Министерски съвет
брой: 67, от дата 23.8.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 202 от 15 август 2019 г. за изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 57 на Министерския съвет от 2017 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 15 АВГУСТ 2019 Г.
за изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 57 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2017 г.; изм., бр. 68 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. случаите на нередности, съставляващи нарушения на правилата за определяне на изпълнител по глава четвърта от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), извършени чрез действия или бездействия от бенефициента, които имат или биха имали за последица нанасянето на вреда на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и които представляват основания за извършване на финансова корекция по чл. 70, ал. 1, т. 9 от ЗУСЕСИФ;“.
2. В т. 2 думите „чл. 70, ал. 1, т. 1 – 9  ЗУСЕСИФ“ се заменят с „чл. 70, ал. 1, т. 1, 3 – 7 и 9 от ЗУСЕСИФ“.
§ 2. В чл. 2 ал. 3 се изменя така:
„(3) За нередностите по чл. 70, ал. 1, т. 2, 8 и 10 от ЗУСЕСИФ се прилага диференциалният метод.“
§ 3. Член 6 се отменя.
§ 4. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. При констатирани два или повече случаи на нередност, посочени в приложение № 1, се определя една корекция за всички нарушения, засягащи едни и същи допустими разходи, чийто размер е равен на най-високия процент, приложен за всяко от тях в акта по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.“
§ 5. В § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба след думите „фонд „Вътрешна сигурност“ се поставя запетая и се добавя „като за случаите на нередности, съставляващи нарушения на правилата за определяне на изпълнител по реда на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ (ДВ, бр. 44 от 2014 г.), се прилагат съответните процентни показатели на финансовите корекции по приложение № 1, колона 4“.
§ 6. В § 2 от заключителните разпоредби думите „чл. 72, ал. 4“ се заменят с „чл. 72, ал. 5“.
§ 7. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
ВИДОВЕ НЕРЕДНОСТИ И СЪОТВЕТСТВАЩИ ПРОЦЕНТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ

 
1
2
3
4
Раздел І
Обявление и документация за обществена поръчка/процедура за избор с публична покана
№ по ред
Вид нередност
Описание на нередността и примери
Показател на корекцията (в %) за поръчки по чл. 20, ал. 1 от ЗОП
Показател на корекцията  (в %) за поръчки по чл. 20, ал. 2 и 3 от ЗОП и за процедура за избор на изпълнител по чл. 50 от  ЗУСЕСИФ
1.
Липса на публикуване на обявление за обществена поръчка
или
неоснователно директно възлагане (т.е. незаконосъобразен
избор на процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне).
а) обявлението за обществената поръчка не е публикувано в съответствие с приложимите правила (например публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз („ОВ“ на ЕС), когато законодателството го изисква). Нередност е налице и при директно възлагане, като възлагане в резултат на процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне, без да са налице основанията за избора им;
100 на сто
25 на сто
б) въпреки липсата на изискуемата публичност в „ОВ“ на ЕС относно обявлението за обществена поръчка публикуването е направено с други подходящи средства;
други подходящи средства за публичност са налице, когато обявлението за поръчка е публикувано по начин, който гарантира, че стопански субект от друга държава членка има достъп до подходяща информация относно обществената поръчка преди възлагането й, така че той да бъде в състояние да представи
25 на сто
Неприложимо
 
 
оферта или да изрази своя интерес да участва при възлагането на поръчката; средствата за публичност са подходящи, когато:
(аа) обявлението за поръчка е публикувано на национално равнище в съответствие с националното законодателство и/или
(бб) основните стандарти за разгласяване на договори и/или за публичност са спазени (стандартите са уредени в раздел 2.1 от Тълкувателно съобщение на Европейската комисия № 2006/C 179/02).
 
 
2.
Незаконосъобразно разделяне на поръчки за строителство/услуги/доставки на части.
а) обществена поръчка за строителство или доставки и/или услуги е незаконосъобразно разделена на части и за всяка част е приложен ред за възлагане, относим за по-ниски прогнозни стойности; в резултат на това не е налице изискуемата публичност в „ОВ“ на ЕС, съответно в Регистъра на обществените поръчки (РОП) за поръчки, подлежащи на обявяване на национално ниво; за да е налице нередността, обявленията за разделените части от поръчката следва да не са публикувани в „ОВ“ на ЕС, съответно в РОП за поръчките, подлежащи на обявяване на национално ниво;
100 на сто
25 на сто
б) наличие на нередност, описана в буква „а“, но е налице публичност за разделените части от поръчката с други подходящи средства за публичност, при условията по т. 1, буква „б“ от настоящото приложение.
25 на сто
Неприложимо
3.
Липса на обосновка за неразделяне на предмета на поръчката на обособени позиции.
Възложителят не е посочил основните причини за липса на разделяне на предмета на поръчката на обособени позиции съгласно изискванията на чл. 46, ал. 1 от ЗОП.
5 на сто
5 на сто
4.1.
Незаконосъобразни срокове за получаване на оферти или срокове за получаване на заявления за участие.
а) при незаконосъобразно съкращаване на нормативно установените срокове, което е по-голямо или равно на 85 на сто, или срокът е равен на/по-малък от 5 дни;
100 на сто
25 на сто
б) при незаконосъобразно съкращаване на нормативно установените срокове, което е по-голямо или равно на 50 на сто, но е под 85 на сто;
25 на сто
10 на сто
в) при незаконосъобразно съкращаване на нормативно установените срокове, което е по-голямо или равно на 30 на сто, но е под 50 на сто;
10 на сто
5 на сто
г) при незаконосъобразно съкращаване на нормативно установените срокове, което е по-малко от 30 на сто.
5 на сто
2 на сто
4.2.
Липса на удължаване на обявените срокове за получаване на оферти или заявления за участие при съществени изменения в условията по обявената обществена поръчка.
При липса на удължени срокове, когато са направени съществени изменения на условията на обществената поръчка.
10 на сто
5 на сто
5.1.
Недостатъчен срок за достъп до документацията за обществена поръчка за потенциалните участници/кандидати.
а) срокът за достъп до документацията за обществена поръчка за потенциалните участници/кандидати е твърде кратък, т.е. по-малък или равен на 50 на сто от определения в съответствие с приложимите разпоредби срок за получаване на офертите;
10 на сто
5 на сто
 
 
б) срокът за достъп до документацията за обществената поръчка от потенциалните участници/кандидати е по-кратък от 80 на сто от определения в съответствие с приложимите разпоредби срок за получаване на офертите;
5 на сто
2 на сто
в) срокът за достъп до документацията за обществената поръчка за потенциалните участници/кандидати е равен на или по-малък от 5 дни.
25 на сто
10 на сто
5.2.
Незаконосъобразни ограничения на достъпа до документацията за обществена поръчка.
Когато възложителят не е осигурил неограничен и пълен пряк, безплатен достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка, както е заложено в чл. 32 от ЗОП, нарушението представлява сериозна нередност.
Когато е осигурен електронен достъп, но срокът за достъп е бил съкратен, тогава се прилагат съответните процентни показатели по т. 5.1.
Не е налице нередност, когато е наличен ограничен по обхват достъп до документацията за поръчката, но са спазени условията по чл. 32, ал. 3 и 4 от ЗОП за определяне на удължен срок за получаване на офертите.
25 на сто
10 на сто
6.1.
Липса на публикуване на удължените срокове за получаване на оферти или заявленията за участие (срокове за получаване на заявления за участие се определят при ограничени процедури, процедури на договаряне с публикуване на обявление за поръчка, състезателна процедура с договаряне).
а) първоначалните срокове за получаване на оферти или за получаване на заявления за участие са били законосъобразни, но са били удължени без публикуване на обявление в „ОВ“ на ЕС (т.е. в съответствие с приложимите правила), но публикация на информация за удължените срокове е направена с други подходящи средства за публичност по смисъла на т. 1, буква „б“ от настоящото приложение;
5 на сто
Неприложимо
б) първоначалните срокове за получаване на оферти или за получаване на заявления за участие са били законосъобразни, но са били удължени без публикуване на обявление в „ОВ“ на ЕС и без публикация за удължените срокове с други подходящи средства за публичност по смисъла на т. 1, буква „б“ от настоящото приложение.
10 на сто
5 на сто
6.2.
Липса на удължаване на сроковете за получаване на оферти/заявления за участие.
Липса на удължаване на сроковете за получаване на офертите/заявленията за участие, когато отговорът по поискано своевременно разяснение по условията на процедурата не е предоставен най-малко 6 дни преди срока за получаване на заявления за участие и/или оферти, а когато срокът е съкратен по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2 от ЗОП или поради необходимост от спешно възлагане – до 4 дни преди този срок.
10 на сто
5 на сто
7.
Незаконосъобразен избор на състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление за поръчка или на състезателен диалог.
а) възложителят е възложил обществена поръчка чрез състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление за поръчка или състезателен диалог, без да са налице нормативните предпоставки за избора им;
25 на сто
25 на сто
 
 
б) случаи, при които възложителят е осигурил пълна прозрачност, включително обосновка за използването на тези процедури в документите за обществената поръчка, не е ограничил броя на подходящите кандидати за подаване на оферта и е гарантирал равно третиране на всички кандидати по време на преговорите.
10 на сто
10 на сто
8.
Нарушение на правилата при използване на специфични техники и инструменти за възлагане на поръчки (рамкови споразумения, динамични системи за покупки, електронни търгове, електронни каталози, централизирано възлагане).
Прилага се, когато нарушението не представлява друга нередност по настоящото приложение.
а) не са спазени установените в глава десета от ЗОП специфични правила за възлагане на обществени поръчки (рамкови споразумения, динамични системи за покупки, електронни търгове, електронни каталози, централизирано възлагане) и нарушението може да е имало възпиращ ефект за потенциалните участници;
10 на сто
5 на сто
б) когато несъответствието е довело до възлагане на поръчката на участник, различен от този, който е следвало да бъде избран за изпълнител, е налице сериозна нередност;
25 на сто
10 на сто
в) ако несъответствието се изразява в това, че обявлението за обществена поръчка не е публикувано, тогава процентът на корекция се определя в съответствие с т. 1 от настоящото приложение.
В съответствие с т. 1 от настоящото приложение
В съответствие с т. 1 от настоящото приложение
9.1.
Липса на публикуване в обявлението за обществена поръчка на критериите за подбор и/или възлагане (и/или тяхната тежест), или условията за изпълнение на поръчката, или техническите спецификации.
а) липса на публикуване в обявлението за обществена поръчка на критериите за подбор и/или възлагане (и/или тяхната тежест); не е налице нередност и не се определя финансова корекция, когато критериите за подбор и/или възлагане (и/или тяхната тежест) са налични в документацията за обществената поръчка и тя е публикувана в профила на купувача в нормативно установените срокове;
25 на сто
10 на сто
б) липса на публикуване в обявлението за обществена поръчка на условията за изпълнение на поръчката или на техническите спецификации; не е налице нередност и не се определя финансова корекция, когато условията за изпълнение на поръчката или техническите спецификации са налични в документацията за обществената поръчка и тя е публикувана в профила на купувача в нормативно установените срокове.
10 на сто
5 на сто
9.2.
Липса на достатъчно описание на критериите за възлагане или тяхната тежест.
Нито в публикуваното обявление за обществена поръчка, нито в документацията за поръчката са описани достатъчно критериите за възлагане или тяхната тежест.
Не е налице нередност и не се определя финансова корекция, ако критериите за възлагане или тяхната тежест са разяснени от възложителя по искане на лицата преди изтичане на крайния срок за получаване на офертите/заявленията за участие.
10 на сто
5 на сто
9.3.
Липса на предоставяне/публикуване на разяснения/допълнителна информация.
Разясненията или допълнителната информация, свързани с критериите за подбор или за възлагане, на възложителя по документацията за поръчката не са предоставени на лицата или не са публикувани.
10 на сто
5 на сто
10.
Използване на:
– основания за отстраняване, критерии за подбор, възлагане, или
– условия за изпълнение на поръчката, или
– технически спецификации,
които са дискриминационни на базата на необосновани национални, регионални или местни изисквания.
а) случаите, в които стопанските субекти са били възпрепятствани да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка поради основания за отстраняване, критерии за подбор и/или възлагане, или условия за изпълнение на поръчката, или технически спецификации, които включват необосновани национални, регионални или местни изисквания.
Например такива са случаите, когато към момента на подаване на офертата съществува изискване участниците или кандидатите:
– да са установени или да имат представител в страната или региона, или
– да притежават опит и/или професионална компетентност в страната или региона, или
– да притежават оборудване в страната или региона.
Във всеки случай, когато не е възможно достатъчно точно описание на дадено специфично изискване (относимо към основанията за отстраняване, критериите за подбор, критерия за възлагане, условията за изпълнение на поръчката или техническите спецификации), използваната препратка в това изискване следва да бъде придружена от думите „или еквивалентно“, за да се гарантира възможността за конкуренция. Когато тези условия са налични, не е налице нередност и не се определя финансова корекция.
25 на сто
10 на сто
б) съществува нередност при описаните по-горе хипотези, но е налице минимално ниво на конкуренция, т.е. получени са две или повече оферти, които са допуснати и отговарят на критериите за подбор.
10 на сто
5 на сто
11.
Използване на:
– основания за отстраняване, критерии за подбор, критерии за възлагане, или
– условия за изпълнение на поръчката, или
– технически спецификации,
които не са дискриминационни по смисъла на т. 10 от настоящото приложение, но ограничават достъпа на кандидатите или участниците.
а) нередността се отнася до критерии или условия, които не са дискриминационни по национален/регионален/местен признак, но водят до ограничаване на достъпа на кандидатите или на участниците до конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка.
Такива са например следните случаи:
– минималните изисквания за възможностите на кандидатите/участниците са свързани с предмета на поръчката, но не са пропорционални;
– използвани са критерии за подбор като показатели за оценка на офертите;
– изискан е конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, търговска марка, патент, тип или конкретен произход, или производство, без да са добавени думите „или еквивалент“, с изключение на случаите, когато такива изисквания са свързани с несъществена част от предмета на поръчката и влиянието върху бюджета на ЕС е само формално (без действително или потенциално финансово влияние);
10 на сто
5 на сто
б) случаите, при които са приложени дискриминационни критерии/условия/спецификации, но е налице минимално ниво на конкуренция, т.е. получени са две или повече оферти, които са допуснати и отговарят на критериите за подбор;
5 на сто
5 на сто
в) случаите, при които критериите за подбор на кандидатите/участниците не са свързани с предмета на обществената поръчка;
25 на сто
10 на сто
 
 
г) случаите, при които основанията за отстраняване, критериите за подбор и/или критериите за възлагане, или условията за изпълнение на поръчката са довели до ситуация, при която само един кандидат/участник би могъл да представи оферта и това не може да бъде обосновано от спецификата на конкретната поръчка.
25 на сто
25 на сто
12.
Недостатъчно или неточно определяне на предмета на поръчката.
(Не се прилага за предвидените в закона случаи или когато предметът на поръчката е пояснен след публикуването на обявлението за поръчка и това пояснение се съдържа в обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано в „ОВ“ на ЕС и в РОП или само в РОП за обявените на национално ниво поръчки.)
Описанието в обявлението за обществена поръчка и/или в документацията за поръчката е недостатъчно или неточно и не позволява на потенциалните кандидати или участници да определят изцяло предмета на поръчката, което ограничава участието на лицата и нарушава конкуренцията.
10 на сто
5 на сто
13.
Необосновано ограничение на възможността за използване на подизпълнители.
Документацията за обществената поръчка (например техническите спецификации) налага ограничения върху използването на подизпълнители за част от договора, определена общо (например в процент/дял от договора), и без да посочва дейностите от особена важност, които се изисква да бъдат извършени от самия участник, съответно от участник в обединението.
5 на сто
5 на сто
Раздел ІІ
Оценяване на предложения и избор на изпълнител
14.
Критериите за подбор или техническите спецификации са променени след отварянето на офертите или са приложени неправилно.
Критериите за подбор или техническите спецификации са променени или са неправилно приложени в хода на процедурата, в резултат на което:
– определен е за изпълнител кандидатът или участникът, който не отговаря на критериите за подбор и/или техническите спецификации, или
– отстранен е кандидат или участник, чиято оферта е трябвало да бъде допусната до разглеждане на техническото предложение, ако публикуваните критерии за подбор или техническите спецификации са били спазени.
Не е налице нередност, ако възложителят докаже, че отстраненият кандидат или участник не би бил определен за изпълнител, т.е. нарушението няма финансово влияние и не се определя финансова корекция.
25 на сто
10 на сто
15.
При оценката на офертите са използвани различни или допълнителни критерии за възлагане от тези, посочени в обявлението или в документацията за поръчката.
а) при оценката на офертите критериите за възлагане или съответните показатели, или тяхната относителна тежест, посочени в обявлението или в документацията за поръчката:
– не са били спазени, или
– са използвани допълнителни критерии за възлагане, които не са били публикувани;
10 на сто
5 на сто
б) когато горните случаи са свързани с дискриминация въз основа на национален/ регионален/местен признак, е налице сериозна нередност;
25 на сто
10 на сто
16.
Недостатъчна документална проследимост (одитна пътека) за възлагането на обществената поръчка.
а) изискуемите по ЗОП документи от досието на обществената поръчка са недостатъчни, за да се обоснове възлагането на поръчката, което води до липса на прозрачност;
25 на сто
10 на сто
б) отказът за достъп до съответното досие на обществената поръчка е много сериозна нередност, тъй като възложителят не е предоставил доказателства, че процедурата за възлагане на обществена поръчка е в съответствие с приложимите правила;
100 на сто
100 на сто
17.
Преговори в хода на процедурата за възлагане на обществена поръчка, включително изменение на офертата на избрания изпълнител.
(Не са нередност случаите, когато в рамките на процедурите на договаряне и състезателния диалог се водят преговори, както и случаите, когато ЗОП допуска участникът или кандидатът да представи, добави, разясни или допълни информацията и документите.)
а) възложителят е допуснал участник или кандидат да промени офертата си в хода на процедурата, когато изменението е довело до възлагане на поръчката на този участник или кандидат;
25 на сто
10 на сто
б) при открита или ограничена процедура възложителят е преговарял с участник, което е довело до сключване на съществено изменен договор спрямо първоначалните условия от обявлението за поръчка и/или документацията;
25 на сто
10 на сто
в) в областта на концесиите възложителят позволява на участник или кандидат да промени предмета, критериите за възлагане и минималните изисквания по време на преговорите, като вследствие на тези промени се стига до възлагане на договора на този участник или кандидат.
25 на сто
25 на сто
18.
Незаконосъобразно участие на кандидат или участник в предварителните действия на възложителя по подготовката на процедурата (пазарни консултации и външно участие в подготовката на документацията), който е определен за изпълнител.
Случаите, в които участието в предварителните действия на възложителя във връзка с подготовката на процедурата по чл. 44 от ЗОП е довело до нарушаване на конкуренцията или на принципите за недискриминация, равно третиране и прозрачност. Нередността е налице, когато не са спазени изискванията на чл. 44, ал. 3 – 5 от ЗОП относно избрания за изпълнител кандидат или участник.
25 на сто
10 на сто
19.
Съществено изменение на условията в обявлението за обществена поръчка и/или в документацията при състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление за поръчка или състезателен диалог.
При състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление за поръчка или състезателен диалог първоначално обявените условия на поръчката са съществено изменени.
25 на сто
25 на сто
20.
Незаконосъобразно отстраняване на необичайно благоприятни оферти.
Отстранени са оферти, квалифицирани от възложителя като необичайно благоприятни, без да е изискана обосновка или е изискана, но не е оценена от възложителя.
25 на сто
10 на сто
21.
Конфликт на интереси с въздействие върху резултата от процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Установен е неразкрит или неадекватно отстранен конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗОП и съответният кандидат или участник е избран за изпълнител на обществената поръчка. В допълнение конфликтът на интереси може да възникне още при подготовка на проекта, ако подготовката е оказала влияние върху документацията или процедурата.
100 на сто
100 на сто
22.
Участие в процедура за обществена поръчка при условията на споразумение с други лица с цел предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията (когато нарушението е установено с акт на компетентен орган).
Налице е, когато група от лица се споразумяват да повишат цените или да понижат качеството на стоките, строителството или услугите, предлагани при възлагането на конкретната обществена поръчка.
а) участниците в споразумението против конкуренцията са действали без помощ на лице от системата за управление и контрол или на лице на възложителя и участникът в споразумението е определен за изпълнител на съответната поръчка;
10 на сто
10 на сто
б) ако в процедурата за възлагане на обществена поръчка са подали оферта само участвали в споразумението лица, конкуренцията е сериозно възпрепятствана;
25 на сто
25 на сто
в) лице от системата за управление и контрол или от страна на възложителя е участвало в споразумението против конкуренцията чрез съдействие на участниците в споразумението и един от тях е определен за изпълнител на поръчката.
Не е налице нередност в случаите по букви „а“, „б“ и „в“, когато участниците в споразумението са действали без помощ от лице в системата за управление и контрол или от страна на възложителя и нито един от участниците в споразумението не е определен за изпълнител на обществената поръчка.
100 на сто
100 на сто
Раздел ІІІ
Изпълнение на сключения договор
23.
Незаконосъобразни изменения на договора за обществена поръчка.
а) има промени в договора (включително намаляване на обхвата на договора), които не са в съответствие с чл. 116, ал. 1 от ЗОП;
промени в елементите на договора няма да се считат за нередности (следователно не се налага финансова корекция), когато са изпълнени следните условия:
– стойността на изменението е под праговете, определени в чл. 20, ал. 1 от ЗОП, и е до 10 на сто от първоначалната стойност на договора – за поръчки за услуги и доставки, и до 15 на сто от първоначалната стойност на договора – за поръчки на строителство,
и
– промяната не засяга цялостния характер на поръчката или рамковото споразумение.
Съществена промяна на елементите на договора (като цената, естеството на строителството, срока на изпълнение, условията на плащане, използваните материали) е налице, когато промяната прави изпълнения договор съществено различен по характер от първоначално сключения. Във всеки случай изменението ще се счита за съществено, когато са изпълнени едно или повече от условията по чл. 116, ал. 5 от ЗОП.
25 на сто от първоначалния договор и новите строителни работи/
доставки/услуги (ако има такива), произтичащи от измененията
10 на сто от първоначалния договор и новите строителни
работи/доставки/
услуги (ако има такива), произтичащи от измененията
б) всяко увеличение на цената, извършено в нарушение на чл. 116, ал. 2 от ЗОП.
25 на сто от първоначалния договор и 100 на сто от свързаните изменения в договора (увеличение на цената)
10 на сто от първоначалния договор и 100 на сто от свързаните изменения в договора (увеличение на цената)

§ 8. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „чл. 57 от Регламент (ЕС) № 966/2012“ се заменят с „чл. 61 от Регламент (ЕС) 2018/1046 (чл. 57 от Регламент (ЕС) № 966/2012)“.
2. В т. 2 числото „2“ се заменя с „25, 10 или 5“.
3. В т. 4 думите „10 на сто в останалите случаи“ се заличават, а думите „5 на сто или на 2“ се заменят с „25, 10 или 5“.
4. В т. 6 думите „размерът на финансовата корекция е 0 на сто“ се заменят с „не се определя финансова корекция“.
Заключителни разпоредби
§ 9. В Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 58, 76 и 101 от 2014 г., бр. 37 и 57 от 2015 г., бр. 2 и 46 от 2016 г., бр. 30 и 68 от 2017 г. и бр. 54 и 72 от 2018 г.), в чл. 8 ал. 3 се изменя така:
„(3) Комитетът може да взема решения и неприсъствено с изключение на решенията по чл. 2, ал. 1, т. 12.“
§ 10. В Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. (ДВ, бр. 46 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания, определят един общ представител за основен член и двама резервни членове в състава на работната група по чл. 3, ал. 1.“
2. В чл. 7:
а) в ал. 1 думите „всяка от“ се заличават;
б) в ал. 2 след думите „водещо ведомство“ се добавя „или от ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство“;
в) в ал. 4, т. 1 думите „останалите програми“ се заменят с „програмите“;
г) в ал. 6 след думите „водещо ведомство“ се добавя „или оправомощено от него лице, или от ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство“ и се поставя запетая.
3. В чл. 8:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания, определят един общ представител за основен член и двама резервни членове в състава на всяка от работните групи по чл. 7, ал. 1.“
4. В чл. 10:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 след думите „съответната програма“ се добавя „или програми“;
бб) в т. 2 след думите „ръководителя на водещото ведомство“ се добавя „или оправомощено от него лице“ и се поставя запетая;
вв) в т. 7 след думите „ръководителя на водещото ведомство“ се добавя „или оправомощено от него лице“ и се поставя запетая;
б) в ал. 2 след думите „водещо ведомство“ се добавя „или ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство“;
в) в ал. 3 след думите „водещите ведомства“ се добавя „или съответния ръководител на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство“.
5. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. Водещото ведомство или ръководителят на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство, публикува на Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на ЕСИФ www.eufunds.bg и на електронната страница на съответното ведомство покана за участие в избора на представители на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в тематичната работна група за разработване на съответната програма или програми.“;
б) в т. 2 накрая се добавя „или програми“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице по смисъла на чл. 7, ал. 4, т. 14 и ал. 5 подава писмено заявление за участие в избора до ръководителя на водещото ведомство или до оправомощено от него лице, или до ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство.“;
г) точки 6 – 8 се изменят така:
„6. В срок до 10 работни дни след изтичането на срока по т. 3 ръководителят на водещото ведомство или оправомощено от него лице, или ръководителят на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство, уведомява лицата, отговарящи на критериите по чл. 9, ал. 1 и 3, и ги кани да излъчат един общ представител на съответната група юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за основен член и до трима представители за резервни членове.
7. В срок до 7 работни дни от получаването на поканата лицата по т. 6 писмено уведомяват ръководителя на водещото ведомство или оправомощеното от него лице, или ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство, за излъчените представители, като представят доказателства за общото им одобрение.
8. В 14-дневен срок от уведомлението по т. 7 излъченият основен член и резервните членове представят на ръководителя на водещото ведомство или на оправомощеното от него лице, или на ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство, документи, доказващи обстоятелствата по чл. 9, ал. 5.“;
д) точка 10 се изменя така:
„10. При промяна на основния член или на резервен член лицата по т. 6 писмено уведомяват ръководителя на водещото ведомство или оправомощеното от него лице, или ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство, и предоставят документите, доказващи обстоятелствата по чл. 9, ал. 5.“
§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
6574