на хартиен носител и на електронен носител.
(15) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице в срок до 3 дни след получаване на документите по чл. 112, ал. 3 от ЗООС ги изпраща на изпълнителния директор на ИАОС за проверка на съответствие на съдържанието и формата им с изискванията на наредбата по чл. 103, ал. 9 от ЗООС и определя срок за отговор до 20 дни.
(16) При установени непълноти и несъответствия изпълнителният директор на ИАОС в срока за отговор по ал. 15 уведомява писмено компетентния орган за необходимите поправки и информация за допълване на документите по чл. 112, ал. 3 от ЗООС. В срока по ал. 1 компетентният орган дава отрицателна оценка на качеството на доклада за ОВОС при необходимостта от следващо допълване.
(17) В случаите по ал. 16 допълнената документация се представя от възложителя с доклада за ОВОС като самостоятелно приложение към него в един екземпляр на хартиен носител и на електронен носител.
(18) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице в срок до 3 дни след получаването на документите по чл. 112, ал. 3 от ЗООС ги изпраща на министъра на вътрешните работи, на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, на кмета на общината/общините и на директора на съответната РИОСВ за становище, което да се предостави едновременно на компетентния орган и на изпълнителния директор на ИАОС в срок до 14 дни.“
8. В чл. 15, ал. 1, изречение първо думите „Изпълнителната агенция по околна среда“ се заменят с „изпълнителния директор на ИАОС“.
9. В чл. 16 се създават ал. 3 – 6:
„(3) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице, кметовете на засегнатите общини и изпълнителният директор на ИАОС в 3-дневен срок от получаване на писмото по чл. 15, ал. 1 оповестяват по образец съгласно приложение № 9 заявлението по чл. 4, ал. 3/допълненото заявление по чл. 7, ал. 2 от наредбата по чл. 119 от ЗООС и/или документите по чл. 112, ал. 3 от ЗООС и осигуряват при равнопоставеност обществен достъп чрез своята интернет страница в продължение на 30 дни.
(4) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС кметовете на засегнатите общини и заинтересованата общественост изпращат становищата в резултат от обществения достъп по ал. 3 едновременно до компетентния орган и до изпълнителния директор на ИАОС.
(5) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС след приключване на обществения достъп по ал. 3 и 4 изпълнителният директор на ИАОС предприема действията по чл. 122а, ал. 6 и 7 и чл. 123б от ЗООС и/или действията по чл. 116а от ЗООС.
(6) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС изпълнителният директор на ИАОС предоставя на компетентния орган становище за одобряване или за неодобряване на доклада за безопасност и/или предоставя съдържанието на комплексното разрешително по чл. 123 от ЗООС или мотивирания отказ по чл. 122а, ал. 8 от ЗООС до 3 дни след приключване на действията по ал. 5.“
10. В чл. 17 се създава ал. 12:
„(12) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС разпоредбите на ал. 1 – 11 се прилагат за доклада за ОВОС с всички приложения към него с изключение на документите по чл. 12, ал. 2, т. 7 и 8.“
11. В чл. 18, ал. 1:
а) точка 5 се изменя така:
„5. решението на ВЕЕС при МОСВ или решението на ЕЕС при съответната РИОСВ;“
б) създава се т. 6:
„6. становището за одобряване или за неодобряване на доклада за безопасност и/или проекта на решение по чл. 122а, ал. 8 от ЗООС – в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС.“
12. В чл. 19:
а) в ал. 1 се създава т. 5:
„5. становището е за одобряване на доклада за безопасност и/или е предоставено от изпълнителния директор на ИАОС съдържанието на комплексното разрешително по чл. 123 от ЗООС – в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС.“;
б) в ал. 2 се създава т. 7:
„7. становището е за неодобряване на доклада за безопасност и/или е предоставено становище от изпълнителния директор на ИАОС за мотивиран отказ от издаването по чл. 122а, ал. 8 от ЗООС в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС.“
13. В чл. 20а:
а) в т. 1 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“;
б) създава се т. 4:
„4. в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС информира писмено за взетото решение министъра на вътрешните работи.“
14. В чл. 22, ал. 4 думите „чл. 99, ал. 8“ се заменят с „чл. 99, ал. 12“.
15. В чл. 23 след думите „(обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; попр., бр. 89 от 1999 г.),“ се добавя „в т.ч. в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС и/или по Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии (обн., ДВ, бр. 68 от 2015 г.; изм., бр. 75 от 2016 г.)“ и се поставя запетая.
16. В приложение № 5 към чл. 4, ал. 1, в т. І накрая се създава нов ред:
„Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.“
17. В приложение № 8 към чл. 13, ал. 1 се създават т. 13 и 14:
„13. Документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС – в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9.
14. Заявление с обхват и съдържание по приложение № 1 от наредбата по чл. 119 от ЗООС – в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС по реда на чл. 10, ал. 5.“
18. Създава се приложение № 9 към чл. 16, ал. 3:
„Приложение № 9 към чл. 16, ал. 3
Обява за осигуряване на обществен достъп до заявлението/допълненото заявление по чл. 4, ал. 3 от наредбата по чл. 119 от ЗООС
1. Обстоятелство, че решението е предмет на консултации с други държави членки, когато е приложимо.
2. Оператор на инсталацията.
3. Вид на възможното решение – за изграждане и/или за експлоатация на инсталация.
4. Дейността, която се извършва/ще се извършва в инсталацията.
5. Компетентният орган за вземането на решение.
6. Органите, от които може да бъде получена информация, включително срока и мястото за получаването й.
7. Органите, до които могат да се подават забележките, разясненията и възраженията на заинтересуваните лица, включително срока и мястото за подаването им.
8. Посочване на времето и мястото или средствата, чрез които съответната информация ще се предостави.“
§ 2. В Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с Постановление № 238 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2009 г.; попр., бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2012 г., бр. 5 от 2016 г., бр. 3 и 16 от 2018 г. и бр. 31 от 2019 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) С наредбата се регламентират условията и редът за издаване на комплексни разрешителни по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за изграждането и експлоатацията на нови и за експлоатация и съществени промени на действащи инсталации и съоръжения, за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към ЗООС.“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 1 след думите „заявленията за“ се добавя „издаване на“;
бб) в т. 3 думата „изменение“ и запетаята след нея се заличават;
вв) създава се т. 6:
„6. съдържанието и формата на информацията по чл. 123в, т. 1 от ЗООС.“
2. В чл. 2, ал. 3, в основния текст след думите „чл. 120“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1 от“.
3. В чл. 3, ал. 2, т. 10 накрая се добавя „и рисковете за нея“.
4. В чл. 3а думите „един месец“ се заменят с „3 дни“.
5. В чл. 4:
а) в ал. 1 думата „Заявленията“ се заменя със „Заявлението“ и думата „подават“ се заменя с „подава“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Заявлението за издаване на комплексно разрешително се подава от оператора в един екземпляр на електронен и на хартиен носител със съдържанието и във формата съгласно приложение № 1 заедно със съответните документи и декларация за достоверност на данните по приложение № 1. Операторът осигурява еднаквост на съдържанието на хартиения и на електронния носител.“;
в) алинея 4 се отменя;
г) в ал. 8 след думите „по чл. 118, ал. 3 от ЗООС“ се поставя тире и се добавя „писма за съгласуване по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г. и бр. 3 от 2018 г.)“.
6. В чл. 7:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Изпълнителната агенция по околна среда предоставя заявлението/допълненото заявление на електронен носител в съответната община по местонахождението на инсталацията. Изпълнителната агенция по околна среда и общината/общините осигуряват достъп до заявлението/допълненото заявление съгласно чл. 122а, ал. 5 от ЗООС чрез своята интернет страница.“;
б) в ал. 5:
аа) в основния текст цифрата „3“ се заменя с „4“;
бб) в т. 3 думите „или за изменение на комплексно разрешително“ и запетаята пред тях се заличават.
7. Заглавието на глава пета се изменя така:
„ИЗДАВАНЕ, ОТКАЗ И ОТМЕНЯНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО“.
8. В чл. 10:
а) в ал. 6 цифрата „7“ се заменя с „5“;
б) в ал. 7 числото „10“ се заменя с „5“;
в) в ал. 8, изречение първо след думата „оператора“ се поставя запетая и се добавя „при необходимост“.
9. В чл. 12:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 124, ал. 4 от ЗООС компетентният орган по чл. 120, ал. 1 от ЗООС с решение отменя решението за издаване на комплексно разрешително.“;
б) в ал. 3 думите „един месец“ се заменят с „до 10 дни“;
в) алинея 5 се изменя така:
„(5) Независимо от срока по ал. 3 и 4 решението за отменяне се издава от компетентния орган по чл. 120, ал. 1 от ЗООС в срок до един месец от подаване на уведомлението по ал. 2.“
10. В чл. 14:
а) в ал. 1 числото „14“ се заменя с „5“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) В срок 10 дни от получаване на уведомлението по ал. 1 компетентният орган по чл. 120, ал. 1 от ЗООС писмено потвърждава промяната на новия оператор. Изпълнителният директор на ИАОС отразява обстоятелствата на промяната в регистъра по чл. 129, ал. 2, т. 6 от ЗООС и информира МОСВ, РИОСВ и басейновата дирекция.“;
в) създава се нова ал. 5:
„(5) Новият оператор по ал. 1 е отговорен за изпълнението на условията на комплексното разрешително и на изискванията на глава седма, раздел II от ЗООС, и на тази наредба.“;
г) досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) При промяна на оператора на част от инсталация/инсталации по издадено комплексно разрешително компетентният орган по чл. 120, ал. 1 от ЗООС актуализира комплексното разрешително съгласно чл. 126, ал. 1 и 2 от ЗООС.“;
д) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
11. Заглавието на глава шеста се изменя така:
„ПЛАНИРАНИ ПРОМЕНИ, ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ“.
12. Членове 16 и 17 се изменят така:
„Чл. 16. (1) Информация за планирана промяна по чл. 123в, т. 1 от ЗООС се подава в ИАОС съгласно приложение № 5 след приключването на процедурата по глава шеста от ЗООС, когато такава се изисква.
(2) В срока по чл. 123г от ЗООС изпълнителният директор на ИАОС установява наличието на значително отрицателно въздействие върху здравето на хората или върху околната среда и уведомява оператора за вида на приложимата процедура по чл. 117, ал. 2 или по чл. 126, ал. 1 от ЗООС или за липсата на необходимост от провеждане на процедура.
(3) В срока по чл. 123г от ЗООС изпълнителният директор на ИАОС писмено информира оператора за липсата на необходимост от провеждане на процедура по реда на чл. 117, ал. 2 или по чл. 126, ал. 1 от ЗООС, когато предвид информацията по ал. 1 не е необходима промяна на условия или поставяне на нови условия в комплексното разрешително. Изпълнителният директор на ИАОС отразява тези обстоятелства в регистъра по чл. 129, ал. 2, т. 6 от ЗООС и информира МОСВ, РИОСВ и басейновата дирекция.
(4) Извън случаите по ал. 3, в срока по чл. 123г от ЗООС въз основа на информацията съгласно приложение № 5 изпълнителният директор на ИАОС установява наличието на значително отрицателно въздействие върху здравето на хората или върху околната среда и уведомява оператора за вида на приложимата процедура по чл. 117, ал. 2 или по чл. 126, ал. 1 от ЗООС.
(5) За започване на процедура по актуализация на комплексно разрешително по реда на чл. 126, ал. 1 от ЗООС изпълнителният директор на ИАОС изисква от оператора да представи информацията в обхвата на чл. 126, ал. 1 от ЗООС и информация по приложение № 6.
(6) Информацията по ал. 5 се представя от оператора в ИАОС в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
(7) Наличието на съответствие на планирана промяна в работата на инсталация с нормативната уредба по околна среда, необходимостта от актуализиране на разрешителното и условията за това се съгласуват със съответните РИОСВ и с басейнова дирекция, при необходимост.
(8) За съгласуването по ал. 7 ИАОС изпраща в срок до 2 дни представената информация по служебен път на съответните РИОСВ и басейнова дирекция и изисква писмени становища в срок до 5 дни от датата на изпращането.
(9) Изпълнителната агенция по околна среда обобщава получените становища в срок до 15 дни от получаване на информацията по ал. 5 и изготвя предложение за конкретни промени в комплексното разрешително. В срок до един ден предложението се изпраща по служебен път на органите, представили становища, както и на оператора, внесъл информацията по ал. 5, и се изискват становища по предложените промени в условията на комплексното разрешително, включително относно необходимостта от провеждане на среща по ал. 10, в срок до 3 дни.
(10) Предложението по ал. 9 се обсъжда на среща, организирана от ИАОС в срок до 25 дни от получаване на информацията по ал. 5. В срещата участват представители на органите, представили становища, и на оператора, представил информацията по ал. 5. За срещата представител на ИАОС съставя протокол за взетите решения по отношение на:
1. актуализирането на комплексното разрешително във връзка с чл. 126, ал. 1 от ЗООС;
2. конкретни промени, включително допълнения, в условията на комплексното разрешително.
(11) За участие в срещата по ал. 10 длъжностните лица от ИАОС и от съответните РИОСВ и басейнова дирекция се упълномощават от съответните директори.
(12) При необходимост ИАОС организира проверка на място от упълномощени длъжностни лица от ИАОС, от съответните РИОСВ и басейнова дирекция.
Чл. 17. (1) Въз основа на предложението на ИАОС по чл. 16, ал. 9 и/или на протокола по чл. 16, ал. 10 изпълнителният директор на ИАОС издава решение по чл. 126, ал. 1 от ЗООС за актуализиране на комплексното разрешително в срока по чл. 126, ал. 2 от ЗООС, освен в случаите по чл. 124, ал. 8 от ЗООС, когато при актуализирането се прилага чл. 123а, ал. 3 от ЗООС.
(2) В случаите по чл. 126, ал. 1, т. 5 от ЗООС, когато се прилага чл. 124, ал. 8 от ЗООС, в срок до 5 дни от получаването на становищата по чл. 16, ал. 9 и/или от приключването на срещата по чл. 16, ал. 10 изпълнителният директор на ИАОС изготвя проект на решение за актуализация на комплексното разрешително и съвместно с общината по местонахождение на инсталацията осигуряват обществен достъп до него по реда на чл. 122а, ал. 5 от ЗООС и чл. 7, ал. 3 и 4.
(3) В срок до 10 дни от приключването на обществения достъп изпълнителният директор на ИАОС издава решение за актуализиране на комплексното разрешително.
(4) Решението за актуализиране на комплексно разрешително се издава в 3 екземпляра на хартиен носител.
(5) Предаването на решението за актуализиране на комплексно разрешително на оператора, на МОСВ и на съответните РИОСВ и басейнова дирекция се извършва по реда на чл. 15, ал. 2 и 3.
(6) Всяко актуализиране на комплексно разрешително по реда на чл. 126, ал. 1 от ЗООС се отразява от ИАОС в техническата оценка по чл. 123б от ЗООС, като информацията се добавя в края на съществуващата техническа оценка. Информацията включва хода на протичане на актуализирането на комплексното разрешително и мотивите за промяна на всяко условие. В техническата оценка се вписват всички нови условия и всички стари текстове на променените условия.“
13. Член 18 се отменя.
14. Създават се чл. 18а – 18г:
„Чл. 18а. (1) Преразглеждане на комплексно разрешително по чл. 124, ал. 2 и 5 от ЗООС се извършва:
1. в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 1 от ЗООС – незабавно, след установяване на необходимост от промяна на поставените в разрешителното емисионни ограничения или включване в условията на разрешителното на нови емисионни ограничения;
2. в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 2 от ЗООС – след установяване на наличието на съответните обстоятелства и представяне от оператора на информацията по приложение № 6 и доказателства за прилагането на НДНТ;
3. в останалите случаи по чл. 124, ал. 2 и 5 от ЗООС – при влезли в сила:
а) нови нормативни разпоредби по отношение на изискванията за експлоатационна безопасност на инсталацията в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 3 от ЗООС – след представяне от оператора на информацията по приложение № 6 и на доказателства за прилагането на НДНТ;
б) нови нормативни разпоредби, различни от разпоредбите по букви „а“ и „в“ в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 4 от ЗООС – след представяне от оператора на информацията по приложение № 6 и на доказателства за прилагането на НДНТ;
в) заключения за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия, в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 5 и ал. 5 от ЗООС, свързани с основната дейност на дадена инсталация – след представяне от оператора на информацията по приложение № 6 и/или доказателства за прилагането на НДНТ, включително за съответствие с приетите заключения или за наличие на обстоятелствата по чл. 123, ал. 4 или 5 от ЗООС.
(2) Информацията по ал. 1, т. 3, буква „в“ се представя от оператора в срок 9 месеца от публикуването на решение на Европейската комисия за приемане на заключение за НДНТ в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
(3) Информацията по ал. 1, т. 2 и 3 се представя от оператора в ИАОС на хартиен носител и на електронен носител.
(4) Необходимостта от актуализиране на разрешителното и условията, при които да бъде разрешена дейността, се съгласуват със съответните РИОСВ и басейнова дирекция.
(5) За съгласуването по ал. 4 ИАОС в срок до 2 дни от получаването на информацията по ал. 3 изпраща информацията на електронен носител, включително по служебен път, на съответните РИОСВ и басейнова дирекция и изисква писмени становища в срок 7 дни от датата на изпращането.
(6) Изпълнителната агенция по околна среда обобщава в срок до 5 дни от получените становища по ал. 5 и изготвя предложение за конкретни промени в комплексното разрешително. В срок до един ден предложението се изпраща по електронна поща на органите, представили становища, и на оператора, внесъл информацията по ал. 3, и се изискват становища в срок до 3 дни по предложените промени в условията на комплексното разрешително, включително относно необходимостта от провеждане на среща по ал. 7.
(7) Предложението по ал. 6 се обсъжда на среща, организирана от ИАОС в срок до 7 дни от представените становища по ал. 6. В срещата участват представители на органите, изразили становища, и на оператора, предоставил информацията по ал. 3. За срещата представител на ИАОС съставя протокол за взетите решения по отношение на:
1. необходимост от актуализиране на комплексното разрешително във връзка с чл. 124, ал. 2, т. 1 – 5 и ал. 5 от ЗООС; в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 5 и ал. 5 от ЗООС решението се основава на мотивирано приемане/неприемане на представените от оператора съгласно ал. 1, т. 3, буква „в“ доказателства за прилагане на НДНТ, като компетентният орган съобразява условията на комплексното разрешително със заключенията от влязлото в сила решение на Европейската комисия;
2. конкретни промени, включително допълнения, в условията на комплексното разрешително, в т.ч. за привеждане в съответствие с влязло в сила решение на Европейската комисия за приемане на НДНТ.
(8) За участие в срещите по ал. 7 длъжностните лица от ИАОС и от съответните РИОСВ и басейнова дирекция се упълномощават от съответните директори.
(9) При необходимост ИАОС организира проверка на място от упълномощени длъжностни лица от ИАОС и от съответните РИОСВ и басейнова дирекция.
(10) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1 от ЗООС приключва преразглеждането със заключение относно необходимостта от актуализиране на комплексното разрешително въз основа на протокола по ал. 7 и/или на предложението на ИАОС по ал. 6, като уведомява писмено за това оператора, МОСВ и съответните РИОСВ и басейнова дирекция.
(11) Преразглеждането приключва в срок до един месец от представянето на информацията по ал. 3.
Чл. 18б. (1) Решението за актуализиране на комплексното разрешително по чл. 124, ал. 2 и 5 от ЗООС се издава в срок до 20 дни от приключване на преразглеждането с изключение на случаите по чл. 124, ал. 2, т. 1 от ЗООС.
(2) В случаите по чл. 124, ал. 2, т. 1 от ЗООС, в срока по ал. 1 ИАОС изготвя проект на решение за актуализиране на комплексното разрешително.
(3) В случите по ал. 2 ИАОС съвместно с общината по местонахождение на инсталацията осигуряват обществен достъп до проекта по реда на чл. 122а, ал. 5 от ЗООС и чл. 7, ал. 3 и 4.
(4) В срок до 10 дни от приключването на обществения достъп до проекта на решение по ал. 2 изпълнителният директор на ИАОС издава решение за актуализиране на комплексното разрешително.
(5) При необходимост в срока по ал. 1 ИАОС провежда консултации с оператора на инсталацията.
(6) Решението за актуализиране на комплексно разрешително се издава в 3 екземпляра на хартиен носител.
(7) Предаването на решението за актуализиране на комплексно разрешително на оператора, МОСВ и на съответните РИОСВ и басейнова дирекция се извършва по реда на чл. 15, ал. 2 и 3.
(8) Всяко актуализиране на комплексно разрешително се отразява от ИАОС в техническата оценка по чл. 123б от ЗООС, като информацията се добавя в края на съществуващата техническа оценка. Информацията включва хода на протичане на преразглеждането и актуализирането на комплексното разрешително и мотивите за промяна на всяко условие. В техническата оценка се вписват всички нови условия и всички стари текстове на променените условия.
Чл. 18в. В случаите на съвместяване на процедури по чл. 124, ал. 2 от ЗООС и по чл. 126, ал. 1 от ЗООС се прилагат изискванията и сроковете на чл. 16 – 18г.
Чл. 18г. Редът и начинът за провеждане на обща процедура по реда на чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС, с издаване на комплексно разрешително, са регламентирани в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 55 от 2017 г., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 от 2019 г.).“
15. В чл. 19:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Контролът по изпълнението на условията в издадено комплексно разрешително или решението по реда на чл. 99, ал. 5 от ЗООС се извършва от РИОСВ.“;
б) в ал. 2 думите „чл. 125, ал. 1, т. 3 ЗООС“ се заменят с „чл. 123в, т. 3 от ЗООС“.
16. В чл. 20:
а) в ал. 1 думите „и на басейновата дирекция“ се заличават, думите „чл. 125, ал. 1, т. 6 ЗООС“ се заменят с „чл. 123в, т. 6 от ЗООС“, а след думата „срок“ се добавя предлогът „до“;
б) създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Регионалната инспекция по околната среда и водите изпраща годишния доклад по ал. 1 за становище по компетентност на съответната басейнова дирекция и изисква писмено становище в срок до 14 дни от датата на изпращането.
(3) Въз основа на доклада по ал. 1 и становището по ал. 2 директорът на РИОСВ може да изисква от оператора да отстрани допуснати неточности или пропуски.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Регионалните инспекции по околната среда и водите изпращат ежегодно по електронен път в ИАОС одобрените годишни доклади по ал. 1 до един месец след одобряването на съответния годишен доклад, за което информира оператора.“;
г) досегашната ал. 3 става ал. 5.
17. В чл. 22 ал. 5 се изменя така:
„(5) Решението, липсата на необходимост от провеждане на процедура за случаите по чл. 123г от ЗООС, решението по реда на чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС, разрешителното, мотивите за решението, както и информацията за участието на обществеността във вземането на решение при получаването им от друга страна членка във връзка с възможно трансгранично замърсяване се публикуват в регистъра по чл. 129 от ЗООС на страницата на МОСВ в интернет.“
18. В чл. 23 абревиатурата „РИОСВ“ се заменя с „директора на РИОСВ до изпълнителния директор на ИАОС“ и думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 4“.
19. В § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби думите „т. ІІ А.1, 2, 3 или 5“ се заменят с „т. ІІ А.1, 2 или 4“.
20. В § 3 от заключителните разпоредби след думите „нови инсталации“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.
21. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 3 се правят следните изменения:
а) в част I т. 2.1.1 и 2.3.1 се заличават;
б) в част II т. 7 се изменя така:
„7. Управление на отпадъците.
7.1. Образуване и третиране на образуваните отпадъци.
7.2. Приемане и третиране на приетите отпадъци.
7.3. Предварително съхраняване на отпадъци.
7.4. Инсталации, съоръжения и технологии за третиране на отпадъци.
7.5. Документиране и докладване на дейностите по управление на отпадъците.“
22. Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1
Комплексно разрешително
(Образец)
Условие № 1. Речник на използваните термини.
Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително.
Условие № 3. Обхват.
3.1. При необходимост – срок на разрешителното съгласно чл. 124, ал. 1 от ЗООС.
Условие № 4. Капацитет на инсталациите.
Условие № 5. Управление на околната среда. Докладване.
Условие № 6. Тълкуване.
Условие № 7. Уведомяване.
Условие № 8. Използване на ресурси.
8.1. Използване на вода.
8.2. Използване на енергия.
8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.
Условие № 9. Емисии в атмосферата.
9.1. Работа на пречиствателното оборудване.
9.2. Емисии от точкови източници.
9.3. Неорганизирани емисии.
9.4. Интензивно миришещи вещества.
9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух.
9.6. Условия за собствен мониторинг.
Условие № 10. Емисии на отпадъчни води.
10.1. Производствени отпадъчни води.
10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения.
10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения.
10.1.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците – водните обекти, приемник на заустваните отпадъчни води.
10.1.4. Условия за собствен мониторинг.
10.2. Охлаждащи води.
10.2.1. Работа на пречиствателните съоръжения.
10.2.2. Емисионни норми.
10.2.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците – водните обекти, приемник на заустваните охлаждащи води.
10.2.4. Условия за собствен мониторинг.
10.3. Битово-фекални води.
10.3.1. Работа на пречиствателните съоръжения.
10.3.2. Емисионни норми.
10.3.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците – водните обекти, приемник на заустваните битово-фекални води.
10.3.4. Условия за собствен мониторинг.
10.4. Дъждовни води.
10.4.1. Работа на пречиствателните съоръжения.
10.4.2. Емисионни норми.
10.4.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците.
10.4.4. Условия за собствен мониторинг.
Условие № 11. Управление на отпадъците.
11.1. Образуване и третиране на образуваните отпадъци.
11.2. Приемане и третиране на приетите отпадъци.
11.3. Предварително съхраняване на отпадъци.
11.4. Анализи на отпадъците.
Условие № 12. Шум.
Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.
13.1. Опазване на почвата.
13.1.1. Мерки за опазване на почвата от замърсяване.
13.1.2. Условия за мониторинг на почвата.
13.2. Опазване на подземните води.
13.2.1. Мерки за опазване на подземните води от замърсяване.
13.2.2. Условия за мониторинг на подземните води.
Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии.
Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други).
Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.“
23. Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1
Информация за планирана промяна
I А. Кратко техническо описание на промяната, включително за коя от инсталациите, разрешени в комплексното разрешително, се отнася.
I Б. Във връзка с чл. 16, ал. 1 – информация за изпълнение на разпоредбите на глава шеста, раздел IIІ от ЗООС.
II А. Когато е планирана промяна в инсталация в обхвата на приложение № 4 към ЗООС, се представя информация за преценка на наличието на значително отрицателно въздействие върху околната среда или човешкото здраве, както следва:
1. Предвидено увеличение на количествата или промяна във вида на използваните опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, което изисква провеждане на процедура за одобряване на доклад за безопасност по реда на глава седма, раздел I от ЗООС.
2. Наличие на въздействие върху незасегнат досега компонент на околната среда.
3. Изменение на физическите параметри на емисиите (температура, налягане, вискозитет, агрегатно състояние, размер и форма на частиците, плътност, цвят и др.) или на начина на изпускането им, включително местоположение или параметри на изпускащите устройства или точките на заустване, или увеличаване над пределно допустимите норми на изпусканите вещества по вид или количество.
4. При наличие на изменения/увеличения по т. 3 се представя заключение за очаквано:
4.1. увеличаване броя на засегнатото от емисиите на вредни вещества в околната среда население;
4.2. увеличаване на емисиите (вид и/или количество) в отпадъчните води или газове към вече засегнатото население;
4.3. въздействие върху допълнителен (друг) воден обект.
5. При наличие на изменения/увеличения по т. 3 на емисии в атмосферата и във връзка с т. 4.1 и 4.2 операторът представя математическо моделиране на приноса на емисиите във въздуха преди и след осъществяване на промяната към концентрациите на вредни вещества в приземния слой на атмосферата. Прилагат се ползваните входни данни и DAT файлове.
Забележка. За моделирането преди промяната се използват емисионните ограничения, поставени в разрешителното.
ІІ Б. Предвидено увеличение на капацитета, което само по себе си достига праговите стойности, определени в приложение № 4 към ЗООС.
II В. Оценка на необходимостта от промяна на условия или от поставяне на нови условия в издаденото комплексно разрешително във връзка с планирана промяна по чл. 123в, т. 1 от ЗООС:

Изменение в резултат от промяната
(ДА/НЕ)
Информация за промени в изброените аспекти на работата на инсталациите спрямо разрешените в условията на КР
 
1. Промяна на използваните термини и съкращения.
 
2. Инсталации, обхванати от разрешителното.
2.1. Изграждане на нови промишлени инсталации/промяна в действащите.
2.2. Промяна във вида (включително нови такива) или количеството на произвежданите продукти.
 
3. Капацитет на инсталациите.
3.1. Промени в наличния капацитет на действащи инсталации след реализирането на планираната промяна/мярка.
3.2. Капацитет на нови инсталации – обект на планираната промяна/мярка.
 
4. Използване на ресурси – промени в употребата на ресурси след изпълнението на планираната промяна/мярка:
 
4.1. Използване на вода – консумацията на водата за производствени нужди за единица продукт.
 
4.2. Използване на енергия – консумацията на енергия (топло- и електроенергия) за единица продукт.
 
4.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива:
4.3.1. видът и/или консумацията на суровините, спомагателните материали и горивата за единица продукт;
4.3.2. промени в съхранението на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.
 
5. Емисии в атмосферата.
5.1. Работа на пречиствателното оборудване – промени в експлоатацията на пречиствателното оборудване след изпълнението на планираната промяна/мярка:
5.1.1. видът на пречиствателните съоръжения (изграждане на нови такива или реконструкция/извеждане от експлоатация на съществуващи такива);
5.1.2. ефективността на съществуващите след изпълнение на инвестиционната мярка пречиствателни съоръжения, в случай че са поставени условия към ефективността.
5.2. Емисии от точкови източници – промени в емисиите от точкови източници след изпълнение на планираната промяна/мярка:
5.2.1. изпускащите устройства (изграждане на нови/извеждане от експлоатация на съществуващи, промяна във височината и др.);
5.2.2. източниците на емисии (въвеждане на нови/преустановяване работата на съществуващи);
5.2.3. количеството (дебитът) на отпадъчните газове;
5.2.4. вид и концентрации на вредни вещества в отпадъчните газове.
5.3. Условия за мониторинг – промяна в изискванията за мониторинг на отпадъчните газове след изпълнение на планираната промяна/мярка.
5.4. Промени в неорганизираните емисии и интензивно миришещите вещества след изпълнението на инвестиционната мярка – източници и вид.
 
6. Емисии на отпадъчни води:
6.1. Работа на пречиствателните станции/съоръжения:
6.1.1. промени в експлоатацията на пречиствателното оборудване след изпълнение на планираната промяна/мярка:
6.1.2. видът на пречиствателните съоръжения (изграждане на нови такива или реконструкция/извеждане от експлоатация на съществуващи такива);
6.1.3. ефективността на съществуващите пречиствателни съоръжения след изпълнението на инвестиционната мярка, в случай че са поставени условия към ефективността.
 
6.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения.
Промени в емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води след изпълнението на планираната промяна/мярка:
6.2.1. източниците на емисии (въвеждане на нови/преустановяване работата на съществуващи);
6.2.2. количеството (дебитът) на отпадъчните води;
6.2.3. показателите за качество на отпадъчните води (включително вид и концентрации);
6.2.4. точките на заустване на отпадъчните води във водни обекти и/или канализационната система на населените места, изграждане на нови/извеждане от експлоатация на съществуващи.
6.3. Условия за мониторинг – изискванията за мониторинг на показателите за качество и количество на отпадъчните води след изпълнение на планираната промяна/мярка.
 
7. Управление на отпадъците – промени в управлението на отпадъците след изпълнение на планираната промяна/мярка:
7.1. видът или количеството на образуваните на площадката отпадъци; оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъци;
7.2. обезвреждането на отпадъци;
7.3. видът или количеството на приеманите за третиране отпадъци;
7.4. площадките за предварително съхраняване, включително максимално количество на отпадъците, които могат да бъдат съхранявани на площадките.
 
8. Шум – промени по отношение на шума след изпълнение на планираната промяна/мярка – звуковата мощност и нивото на шума по границите на площадката и мястото на въздействие след изпълнение на инвестиционната мярка.
 
9. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – промени в опазването на подземните води и почвите след изпълнение на планираната промяна/мярка:
9.1. Подземни води:
9.1.1. показателите за качество на подземните води;
9.1.2. дейностите по опазване на подземните води от замърсяване;
9.1.3. честотата на мониторинг.
9.2. Почви:
9.2.1. показателите за качество на почвите;
9.2.2. дейностите по опазване на почвите от замърсяване;
9.2.3. честотата на мониторинг.
 
10. Наличие на площадката на нови опасни вещества съгласно определението в ЗООС.
 
11. Предотвратяване и действия при аварии – промени в предотвратяването и действията при аварии след изпълнението на инвестиционната мярка:
11.1. видът и количествата на класифицираните като опасни вещества съгласно ЗЗВВХВС;
11.2. аварийният план и/или докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии, съответно докладът за безопасност.
 
12. Преходни и анормални режими на работа – промени в работа на инсталацията при преходни режими (пускане, спиране, внезапни спирания и др.) след изпълнението на инвестиционната мярка.
 
13. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях:
13.1. прекратяване експлоатацията на инсталации или на части от тях за определен период в резултат на изпълнението на инвестиционната мярка;
13.2. извеждане от експлоатация на инсталацията, свързана с окончателното прекратяване на дейности, демонтиране на съоръжения или комуникации и почистване на терени в резултат на изпълнението на инвестиционната мярка.“

24. В приложение № 6 към чл. 16, ал. 3, т. 3:
а) в наименованието думите „ал. 3, т. 3“ се заменят с „ал. 5“;
б) точки 11.1.1 и 11.2.1 се отменят.
§ 3. В Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, приета с Постановление № 2 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 от 2019 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 се създава ал. 5:
„(5) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС процедурата се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, наричана по-нататък „Наредбата за ОВОС“, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 55 от 2017 г., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 от 2019 г.).“
2. В чл. 2:
а) в т. 2 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)“;
б) в т. 4:
аа) в буква „а“ думите „Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)“ се заменят с абревиатурата „ИАОС“;
бб) създава се буква „ж“:
„ж) в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС изпълнителният директор на ИАОС дава становище за одобряване или за неодобряване на доклада за безопасност.“
3. В чл. 3:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Операторът е длъжен да организира изпълнението на дейности, свързани с предотвратяване и контрол на големи аварии с опасни вещества в ПСНРП и в ПСВРП, и за ограничаване на последствията от тях.“;
б) в ал. 2 основният текст се изменя така:
„(2) Операторът или лицето, отговорно за предприятието, за случаите по чл. 103, ал. 3, т. 3 или ал. 5, т. 5 от ЗООС е длъжен да осигури достъп до:“;
в) в ал. 3 основният текст се изменя така:
„(3) Лицата по ал. 2 организират и участват във:“;
г) алинея 4 се отменя.
4. В чл. 5:
а) в ал. 4 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ)“;
б) в ал. 5 думите „Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), наричана по-нататък „Наредбата за ОВОС“ се заменят с „Наредбата за ОВОС“;
в) алинея 6 се изменя така:
„(6) В случаите по чл. 93, ал. 2 и 3, съответно по чл. 94, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 103, ал. 4, т. 2 от ЗООС съответният компетентен орган по глава шеста, раздел III от ЗООС или оправомощено от него длъжностно лице изпраща по служебен път уведомлението по чл. 1, ал. 1, т. 1 до изпълнителния директор на ИАОС в 3-дневен срок от датата на получаването му.“;
г) в ал. 7 думите „директора на РИОСВ“ се заменят със „съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III от ЗООС“;
д) алинея 8 се изменя така:
„(8) При установени непълноти или несъответствия в представената съгласно ал. 5 информация изпълнителният директор на ИАОС уведомява съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III от ЗООС и указва какви допълнителни данни и на кой етап от процедурата да се представят.“
5. В чл. 7:
а) в ал. 2, т. 7 думите „длъжностното лице/длъжностните лица“ се заменят с „операторът или лицето“;
б) в ал. 5 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „изпълнителния директор на ИАОС“.
6. В чл. 8:
а) в ал. 1 основният текст се изменя така:
„(1) При промяна на оператора на ПСНРП или на ПСВРП новият оператор е длъжен в 10-дневен срок от настъпване на промяната да подаде до изпълнителния директор на ИАОС:“;
б) алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) В 10-дневен срок от получаването на уведомление по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС потвърждава промяната със становище, отразява тези обстоятелства в регистъра по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС и изпраща копие от полученото уведомление и издаденото потвърждение до МОСВ и до органите по чл. 114, ал. 2 от ЗООС.
(3) Когато не се установи промяната по ал. 1, изпълнителният директор на ИАОС отказва с мотивирано становище промяната на оператора.“;
в) алинеи 4 – 6 се отменят;
г) алинея 7 се изменя така:
„(7) Новият оператор по ал. 1 е отговорен за изпълнение на мерките за предотвратяване на големи аварии и за ограничаване на последствията от тях в одобрения ДБ или ДППГА и изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС и на тази наредба.“;
д) в ал. 8 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „компетентния орган“ и думите „съобразява със“ се заменят със „спазват“.
7. В чл. 15, ал. 1, т. 1, буква „а“ след думите „наименование на оператора“ се добавя „и/или на лицето, отговорно за предприятието“ и се поставя запетая.
8. В чл. 22 се създава ал. 4:
„(4) Директорът на РИОСВ предлага за утвърждаване на министъра на околната среда и водите председател/председатели на комисия/комисии и резервни членове съвместно с определените представители на органите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС след съгласуване с тях.“
9. Създават се чл. 22а и 22б:
„Чл. 22а. (1) Контролът по чл. 157а, ал. 1 от ЗООС се извършва чрез съвместни проверки на комисии, съставени от оправомощени представители на органите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС, определени със заповед на министъра на околната среда и водите, въз основа на утвърден годишен план за контролна дейност на комисията и при жалби и сигнали.
(2) Годишният план за контролна дейност на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС за всяка календарна година се разработва и при необходимост се преразглежда от директора на РИОСВ след съгласуване с органите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС.
(3) Годишният план по ал. 1 се изготвя по образец съгласно приложение № 8 и съдържа информацията по чл. 157а, ал. 6 от ЗООС.
(4) Директорът на РИОСВ изпраща плана по ал. 1 до министъра на околната среда и водите до 30 ноември на предходната година.
(5) Министърът на околната среда и водите утвърждава със заповед и при необходимост актуализира годишния план в 10-дневен срок от получаването му.
Чл. 22б. (1) Въз основа на утвърдения план по чл. 22а, ал. 5 директорът на РИОСВ след съгласуване с органите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС разработва програма за провеждане на планови проверки на всички предприятия/съоръжения в плана, в която се посочва честотата на проверките за различните видове предприятия/съоръжения.
(2) Честотата на проверките по ал. 1 се определя по реда на чл. 157а, ал. 9 и 11 от ЗООС.“
10. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Във връзка с организиране на работата на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС директорът на РИОСВ:
1. писмено декларира липса/наличие на конфликт на интерес преди всяка проверка на съответния оператор;
2. определя обхвата на проверката въз основа на ДППГА на ПСНРП и одобрения с решение ДБ на ПСВРП, както и на констатираните факти и обстоятелства и дадените предписания от предходна проверка/проверки, възникнали аварии и постъпили жалби и сигнали;
3. свиква комисията на подготвителна среща с цел запознаване на членовете й с дейността и характеристиката на обекта на проверка и с обхвата на проверката;
4. в случаите по чл. 157а, ал. 4, т. 2 от ЗООС запознава членовете на комисията с получената жалба или сигнал и определя обхвата на проверката;
5. уведомява писмено оператора на предприятието и/или съоръжението, подлежащо на контрол, за датата на предстоящата проверка;
6. в срок до един месец след всяка проверка изпраща изготвения доклад по чл. 157б, ал. 2, т. 1 от ЗООС до министъра на околната среда и водите съгласно формата по приложение № 9, към който прилага констативния протокол по чл. 157б, ал. 1 от ЗООС, както и акта за установяване на административно нарушение по чл. 157б, ал. 3 от ЗООС, когато такъв е бил съставен;
7. изпълнява изискванията на чл. 157б, ал. 4 от ЗООС.
(2) Председателят на комисията:
1. писмено декларира липса/наличие на конфликт на интерес преди всяка проверка на съответния оператор;
2. изпълнява изискванията на чл. 157б, ал. 1 – 3 и 5 от ЗООС, включително извършва нова проверка при задължителни предписания.“
11. В чл. 24 т. 1 се изменя така:
„1. писмено декларира липса/наличие на конфликт на интерес преди всяка проверка на съответния оператор;“.
12. Член 25 се отменя.
13. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, в т. 1, подт. 1.1 накрая се поставя запетая и се добавя „единен идентификационен номер на оператора“.
14. В заглавието на приложение № 8 думите „чл. 23, т. 8“ се заменят с „чл. 22, ал. 3“.
15. Приложение № 9 към чл. 25, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 9 към чл. 25, ал. 1, т. 6
Форма и съдържание на годишния план за контролна дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1 от ЗООС
УТВЪРДИЛ:
министър на околната среда и водите
ГОДИШЕН ПЛАН
за контролната дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1 от ЗООС – област .…….……. – .… г.
1. Обща оценка на проблемите във връзка с безопасността.
2. Териториален обхват на плана.
3. Списък на предприятията/съоръженията съгласно таблица 1.
Таблица 1. Списък на предприятията/съоръженията

№ по ред
Наименование на предприятието/
съоръжението
Изходящ номер на писмото за потвърждаване на ДППГА
 (за ПНРП)/
Номер на решението за одобряване на доклада за безопасност (за ПВРП)
Класификация на предприятието/съоръжението
Период на планирана проверка
Забележки
ПСНРП
ПСВРП
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Списък на групите от предприятия/съоръжения по ал. 1, при които е възможен ефектът на доминото съгласно чл. 116з, ал. 1 от ЗООС.
5. Списък на предприятията/съоръженията по ал. 1, при които определени външни рискове или източници на опасност биха могли да увеличат риска или последствията от голяма авария в тези предприятия/съоръжения.
6. Организация за извършване на съвместни планови проверки на място, включително програмите за такива проверки.
7. Организация за извършване на извънредни проверки на място.
8. Механизъм за сътрудничество между различните контролни органи.“
16. Навсякъде в наредбата абревиатурата „ЗЕДЕП“ се заменя със „ЗЕДЕУУ“.
§ 4. В Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 38 и 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 3 от 2018 г., бр. 8 от 2018 г. и бр. 31 от 2019 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 2 думите „и храните“ се заменят с „храните и горите“ и пред тях се поставя запетая.
2. В чл. 7а, ал. 3 думите „и храните“ се заменят с „храните и горите“ и пред тях се поставя запетая.
3. В чл. 8, ал. 8 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“.
4. В чл. 28, ал. 2 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 1, т. 1, т. 3, буква „б“, т. 4 – 7, т. 9 – 18, § 2, т. 6, буква „б“, подбуква „бб“, т. 7, т. 10, букви „г“ и „д“, т. 11 – 17, § 3, т. 1, 2 и т. 5, буква „б“, които влизат в сила на 28 август 2019 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
6575