Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 55, от дата 12.7.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.44


Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България (обн., ДВ, бр. 9 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2006 г.; изм., бр. 7 от 2014 г.; доп., бр. 85 от 2015 г.)
§ 1. В § 1 от преходните и заключителните разпоредби след думите „чл. 21“ съюзът „и“ се заличава и се поставя запетая, а след цифрата „22“ се добавя „и чл. 30, ал. 2 и 3“.
Заключителни разпоредби
§ 2. В § 2, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби наНаредба № 37 от 2016 г. за авиационните оператори (обн., ДВ, бр. 87 от 2016 г.; изм., бр. 40 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2018 г.) след думите „чл. 16а, т. 7 и 16“ се поставя запетая и се добавя „чл. 30, ал. 2 и 3“.
§ 3. В § 2 отпреходните и заключителните разпоредби наНаредба № 8 от 1999 г. за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в Република България (обн., ДВ, бр. 9 от 1999 г.; изм., бр. 7 от 2014 г.) след думите „чл. 19“ съюзът „и“ се заличава и се поставя запетая, а след думите „чл. 24, ал. 5“ се добавя „и чл. 30, ал. 2 и 3“.
§ 4. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 83 от 2014 г. за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг (ДВ, бр. 49 от 2014 г.) след думите „чл. 10, ал. 13“ се добавя „и чл. 30, ал. 2 и 3“.
§ 5. В § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № H-1 от 2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях (обн., ДВ, бр. 7 от 2014 г.; изм., бр. 40 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2018 г.) след думите „чл. 19, 20, 22, 24, 25“ се добавя „чл. 30, ал. 2 и 3“ и се поставя запетая.
Министър: Росен Желязков
5458