Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 64, от дата 13.8.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.34


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (обн., ДВ, бр. 93 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2012 г. и бр. 37 от 2016 г.)
§ 1. Член 13 се отменя.
§ 2. В чл. 14, ал. 1 след думата „отпечатване“ се добавя „и контрол“.
§ 3. В чл. 16, ал. 1 се създава изречение второ: „В края на всяко тримесечие пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга предоставя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията справка за отпечатаните допълнителни тиражи.“
§ 4. В чл. 17 думите „министъра на финансите“ се заменят с „главния изпълнителен директор на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. В 6-месечен срок от влизането в сила на наредбата проектите на пощенски марки и на пощенски продукти, съхранявани в Министерството на финансите, се предават на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга. Предаването и приемането се извършват от оправомощени служители на двете страни.
§ 6. Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга изменя инструкцията по чл. 14, ал. 1 в 6-месечен срок от влизането в сила на наредбата.
§ 7. До привеждането на инструкцията по чл. 14, ал. 1 в съответствие с наредбата се прилага действащата инструкция.
Министър: Росен Желязков
6296