Министерство на околната среда и водите
брой: 67, от дата 23.8.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.28


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ОКОЛНАТА СРЕДА  И ВОДИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет (ДВ, бр. 19 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „помощен“ се добавя „консултативен“.
2. В основния текст на ал. 2 думите „следния състав“ се заменят със „следните състави“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „Превантивна дейност“ се заменят с „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването („ЕО, ОВОС и ПЗ“)“.
2. В ал. 4 след думите „Национална служба за защита на природата“ се добавя „(„НСЗП“)“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Секретарят на специализирания състав на МЕЕС е служител на щатна длъжност в дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ“.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „Превантивна дейност“ се заменят с „ЕО, ОВОС и ПЗ“ и думите „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки“ се заменят с „Правна“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Постоянни членове на МЕЕС са:
1. директори на дирекции и/или началници на отдели и/или експерти в МОСВ съгласно функционалната им компетентност;
2. по един представител на съответните регионална инспекция по околна среда и води и басейнова дирекция за управление на водите;
3. по един представител на Министерството на финансите, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Министерството на икономиката, Министерството на земеделието, храните и горите, Изпълнителната агенция по горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекцията за национален строителен контрол.“
3. В ал. 3 след думите „Изпълнителната агенция по горите“ се заличава запетаята и се добавя „и двама независими“.
§ 4. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Експертите по екологична оценка и/или специалистите по планове и програми са лица, избрани след проведена процедура по избор и отправена писмена покана от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице, отговарящи на критериите по ал. 2.
(2) Експертите по екологична оценка и/или специалистите по планове и програми са физически лица, които:
1. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2. нямат интерес, който води или би могъл да доведе до извличане на облага от материален или нематериален характер, свързан с безпристрастното и обективно изпълнение на функциите и задълженията;
3. притежават висше образование в една или сходна на нея област/специалност: екология, биология, химия, архитектура, ландшафтна архитектура, транспортно строителство, подземно строителство, телекомуникации, хидротехническо строителство, ВиК, хидрогеология и инженерна геология, хидроинженер, агроном, лесоинженер, горско стопанство, урбанизъм, регионално развитие и управление, география, геотехническо инженерство;
4. притежават не по-малко от 3 години експертен опит и компетентност в изготвяне и/или оценяване на стратегии, планове, програми и/или екологична оценка на стратегии, планове, програми;
5. не са свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;
6. не са в трудово, гражданско или служебно правоотношение с възложителя на инвестиционното предложение/плана/програмата, предмет на разглеждане от ВЕЕС.
(3) Процедурата за избор по ал. 1 стартира с отправяне на публична покана от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице чрез интернет страницата на МОСВ и публикация в един централен всекидневник до експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми за изразяване на интерес за участие в състава на МК – специализиран състав на ВЕЕС.
(4) Поканата по ал. 3 съдържа образец на заявление, срок, в който следва да постъпят заявленията и документите по ал. 5, както и сроковете по процедурата за избор на експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми.
(5) Експертите по екологична оценка и/или специалистите по планове и програми, отговарящи на критериите по ал. 2, изразяват писмено желанието си да участват в състава на МК – специализиран състав на ВЕЕС, чрез подаване на заявление по образец, приложено към поканата по ал. 3, до министъра на околната среда и водите в деловодството на МОСВ, по пощата или по електронен път с електронен подпис в посочения в публичната покана срок и адрес. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. автобиография;
2. копия на документи, удостоверяващи завършено висше образование и квалификация в областите по ал. 2, т. 3, като документите, издадени от други държави, трябва да носят съответните реквизити съгласно двустранните договорености или да бъдат удостоверени с апостил или легализирани по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа;
3. копия на документи, доказващи, че експертът е участвал в изготвяне, прилагане и оценка на стратегии, планове, програми (копие на трудови книжки, служебни бележки, справки/договори за извършена дейност), и/или справки от публични регистри и бази данни, доказващи експертен опит по ал. 2, т. 4 не по-малък от 3 години.
(6) Документите по ал. 5 се разглеждат от комисия, назначена със заповед на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице.
(7) Комисията по ал. 6:
1. извършва преглед на документите по ал. 5 за съответствие с изискванията по ал. 2, като при необходимост изисква допълване/уточняване на представената информация и документация в рамките на срока, определен със заповедта по ал. 6; до участие в процедурата за избор не се допускат кандидати, които не отговарят на критериите и/или не са представили съответните документи по ал. 5, и/или не са изпълнили изискванията на комисията и поканата;
2. съставя протокол с допуснатите за участие в избора експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми.
(8) Въз основа на представените документи по ал. 5, доказващи опит и квалификация, комисията по ал. 6 извършва подбор и класира експертите по екологична оценка и/или специалистите по планове и програми в низходящ ред за участие в МК – специализиран състав на ВЕЕС. Кандидатите се класират за членове на постоянния състав на МК – специализиран състав на ВЕЕС, въз основа на най-голям опит и квалификация.
(9) В случаите на получен еднакъв брой гласове за експерт/специалист по планове и програми, попадащи в квотата от двама кандидати съгласно ал. 11, класирането се извършва въз основа на публично проведен от комисията по ал. 6 жребий.
(10) След приключване на работата си комисията съставя протокол с резултатите от класирането и го предоставя на министъра на околната среда и водите.
(11) Министърът на околната среда и водите утвърждава със заповед кандидатите, класирани на първите две места.
(12) Когато провеждането на процедурата по ал. 3 – 10:
1. не доведе до избор на експерт по екологична оценка/специалист по планове и програми, се стартира нова процедура по ал. 3; в случай че отново не бъдат допуснати експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми, за участие в състава на МК – специализиран състав на ВЕЕС, не се включват независими експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми за мандата по чл. 14;
2. доведе до допускането/избора на един експерт по екологична оценка/специалист по планове и програми, за избор на втори независим експерт се стартира нова процедура по ал. 3; в случай че при повторната процедура не бъдат допуснати други независими експерти, то в състава на Междуведомствената комисия се включва одобреният експерт/специалист по планове и програми, без да се провежда нова процедура по избор.
(13) Експертите по екологична оценка и/или специалистите по планове и програми преди всяко заседание подписват декларация по образец, даден в приложение № 1, че не са участвали в изготвянето и не са пряко заинтересовани от реализирането на разглеждания/ата на заседанието план/програма.
(14) Мандатът на експертите по екологична оценка и/или специалистите по планове и програми в МК – специализиран състав на ВЕЕС, като членове на съвета е четири години без право на два последователни мандата. Мандатът започва да тече от датата на назначаването им като членове на МК със заповед на министъра на околната среда и водите.
(15) Освобождаването на експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми в МК – специализиран състав на ВЕЕС, като членове на съвета става:
1. по искане на експерта и/или специалиста по планове и програми;
2. при отказ да попълни декларацията по приложение № 1 или при деклариране на невярна информация;
3. при установено наличие на интерес, който води или би могъл да доведе до извличане на облага от материален или нематериален характер, свързан с безпристрастното и обективно изпълнение на функциите и задълженията на съответния член;
4. при наличието на влязла в сила присъда за извършено престъпление от общ характер;
5. при състояние на трайна нетрудоспособност, което продължава повече от шест месеца;
6. в случай на смърт.
(16) В случаите по ал. 15 министърът на околната среда и водите освобождава със заповед експерта по екологична оценка и/или специалиста по планове и програми и утвърждава за участие в състава на МК – специализиран състав на ВЕЕС, следващия по ред от избора по ал. 8.
(17) В срок до 2 месеца преди изтичане на мандата на експертите по екологична оценка и/или специалистите по планове и програми министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице отправя публична покана за нов избор на експерти/специалисти за участие в състава на МК – специализиран състав на ВЕЕС.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2 думите „и неправителствени организации“ се заличават;
б) създава се нова т. 3:
„3. представители на неправителствени организации (НПО);“
в) досегашната т. 3 става т. 4.
2. В ал. 6 думите „че не са участвали в изготвянето на документите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и не са пряко заинтересовани от реализирането на инвестиционното предложение/плана/програмата“ се заличават.
3. В ал. 7 думите „че не са участвали в изготвянето на документите по чл. 4, ал. 2 и не са пряко заинтересовани от реализирането на дейностите от програмите за отстраняване на минали екологични щети“ се заличават.
4. Създава се нова ал. 8:
„(8) Членовете по ал. 5 подписват декларация по образец съгласно приложение № 3, с която удостоверяват, че не са участвали в изготвянето на документите по чл. 4, ал. 4 и не са пряко заинтересовани от плана за управление на защитени територии.“
5. Досегашните ал. 8 и 9 стават ал. 9 и 10.
§ 6. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Неправителствените организации (НПО) по чл. 8, ал. 2, т. 3 трябва да отговарят на следните критерии:
1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза;
2. да имат предмет на дейност в областта на опазване на околната среда съгласно устава на организацията/учредителния акт;
3. да са развивали дейност в областта на опазване на околната среда не по-малко от 3 години към момента на подаване на заявление за участие в състава на ВЕЕС.
(2) Представителят на НПО по чл. 8, ал. 2, т. 3 e лице, избрано от общото събрание или управителния съвет да представлява организацията по ал. 1, което отговаря на следните критерии:
1. да има опит в областта на опазване на околната среда не по-малко от 3 години към датата на подаване на заявлението за участие в състава на ВЕЕС;
2. да има висше образование в една или сходна на посочените области/специалности по чл. 7, ал. 2, т. 1 или техен еквивалент.
(3) Процедурата за избор по ал. 1 стартира след отправена публична покана от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице чрез интернет страницата на МОСВ и обява в един централен всекидневник.
(4) Поканата по ал. 3 съдържа образец на заявление, срок, в който да постъпят заявленията за участие във ВЕЕС, списък на документите, които следва да се представят, сроковете по процедурата и адреса за кореспонденция, в т.ч. електронен адрес.
(5) Неправителствените организации, отговарящи на критериите по ал. 1, и представителят на НПО, отговарящ на критериите по ал. 2, изразяват писмено желание да участват в състава на ВЕЕС чрез подаване на заявление по образец, приложено към поканата по чл. 3, за участие в процедурата за избор на НПО и представители на НПО до министъра на околната среда и водите в деловодството на МОСВ, по пощата или по електронен път с електронен подпис в срока по ал. 4.
(6) Към заявлението се прилагат следните документи:
1. документи за НПО:
а) копие от устав/учредителен акт, подписан и подпечатан от представляващия НПО;
б) копие на документ, удостоверяващ вписване в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието за осъществяване на дейност в обществена полза/копие на документ за вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които не са пререгистрирани, съгласно § 25 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
в) удостоверение за актуално състояние;
г) информация за осъществяваната дейност в областта на околната среда през последните 3 години, подписана от представляващия НПО, с приложени доказателства, с които се удостоверява дейността;
2. документи за представител на НПО:
а) решение на общото събрание или управителния съвет на НПО за представителя, номиниран за участие в състава на ВЕЕС;
б) писмена декларация от номинирания представител за съгласие за участие в състава на ВЕЕС;
в) автобиография;
г) документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2, като опитът в областта на опазване на околната среда се удостоверява със съответните доказателства, удостоверяващи дейността, копие на диплома за завършено образование, а когато документът за образование е издаден от други държави, трябва да носи съответните реквизити съгласно двустранните договорености или да бъде удостоверен с апостил или легализиран по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
(7) Документите по ал. 6 се разглеждат от комисия, назначена със заповед на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице.
(8) Комисията извършва преглед на документите за съответствието им с изискванията по ал. 1, 2 и 6, като при необходимост изисква допълване/уточняване на представената информация и документация в рамките на срока, определен със заповедта по ал. 6. До участие в процедурата за избор на НПО не се допускат организации и представители, които не отговарят на критериите по ал. 1 и 2, не са представили съответните документи по ал. 6 и/или не са изпълнили изискванията на комисията и обявата.
(9) След приключване на работата си комисията съставя протокол с допуснатите до участие в избора НПО и номинираните от тях представители и го предоставя на министъра на околната среда и водите.
(10) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице уведомява всички кандидатстващи НПО за допускането им/недопускането им за участие в процедурата за избор и публикува списък с допуснатите/недопуснатите за участие в избора НПО и номинираните от тях НПО представители на интернет страницата на МОСВ.
(11) Когато провеждането на процедурата по ал. 7 – 10:
1. не доведе до избор на НПО и неговите представители, се стартира нова процедура по ал. 3; в случай че отново не бъдат допуснати представители на неправителствения сектор за участие в избора по ал. 10, в състава на ВЕЕС не се включва неправителственият сектор за мандата по чл. 8, ал. 16;
2. доведе до допускане на по-малко от 4 НПО и неговите представители, те се включват в листата на допуснатите до гласуване, а за запълване на квотата от 4 НПО се стартира нова процедура по ал. 3; в случай че при повторната процедура не бъдат допуснати други кандидати на неправителствения сектор за участие в избора по ал. 12, то в състава на ВЕЕС се включват само първоначално одобреното/одобрените НПО с техните представители, без да се провежда допълнителна процедура.
(12) В 14-дневен срок от публикуване на списъка с допуснатите/недопуснатите НПО и номинираните от тях НПО представители се извършва избор на НПО представители за членове на ВЕЕС.
(13) Изборът по ал. 12 се извършва чрез гласуване с писмо, адресирано до министъра на околната среда и водите, в деловодството на МОСВ, по пощата или по електронен път с електронен подпис.
(14) Право да участват в избора по ал. 12 имат НПО, включени в списъка на допуснатите организации, като всяка организация с право на глас може да гласува най-много за 4 организации, в т.ч. и за собствената си кандидатура.
(15) Комисията по ал. 7 извършва преброяването на гласовете, получени в срока по ал. 12, и изготвя протокол с класиране на НПО представителите.
(16) Първите 4 организации, получили най-много гласове, се включват в заповед на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на участието на НПО представители като допълнителни членове на ВЕЕС по чл. 8, ал. 2, т. 3.
(17) В случаите на получен еднакъв брой гласове на НПО представители, попадащи в квотата от 4 организации съгласно ал. 16, класирането се извършва въз основа на публично проведен от комисията по ал. 7 жребий.
(18) Мандатът на НПО представителите във ВЕЕС като членове на съвета е четири години без право на два последователни мандата. Мандатът на определените представители на НПО започва да тече от датата на първото им назначаване като членове на ВЕЕС.
(19) Освобождаването на НПО представител от състава на ВЕЕС става:
1. по искане на НПО представителя;
2. при отзоваване на представител от НПО, подала заявление за участие във ВЕЕС;
3. при промяна на обстоятелствата по ал. 1 и/или ал. 2;
4. при отказ да попълни декларацията по приложение № 1 или при деклариране на невярна информация;
5. при установено наличие на интерес, който води или би могъл да доведе до извличане на облага от материален или нематериален характер, свързан с изпълнение на функциите и задълженията на допълнителен член на ВЕЕС;
6. при наличието на влязла в сила присъда за извършено престъпление по смисъла на Наказателния кодекс;
7. при състояние на трайна нетрудоспособност, което продължава повече от шест месеца;
8. в случай на смърт.
(20) При наличието на някоя от хипотезите на предходната алинея министърът на околната среда и водите със заповед освобождава НПО представителя и утвърждава за участие във ВЕЕС по чл. 8, ал. 2, т. 3 следващия по ред НПО представител от избора по ал. 10.
(21) В срок до 2 месеца преди изтичане на мандата по ал. 18 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице отправя публична покана за нов избор на НПО представители за участие в състава на ВЕЕС.“
§ 7. В чл. 14, ал. 1 след думата „членове“ се добавят „респ. техните заместници,“.
§ 8. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст на ал. 1 думите „дирекция „Превантивна дейност“ се заменят с „дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ“ и думите „най-малко 15 години“ се заменят с „в сроковете съобразно Номенклатурата на делата на МОСВ“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) По един екземпляр от документацията, одобрена от МЕЕС, се предоставя на изпълнителя на договора за изпълнение на програмата за отстраняване на екологични щети и на Министерството на финансите, а един екземпляр се оставя на съхранение в архива на МОСВ заедно с оригинала на протокола от заседанието на МЕЕС. Копие от утвърдения протокол се предоставя на Министерството на финансите и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.“
3. В ал. 3 думите „Национална служба за защита на природата“ се заменят с „НСЗП“ и думите „най-малко 15 години“ се заменят с „в сроковете съобразно Номенклатурата на делата на МОСВ“.
§ 9. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „с решение на МЕЕС, МК и на специализирания състав по планове за управление на защитени територии“ се заменят със „със заповед на министъра на околната среда и водите по предложение на МЕЕС, МК и на специализирания състав по планове за управление на защитени територии“.
2. В ал. 5 думите „при спазване на изискванията на ал. 3“ се заличават.
3. В ал. 6 думите „по предложение на съвета на основание на утвърден от министъра на околната среда и водите протокол от съответното заседание“ се заменят с „на основание заповед на министъра на околната среда и водите по предложение на съвета в протокол от съответното заседание“.
§ 10. Навсякъде в правилника думите „Министерство на земеделието и храните“ се заменят с „Министерство на земеделието, храните и горите“.
§ 11. В заключителните разпоредби на правилника се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 2 думите „ал. 14“ се заменят с „ал. 16“.
2. Създава се нов параграф 3:
„§ 3. До издаването на заповедта по чл. 7, ал. 11 в провежданите заседания на МК – специализиран състав на ВЕЕС, участват като членове определените до датата на влизане в сила на този правилник независими експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми.“
3. Досегашният § 3 става § 4.
§ 12. В приложенията на правилника се правят следните изменения и допълнения:
1. Приложение № 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 7, ал. 13 и чл. 8, ал. 6
Образец
Д Е К Л А Р А Ц И Я
На основание чл. 7, ал. 13 или чл. 8, ал. 6 от Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет при МОСВ долуподписаният (долуподписаната)
............................................................................................... ,
        (трите имена на декларатора)
............................................................................................... ,
(представител на кметство/община/район/ институция/организация)
в качеството си на постоянен/допълнителен член на МК – специализиран състав на ВЕЕС/допълнителен член на ВЕЕС – основен състав (посочва се съставът на ВЕЕС и длъжността и качеството, в което лицето участва, като излишното се зачертава)
с лична карта ………… № ……………........…..,
издадена на ………………… от …………………….,
декларирам, че:
1.  Не съм пряко заинтересуван(а) от инвестиционното предложение/плана/програмата, предмет на разглеждане от ВЕЕС.
2.  Нямам интерес, който води или би могъл да доведе до извличане на облага от материален или нематериален характер, свързан с одобряването/съгласуването на инвестиционното предложение/плана/програмата, предмет на разглеждане от ВЕЕС.
3.  Не съм свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон. Не съм в трудово, гражданско или служебно правоотношение с възложителя на инвестиционното предложение/плана/програмата, предмет на разглеждане от ВЕЕС.
4.  Нямам никаква връзка на зависимост с лица, органи, дружества или предприятия, които са възложители, инвеститори, проектанти, собственици или ползватели на предмета на инвестиционното предложение/плана/програмата, обект на разглеждане от ВЕЕС.
5.  Не съм участвал в изработването на документацията по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 1 или чл. 4, ал. 3 на Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ.
6.  Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни, както и за укриване на известни за мен данни при попълване на декларации.
Декларатор: ....................................
…………………….                           (име и фамилия)
(дата)“
2. Приложение № 2 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 8, ал. 7
Образец
Д Е К Л А Р А Ц И Я
На основание чл. 8, ал. 7 от Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет при МОСВ долуподписаният (долуподписаната)
................................................................................................
(трите имена на декларатора)
с лична карта ………… № ……………………..,
издадена на ………………… от .....................,
декларирам, че:
1.  Не съм пряко заинтересуван(а) от изпълнението на дейностите, утвърдени с Програмата за отстраняване на екологични щети, причинени от минали действия и бездействия.
2.  Нямам интерес, който води или би могъл да доведе до извличане на облага от материален или нематериален характер, свързан с изпълнението на дейностите, утвърдени с Програмата за отстраняване на екологични щети, причинени от минали действия и бездействия.
3.  Не съм в трудово правоотношение с ВТОРАТА СТРАНА по договора за изпълнение на програмата.
4.  Нямам никаква връзка на зависимост с лица, органи, дружества или предприятия, които са инвеститори, проектанти, собственици или ползватели на обекти от програмата.
5.  Не съм участвал в изработването на документацията по смисъла на чл. 4, ал. 2 на Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ.
6.  Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни, както и за укриване на известни за мен данни при попълване на декларации.
Декларатор: ....................................
…………………….                            (име и фамилия)
(дата)“
3. Създава се приложение № 3 към чл. 8, ал. 8:
„Приложение № 3 към чл. 8, ал. 8
Образец
Д Е К Л А Р А Ц И Я
На основание чл. 8, ал. 8 от Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет при МОСВ долуподписаният (долуподписаната)
............................................................................................... ,
           (трите имена на декларатора)
............................................................................................... ,
(представител на кметство/община/район/ институция/организация)
в качеството си на допълнителен член на специализирания състав по планове за управление на защитени територии
с лична карта ………… № ……………………..,
издадена на ………………… от .....................,
декларирам, че:
1.  Не съм пряко заинтересуван(а) от Плана за управление на национален или природен парк, предмет на разглеждане от специализирания състав на ВЕЕС.
2.  Нямам интерес, който води или би могъл да доведе до извличане на облага от материален или нематериален характер, свързан с Плана за управление на национален или природен парк, предмет на разглеждане от специализирания състав на ВЕЕС.
3.  Не съм свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон. Не съм в трудово, гражданско или служебно правоотношение с възложителя на Плана за управление на национален или природен парк, предмет на разглеждане от специализирания състав на ВЕЕС.
4.  Нямам никаква връзка на зависимост с лица, органи, дружества или предприятия, които са възложители, инвеститори, проектанти, собственици или ползватели на Плана за управление на национален или природен парк, предмет на разглеждане от специализирания състав на ВЕЕС.
5.  Не съм участвал в изработването на документацията по смисъла на чл. 4, ал. 4 на Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ.
6.  Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни, както и за укриване на известни за мен данни при попълване на декларации.
Декларатор: ....................................
…………………….                           (име и фамилия)
(дата)“
Министър: Нено Димов

6533