Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 55, от дата 12.7.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.45


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2014 г., бр. 17 от 2015 г. и бр. 98 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 25а думите „категории L, М, N и О“ се заменят с „категории L7e, M, N, О2, О3 и О4“.
§ 2. Създава се чл. 25б:
„Чл. 25б. (1) При оборудване с обезопасителни колани на автобуси от категории М2 и М3, клас В, клас II и клас III, които не са оборудвани фабрично с такива, техническата служба може да разработи методика за изпитване с алтернативни изисквания за проверки и/или изпитвания, определени на основание регулаторен(ни) акт(ове), които да удостоверяват съответствието на допълнително монтираните обезопасителни колани на седалките в автобуса с приложимите технически изисквания.
(2) Методиката за изпитване по ал. 1 се одобрява по реда на чл. 30, ал. 6 – 14.“
§ 3. В чл. 26, ал. 1 след думите „технически служби“ се поставя запетая и се добавя „само в техни собствени или наети сгради, помещения и площадки, свързани с обхвата на определянето им, посочени в удостоверението за определяне на техническа служба, издадено по реда на чл. 138б – 138г от Закона за движението по пътищата“.
§ 4. В чл. 30 се създават ал. 3 – 14:
„(3) Проверките и/или изпитванията по ал. 1 се извършват в съответствие с приложимите регулаторни актове.
(4) Когато за извършване на проверки и/или изпитвания на ППС не е възможно прилагането на приложим регулаторен акт, техническата служба може да разработи методика за изпитване с алтернативни изисквания за проверки и/или изпитвания на описаните в приложимия регулаторен акт, които да удостоверяват съответствието на представеното за изпитване ППС с изменение в конструкцията с приложимите технически изисквания.
(5) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ публикува на интернет страницата си списък на измененията в конструкцията на ППС, за които е допустимо разработване на методика за изпитване съгласно ал. 4.
(6) Методиката по ал. 4 трябва да съдържа най-малко:
1. общи положения, включително област на приложение;
2. регулаторен(ни) акт(ове), на основание на който(ито) са определени алтернативните изисквания за проверки и/или изпитвания и когато има – други регулаторни актове или добри практики;
3. метод за проверки и/или изпитвания, включително технически средства за измерване и изпитване;
4. условия за провеждане на проверките и/или изпитванията;
5. резултати от проверките и/или изпитванията, които се отразяват в протокол от изпитване по образец на техническата служба;
6. описание на документацията, която ще бъде издавана и съхранявана за доказателство към проверките и/или изпитванията.
(7) Техническата служба подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за одобряване на методиката по ал. 4, за което заплаща държавна такса, определена с акт на Министерския съвет.
(8) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице назначава комисия за разглеждане на методиката.
(9) Комисията по ал. 8 проверява съответствието на методиката с изискванията на ал. 4 и 6. За проверка на съответствието комисията може да извърши проверка на място в сградите, помещенията и площадките на техническата служба, където ще се извършват дейностите по проверки и/или изпитвания по предложената методика. При проверката на място комисията проверява съоръженията и оборудването за извършване на проверките и/или изпитванията и може да поиска от техническата служба да извърши конкретни проверки и/или изпитвания по предложената методика.
(10) При установяване на несъответствия или непълноти в методиката по ал. 4 комисията дава на техническата служба указания за включване на допълнителни проверки и/или изпитвания, както и за предоставяне на допълнителна документация, която да удостоверява, че извършените проверки и/или изпитвания удостоверяват съответствието на ППС с приложимите технически изисквания, и дава 10-дневен срок за отразяването им в методиката.
(11) В срок от 20 работни дни от подаване на заявлението или отстраняване на несъответствието или непълнотите по ал. 10 комисията изготвя доклад до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с предложение за одобряване или отказ за одобряване на методиката.
(12) В 10-дневен срок от изготвяне на доклада по ал. 11 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице одобрява методиката, когато тя отговаря на изискванията по ал. 4 и 6.
(13) В срока по ал. 12 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице отказва да одобри методиката, когато тя не отговаря на изискванията по ал. 4 и 6.
(14) Отказът по ал. 13 се мотивира и подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 5. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Техническите служби създават техническа документация за ППС, за които е подадено заявление по чл. 27, ал. 1.
(2) Документацията по ал. 1 съдържа:
1. заявлението по чл. 27, ал. 1 и приложените към него документи;
2. протоколи от извършените проверки и/или изпитвания;
3. технически доклади, свързани с измерванията и/или изпитванията, когато е приложимо;
4. снимков материал на изпитваното ППС и идентификационния му номер;
5. други документи или снимки, използвани за доказване на съответствието на ППС с приложимите регулаторни актове или методиката по чл. 30, ал. 6.
(3) След извършване на проверките и/или изпитванията на ППС с изменение в конструкцията техническата служба попълва необходимите данни за издаване на протокола за изменение в конструкцията на ППС по образец (приложение № 2) в информационната система по чл. 49, ал. 1, чрез информационната система прилага сканирано копие на документ за регистрация или друг документ, издаден от компетентен орган на държавата, където ППС е регистрирано, от който да е видна датата на неговата първа регистрация, и дава заключение:
1. „допустимо изменение в конструкцията на ППС“ – когато в резултат на извършените проверки и/или изпитвания на ППС с изменение в конструкцията е установено съответствието му с приложимите регулаторни актове или методиката по чл. 30, ал. 6, или
2. „недопустимо изменение в конструкцията на ППС“ – когато в резултат на извършените проверки и/или изпитвания на ППС с изменение в конструкцията не е установено съответствието му с приложимите регулаторни актове или методиката по чл. 30, ал. 6.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2 техническата служба писмено уведомява заявителя за причините за недопустимо изменение в конструкцията на ППС.
(5) В случаите по ал. 3, т. 1 определени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ длъжностни лица проверяват пълнотата на въведените от техническата служба данни, съответствието на регулаторните актове или методики по чл. 30, ал. 6 с обхвата, за който техническата служба е определена, и съответствието на използваните регулаторни актове или методики по чл. 30, ал. 6 с исканото изменение на конструкцията на ППС. При извършване на проверката длъжностните лица чрез информационната система по чл. 49, ал. 1 могат да поискат от техническата служба да представи част от или цялата документация по ал. 2.
(6) В 10-дневен срок от попълване на данните по ал. 3 лицето по ал. 5 чрез информационната система по чл. 49, ал. 1 дава заключение, че въведените данни са:
1. „достатъчни и приложими за издаване на протокол за изменение в конструкцията на ППС“, или
2. „има пропуски или несъответствия и не може да се издаде протокол за изменение в конструкцията на ППС“, като посочва конкретните пропуски и/или несъответствия.
(7) В 5-дневен срок от заключението по ал. 6, т. 2 техническата служба може да подаде възражение за направеното заключение до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(8) В 10-дневен срок от подаване на възражението по ал. 7 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ издава решение за приемане или отхвърляне на възражението.
(9) Решението за отхвърляне на възражението по ал. 8 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(10) В случаите по ал. 6, т. 1 техническата служба издава протокол за изменение в конструкцията на ППС по образец (приложение № 2) в три екземпляра.
(11) Първият екземпляр от протокола по ал. 10 се прилага към техническата документация по ал. 1, а останалите два екземпляра от протокола се предоставят на заявителя.
(12) Техническата служба съхранява документацията по ал. 1 най-малко 10 години.
(13) При прекратяване на дейността техническата служба е длъжна да предаде съхраняваната документация по ал. 1 на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.“
§ 6. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
2. В ал. 2 думите „чл. 31, ал. 1 в три екземпляра със заключение „допустимо изменение в конструкцията на ППС“ се заменят с „реда на чл. 31, ал. 3 – 12“.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 7. Член 33 се отменя.
§ 8. Член 34 се отменя.
§ 9. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. четливо копие на документ за регистрация или друг документ, издаден от компетентен орган на държавата, където ППС е регистрирано, от който да е видна датата на неговата първа регистрация;“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) За документите по ал. 2, които не са на български език, трябва да се приложи и легализиран превод.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Заявлението по ал. 1 може да бъде подадено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
§ 10. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Удостоверението по ал. 2 в електронен вариант се предоставя на Министерството на вътрешните работи за целите на регистрацията на ППС.“
§ 11. В чл. 38, ал. 1, т. 1 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“.
§ 12. В чл. 41 след думите „технически служби“ се поставя запетая и се добавя „само в техни собствени или наети сгради, помещения и площадки, свързани с обхвата на определянето им, посочени в удостоверението за определяне на техническа служба, издадено по реда на чл. 138б – 138г от Закона за движението по пътищата“.
§ 13. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. (1) Техническите служби създават техническа документация за ППС, за които е подадено заявление по чл. 42, ал. 1.
(2) Документацията по ал. 1 съдържа:
1. заявлението по чл. 42, ал. 1 и приложените към него документи;
2. протоколи от извършените проверки и/или изпитвания;
3. технически доклади, свързани с измерванията и/или изпитванията, когато е приложимо;
4. снимков материал на изпитваното ППС и идентификационния му номер;
5. други документи или снимки, използвани за доказване на съответствието на ППС с приложимите регулаторни актове по чл. 40, ал. 1.
(3) След извършване на проверките и/или изпитванията на ППС по чл. 1, т. 1, буква „б“ техническата служба попълва необходимите данни за издаване на протокола за идентификация на ППС по чл. 1, т. 1, буква „б“ по образец (приложение № 5) в информационната система по чл. 49, ал. 1, чрез информационната система прилага сканирано копие на документ за регистрация или друг документ, издаден от компетентен орган на държавата, където ППС е регистрирано, от който да е видна датата на неговата първа регистрация, и дава заключение:
1. „ППС съответства на приложимите регулаторни актове и може да бъде регистрирано“ – когато в резултат на извършените проверки и/или изпитвания на ППС по чл. 1, т. 1, буква „б“ е установено съответствието му с приложимите регулаторни актове по чл. 40, ал. 1, или
2. „ППС не съответства на приложимите регулаторни актове и не може да бъде регистрирано“ – когато в резултат на извършените проверки и/или изпитвания на ППС по чл. 1, т. 1, буква „б“ не е установено съответствието му с приложимите регулаторни актове по чл. 40, ал. 1.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2 техническата служба писмено уведомява заявителя за причините за несъответствие на ППС по чл. 1, т. 1, буква „б“ с приложимите регулаторни актове по чл. 40, ал. 1.
(5) В случаите по ал. 3, т. 1 определени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ длъжностни лица проверяват пълнотата на въведените от техническата служба данни, съответствието на регулаторните актове по чл. 40, ал. 1 с обхвата, за който техническата служба е определена, и съответствието на използваните регулаторни актове по чл. 40, ал. 1 с исканото индивидуално одобряване на ППС по чл. 1, т. 1, буква „б“. При извършване на проверката длъжностните лица чрез информационната система по чл. 49, ал. 1 могат да поискат от техническата служба да представи част от или цялата документация по ал. 2.
(6) В 10-дневен срок от попълване на данните по ал. 3 лицето по ал. 5 чрез информационната система по чл. 49, ал. 1 дава заключение, че въведените данни са:
1. „достатъчни и приложими за издаване на протокол за идентификация на ППС по чл. 1, т. 1, буква „б“, или
2. „има пропуски или несъответствия и не може да се издаде протокол за идентификация на ППС по чл. 1, т. 1, буква „б“, като посочва конкретните пропуски и/или несъответствия.
(7) В 5-дневен срок от заключението по ал. 6, т. 2 техническата служба може да подаде възражение за направеното заключение до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(8) В 10-дневен срок от подаване на възражението по ал. 7 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ издава решение за приемане или отхвърляне на възражението.
(9) Решението за отхвърляне на възражението по ал. 8 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(10) В случаите по ал. 6, т. 1 техническата служба издава протокол за идентификация на ППС по чл. 1, т. 1, буква „б“ (приложение № 5) в три екземпляра.
(11) Първият екземпляр от протокола по ал. 10 се прилага към техническата документация по ал. 1, а останалите два екземпляра от протокола се предоставят на заявителя.
(12) Техническата служба съхранява документацията по ал. 1 най-малко 10 години.
(13) При прекратяване на дейността техническата служба е длъжна да предаде съхраняваната документация по ал. 1 на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.“
§ 14. Член 44 се отменя.
§ 15. Член 45 се отменя.
§ 16. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) В случаите по чл. 43, ал. 3, т. 2 след отстраняване на причините за несъответствието на ППС по чл. 1, т. 1, буква „б“ с приложимите регулаторни актове по чл. 40, ал. 1 заявителят може да предостави ППС в техническата служба за повторен преглед за идентификация, проверки и/или изпитвания за установяване на съответствието му с приложимите регулаторни актове.
(2) Когато в резултат на извършения повторен преглед за идентификация, проверки и/или изпитвания на ППС по чл. 1, т. 1, буква „б“ е установено съответствието му с приложимите регулаторни актове по чл. 40, ал. 1, техническата служба издава протокол по реда на чл. 43, ал. 3 – 11.
(3) Когато в резултат на извършения повторен преглед за идентификация, проверки и/или изпитвания на ППС по чл. 1, т. 1, буква „б“ не е установено съответствието му с приложимите регулаторни актове по чл. 40, ал. 1, техническата служба писмено уведомява заявителя, че ППС не съответства на приложимите регулаторни актове по причини, които се посочват изчерпателно и подробно.“
§ 17. Член 48 се отменя.
§ 18. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ създава и поддържа информационна система, съдържаща база данни с информация за техническите служби по чл. 26, ал. 1 и чл. 41 и издадените протоколи по чл. 31 и 43.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя достъп до информационната система по ал. 1 на лицата, определени за технически служби по реда на чл. 138б – 138г от Закона за движението по пътищата.
(3) Достъпът до информационната система по ал. 1 се прекратява с прекратяване на правата, произтичащи от удостоверението за определяне на техническа служба по реда на чл. 138г, ал. 10 от Закона за движението по пътищата.
(4) Базата данни от информационната система по ал. 1 по отношение на определените технически служби и техния обхват е публично достъпна.“
§ 19. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. четливо копие на документ за регистрация или друг документ, издаден от компетентен орган на държавата, където ППС е регистрирано, от който да е видна датата на неговата първа регистрация;“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) За документите по ал. 2, които не са на български език, трябва да се приложи и легализиран превод.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Заявлението по ал. 1 може да бъде подадено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 20. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Удостоверението по ал. 2 в електронен вариант се предоставя на Министерството на вътрешните работи за целите на регистрацията на ППС.“
§ 21. В чл. 52, ал. 1, т. 1 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
§ 22. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. „Регулаторен акт“ е понятие по смисъла на § 6, т. 66 от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.“
2. Създава се т. 15:
„15. „Алтернативни изисквания“ са технически изисквания, с които се осигурява ниво на безопасност за движението по пътищата и опазване на околната среда, което е равностойно до степен, която е практически възможна, на нивото, осигурявано от приложимите регулаторни актове.“
§ 23. В приложение № 1б към чл. 25а, т. 2, раздел II „Изисквания към дублиращите устройства за задействане на спирачната уредба и съединителя от мястото на преподавателя“ т. 6.3, 6.3.1 и 6.3.2 се изменят така:
„6.3. За превозни средства от категория L7e:
6.3.1. Двете спирачки – 44 %.
6.3.2. Спирачка на задните колела – 25 %.“
§ 24. В приложение № 1в към чл. 26, ал. 9 се правят следните изменения:
1. В раздел I „Необходими документи“ думите „АМ, А1, А2, А“ и запетаята след тях се заличават.
2. В раздел II „Методика за извършване на проверките на превозните средства за обучение и изпит на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС“ се правят следните изменения:
а) в таблицата:
аа) в ред 3 запетаята и думите „Учебен мотоциклет“ се заличават;
бб) в ред 10 думите „А1“ и запетаята след тях се заличават;
вв) редове 23 – 26 се заличават;
б) в забележка 3 думите „А1“ и запетаята след тях се заличават.
§ 25. В приложение № 2 към чл. 31, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Думите „към чл. 31, ал. 1“ се заменят с „към чл. 31, ал. 3“.
2. Точка IV се изменя така:
„IV. Описание на приложените документи от заявителя:
1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................
..........................................................................................
........................................................................................ “
3. Точка V се изменя така:
V. Извършени проверки и/или изпитвания на ППС:
1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Адреси на сградите, помещенията и площадките, в които са извършени проверките и/или изпитванията на ППС (*):
1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
(*) Посочват се адресите на всички сгради, помещения и площадки, в които са извършени всяка една от проверките и/или изпитванията на ППС.“
§ 26. В приложение № 4 към чл. 37, ал. 2 в раздел 1 след т. 0.12 се създават т. 0.13 и 0.14:
„0.13. Техническа служба, извършила проверките и/или изпитванията на ППС: .....
0.14. Номер и дата на протокола: ............................. “
§ 27. В приложение № 5 към чл. 43, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „към чл. 43, ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 43, ал. 3“.
2. След т. 0.12 се създава т. III:
III. Данни за адресите на сградите, помещенията и площадките, в които са извършени прегледите за идентификация, проверките и/или изпитванията на ППС:
1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................
..........................................................................................
........................................................................................ “
3. В таблицата „Приложими технически изисквания (за категории M, N и O)“, в колона „Забележка“ се добавя „(5)“ и в бележки под черта се създава бележка 5:
„(5) Посочва се адресът на сградите, помещенията и площадките, в които е извършен прегледът за идентификация, проверките и/или изпитванията на ППС за установяване на съответствието му с приложимия регулаторен акт.“
4. В таблицата „Приложими технически изисквания (за категория L)“, в колона „Забележка“ се добавя „(5)“ и в бележки под черта се създава бележка 5:
„(5) Посочва се адресът на сградите, помещенията и площадките, в които е извършен прегледът за идентификация, проверките и/или изпитванията на ППС за установяване на съответствието му с приложимия регулаторен акт.“
§ 28. В приложение № 7 към чл. 51, ал. 2 в раздел 1 след т. 0.12 се създават т. 0.13 и 0.14:
„0.13. Техническа служба, извършила прегледа за идентификация, проверките и/или изпитванията на ППС:       
0.14. Номер и дата на протокола: ............................. “
Преходни и заключителни разпоредби
§ 29. В чл. 26, ал. 3, т. 2 от Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (ДВ, бр. 82 от 2002 г.) след думите „оборудване на ППС“ се добавя „от категории L7e, М, N, О2, O3 и O4“.
§ 30. В преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.) се създава § 6а:
„§ 6а. (1) За нови превозни средства, които по отношение на емисиите отговарят най-малко на граничните стойности на емисиите на замърсителите, описани в таблица 1 от приложение I на Регламент (ЕО) № 715/2007 или таблица 1 в т. 5.3.1.4 от Правило № 83 на ИКЕ на ООН, серия от изменения 06, и които отговарят на останалите алтернативни изисквания за съответната категория, изброени в допълнение № 3 към част 1 на приложение № 10, може да бъде издадено удостоверение за индивидуално одобряване на ново превозно средство до 30 септември 2019 г.
(2) Превозните средства, за които има издадено удостоверение за индивидуално одобряване на ново превозно средство съгласно условията на ал. 1 могат да се регистрират в срок до 3 месеца от датата на издаване на удостоверението.“
§ 31. Заявленията за издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирано пътно превозно средство и удостоверение за индивидуално одобряване на пътно превозно средство, регистрирано извън държавите – членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария, постъпили до влизането в сила на § 5 и 13, се разглеждат по досегашния ред.
§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на § 3, § 5 – 21, § 25 – 28, които влизат в сила шест месеца след датата на влизане в сила на наредбата.
Министър: Росен Желязков
5459