Министерство на младежта и спорта
брой: 55, от дата 12.7.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.39


Наредба № 4 от 8 юли 2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост

 

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
НАРЕДБА № 4 от 8 юли 2019 г.
за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът за финансово подпомагане със средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта на:
а) изграждане и обновяване на спортни обекти – държавна и общинска собственост;
б) поддръжката и развитието на спортната и материално-техническата база на държавните спортни училища, които включват строителство, преустройство, реконструкция и всички видове ремонт на държавните спортни училища и ползваните от тях спортни обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост;
2. редът за отчитане пред министъра на младежта и спорта на лицата, получили финансово подпомагане за дейностите по т. 1, и за приемане на отчетите.
Чл. 2. (1) Финансовото подпомагане на дейностите по чл. 1, т. 1 се извършва въз основа на одобрен от министъра на младежта и спорта проект.
(2) Проекти за финансово подпомагане могат да се подават в следните периоди от всяка календарна година: от 1 февруари до 31 март, от 1 май до 30 юни и от 1 октомври до 30 ноември.
(3) При финансовото подпомагане се допуска съфинансиране на дейностите по чл. 1, т. 1.
Чл. 3. Проекти за финансово подпомагане на дейности по чл. 1, т. 1, финансирани от други източници или по други програми, не подлежат на финансиране по реда на тази наредба.
Глава втора
РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Раздел I
Кандидатстване за финансово подпомагане
Чл. 4. (1) Проектите за финансово подпомагане за дейности по чл. 1, т. 1, буква „а“ се подават от следните лица, които ползват или на които са предоставени за управление спортни обекти – държавна или общинска собственост:
1. спортни федерации по чл. 18, ал. 2 от ЗФВС, които:
а) са вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС;
б) нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата и общините, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
в) са изпълнили задълженията си към Министерството на младежта и спорта по предходни договори;
2. спортни клубове по чл. 12, ал. 2 от ЗФВС, които:
а) са регистрирани като сдружения с нестопанска цел в обществена полза;
б) са членове на лицензирана спортна федерация и са вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС;
в) нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата и общините, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
г) са изпълнили задълженията си към Министерството на младежта и спорта по предходни договори;
д) осъществяват дейности по чл. 17, ал. 1 от ЗФВС;
3. организациите по чл. 32, 33 и 39 от ЗФВС, които:
а) са вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС – за организациите по чл. 33 и 39 от ЗФВС;
б) нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата и общините, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
в) са изпълнили задълженията си към Министерството на младежта и спорта по предходни договори;
4. ведомства или общини, които са изпълнили задълженията си към Министерството на младежта и спорта по предходни договори.
(2) Държавните спортни училища подават проекти за финансово подпомагане на дейностите по чл. 1, т. 1, буква „б“.
Чл. 5. Спортните обекти, включени в проектите за финансово подпомагане, трябва да:
1. са държавна или общинска собственост;
2. нямат открита процедура за промяна на собствеността, правото на управление или за отдаване на концесия, както и висящо съдебно производство относно правото на собственост;
3. се ползват или да са с предоставено право на управление по смисъла на Закона за държавната собственост или Закона за общинската собственост за срок, надхвърлящ с не по-малко от две години срока за реализация на проекта;
4. се ползват за организиране на една или повече от следните дейности: спортни занимания на гражданите и практикуване на физическа активност и спорт; провеждане на тренировъчна и състезателна дейност; организиране на спортни състезания след одобряване от съответната спортна федерация; провеждане на състезания от държавния спортен календар; провеждане на учебно-тренировъчна дейност на спортни училища или студенти; за училищен или студентски спорт или за спорт на ученици извън учебния план; за спорт във въоръжените сили, в Националната служба за охрана; за спорт за всички и за спорт на хора с увреждания;
5. имат развита инфраструктура или възможност за развитие на такава;
6. са включени в публичния регистър по чл. 9, ал. 1, т. 3 от ЗФВС, в случай че са изградени.
Чл. 6. (1) Лицата по чл. 4, ал. 1 подават проект за финансово подпомагане за изграждане и/или обновяване на спортен обект по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта и публикуван на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.
(2) Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3 съгласуват проектите със съответните държавни и общински органи и с лицето – собственик на спортния обект или на което той е предоставен за управление.
Чл. 7. (1) Проектът по чл. 6 има следното минимално съдържание:
1. подробно описание на строителните дейности, етапите и сроковете за изпълнение;
2. финансова и техническа обосновка за размера на исканите средства;
3. прогноза за очаквания ефект от финансовото подпомагане и изпълнението на проекта.
(2) Към проекта лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3 прилагат:
1. копие от вписан акт за собственост и скица на имота;
2. копие от документа, удостоверяващ предоставените на кандидата за финансово подпомагане права върху имота, в случаите, когато този документ е различен от акта за собственост по т. 1;
3. копия от строителните книжа за обекта в обема по ал. 4 или 5 в зависимост от вида на строителните работи;
4. описание на обекта, включващ отделните сгради, обекти, спортни съоръжения, прилежащи терени, придружено с актуален снимков материал за състоянието на обекта;
5. списък на спортните организации, ползващи обекта;
6. съгласие или решение от лицето – собственик на спортния обект или на което той е предоставен за управление, за извършване на предвидените строителни дейности и кандидатстване по реда на тази наредба – когато е различно от лицето, кандидатстващо за финансово подпомагане;
7. декларация по чл. 5, т. 2 от лицето – собственик на спортния обект или на което той е предоставен за управление, че за спортния обект няма открита процедура за промяна на собствеността, правото на управление или за отдаване на концесия, висящо съдебно производство относно правото на собственост, както и че предназначението на спортния обект няма да бъде променяно и същият ще се ползва за целите на финансово подпомогнатия проект за срок не по-малък от 2 години след приключване на дейностите по проекта;
8. удостоверение за актуално състояние на кандидата, включително, че не е в производство по ликвидация или несъстоятелност – когато не е вписан в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
9. решение на управителния орган на кандидата за одобряване на проекта;
10. декларация, че дейностите, за които се кандидатства, не са финансирани от други източници или по други програми;
11. стойност на собствените средства, ако такива са предвидени;
12. доказателства за финансовото обезпечаване и произхода на средствата по т. 11.
(3) Към проекта лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 прилагат документите по ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 7, 10 и 11.
(4) За дейности, за които съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) не се изисква издаване на разрешение за строеж, се прилагат следните строителни книжа:
1. схема – архитектурно заснемане или архитектурен план на сградата и на съответните помещения, които ще се ремонтират, реконструират или модернизират;
2. обяснителна записка, описваща предвидените ремонтни дейности;
3. детайлна количествено-стойностна сметка по видове дейности;
4. документ, издаден от главния архитект на общината, удостоверяващ, че за строителните дейности не се изисква издаване на разрешение за строеж.
(5) За дейности, за които съгласно ЗУТ се изисква издаване на разрешение за строеж, се прилагат следните строителни книжа:
1. идеен, технически или работен проект съгласно ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.), придружен от подробна количествено-стойностна сметка по видове строително-монтажни работи;
2. оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите или решение на съответния експертен съвет по устройство на територията;
3. разрешение за строеж;
4. остойностени технически спецификации на оборудването и/или доставките, които трябва да бъдат закупени по проекта, когато е приложимо.
Чл. 8. (1) Държавните спортни училища подават проект за финансово подпомагане на дейности по чл. 1, т. 1, буква „б“ по образец, утвърден съгласно чл. 6, ал. 1. Проектът има следното минимално съдържание:
1. подробно описание на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение;
2. финансова и техническа обосновка за размера на исканите средства;
3. прогноза за очаквания ефект от финансовото подпомагане и изпълнението на проекта.
(2) Училищата по ал. 1 съгласуват проектите със съответните държавни и общински органи и с лицето – собственик на спортния обект или на което той е предоставен за управление, когато последното не е Министерството на младежта и спорта.
(3) Към проекта се прилагат:
1. копие от вписан акт за собственост и актуална скица на имота;
2. копие от документ, удостоверяващ предоставените на училището права върху имота, в случаите, когато този документ е различен от акта за собственост по т. 1;
3. описание на училището, включващо отделните сгради, съоръжения, прилежащи площи и инфраструктура;
4. снимков материал за състоянието на обекта, ако е приложимо;
5. съгласие от лицето – собственик на имота или на което той е предоставен за управление, за извършване на предвидените строителни дейности и кандидатстване по реда на тези правила, когато това лице не е Министерството на младежта и спорта или е различно от лицето, кандидатстващо за финансово подпомагане;
6. декларация по чл. 5, т. 2 от лицето – собственик на спортния обект или на което той е предоставен за управление, когато това лице не е Министерството на младежта и спорта, че за спортния обект няма открита процедура за промяна на собствеността, правото на управление или за отдаване на концесия, висящо съдебно производство относно правото на собственост, както и че предназначението на спортния обект няма да бъде променяно и същият ще се ползва за целите на финансово подпомогнатия проект за срок не по-малък от 2 години след приключване на дейностите по проекта;
7. копия от строителните книжа за обекта съгласно чл. 7, ал. 4 или 5 в зависимост от вида на строителните работи.
Чл. 9. (1) Проектите заедно с придружаващите ги документи, както и допълнително представените документи по чл. 10, ал. 2, се внасят в деловодството на Министерството на младежта и спорта.
(2) Документите по ал. 1 се представят в оригинал или заверен от кандидата препис.
(3) При промяна в обстоятелствата, които се удостоверяват посредством документите по ал. 1, кандидатите уведомяват министъра на младежта и спорта в 7-дневен срок от промяната.
Раздел II
Разглеждане на проектите
Чл. 10. (1) Министърът на младежта и спорта със заповед назначава експертната комисия, която в едномесечен срок от изтичане на последния ден от всеки период по чл. 2, ал. 2 разглежда и се произнася по проектите, постъпили в Министерството на младежта и спорта през съответния период. Със заповедта министърът на младежта и спорта утвърждава правила за работата на експертната комисия.
(2) При разглеждане на проектите експертната комисия може да изиска писмено от кандидатите в срок 7 работни дни от получаване на искането да представят допълнително документи и/или да отстранят непълноти и/или несъответствия в проекта. Уведомяването до съответния кандидат, съдържащо и указания за отстраняване на непълноти и/или несъответствия, се осъществява чрез изпращане на съобщение от комисията до кандидата на посочения от него адрес на електронна поща и обявяване на съобщението на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.
(3) Експертната комисия преценява съответствието на всеки проект с нормативноустановените изисквания. Проектите, които съответстват на нормативноустановените изисквания, се допускат до финансово подпомагане.
Чл. 11. (1) За всяко от заседанията си експертната комисия съставя протокол, който минимално съдържа:
1. състав на комисията;
2. опис на получените и разгледаните проекти и придружаващите ги документи;
3. преценка за съответствие на всеки един от проектите с нормативноустановените изисквания;
4. предложение до министъра на младежта и спорта за допускане или недопускане до финансово подпомагане на проектите въз основа на преценката по т. 3.
(2) За всеки от проектите, съответстващи на нормативноустановените изисквания и допуснати до финансово подпомагане, комисията прави препоръка за подбор въз основа на следните минимални критерии: необходимост, целесъобразност, обществена значимост и социален ефект на проектите.
(3) Решенията на експертната комисия се вземат с мнозинство повече от половината от членовете й. Протоколът от всяко заседание се подписва от всички членове на комисията, като особените мнения се оформят писмено и се прилагат към него, и се представя на министъра на младежта и спорта за утвърждаване.
Чл. 12. (1) Въз основа на протокола по чл. 11, ал. 1 министърът на младежта и спорта издава отделна заповед за всеки от проектите, с която:
1. допуска проекта до финансово подпомагане и при наличие на бюджетна осигуреност определя един от следните начини за финансово подпомагане:
а) провеждане на процедури от Министерството на младежта и спорта при условията и по реда на Закона за обществените поръчки;
б) директно финансиране;
2. отказва финансово подпомагане, когато проектът не съответства на нормативноустановените изисквания.
(2) Кандидатите се уведомяват за заповедта по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел III
Договори за финансово подпомагане
Чл. 13. (1) В случаите на финансово подпомагане чрез директно финансиране условията за предоставяне и изразходване на средствата за финансово подпомагане се уреждат с договор, сключен въз основа на заповедта по чл. 12, ал. 1, т. 1, буква „б“. Допуснатият до финансово подпомагане проект и финансовият план за размера на средствата за подпомаганите дейности са неразделна част от договора.
(2) В договора по ал. 1 задължително се уреждат:
1. последиците от неизпълнение на задължението на лицето, получило финансово подпомагане, за осигуряване на размера на собствените средства по чл. 7, ал. 2, т. 11, ако такива са предвидени за изпълнението на проекта;
2. задължението на лицето, получило финансово подпомагане, да осигури строителен и авторски надзор съгласно ЗУТ – в приложимите случаи;
3. задължението на лицето, получило финансово подпомагане, да предоставя спортния обект безвъзмездно за определено време за дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС;
4. начинът на приемане на изпълнените дейности по договора.
(3) При подписване на договора лицата, получили финансово подпомагане, учредяват в полза на Министерството на младежта и спорта гаранция за изпълнение в размер 3 процента от стойността на финансовото подпомагане, която се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция, безусловна и неотменима и със срок на валидност 6 месеца след изтичане на договора за финансово подпомагане;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Чл. 14. Министерството на младежта и спорта предоставя средствата за финансово подпомагане в размери и срокове, посочени в договора по чл. 13, ал. 1.
Глава трета
ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 15. (1) Лицата, получили финансово подпомагане въз основа на договор по чл. 13, ал. 1, реализират проекта съгласно одобрените параметри, като изразходват средствата по предназначение и представят отчети за изпълнение на дейностите по проекта и за изразходване на получените средства.
(2) Видът и съдържанието на отчетите по ал. 1 заедно с придружаващите ги документи, както и сроковете за съставянето и представянето им в Министерството на младежта и спорта, се определят в договора.
(3) Министърът на младежта и спорта може да изисква допълнително представяне на документи и информация, свързани с изпълнението на договора.
Чл. 16. (1) Длъжностни лица от Министерството на младежта и спорта извършват проверки на представените отчети по чл. 15, ал. 1 и придружаващите ги документи, както и проверки на място на извършените дейности за реализиране на проекта в изпълнение на договора за финансово подпомагане. За резултатите от проверките и за приемането или неприемането на отчетите длъжностните лица съставят и подписват констативен протокол.
(2) Констативният протокол по ал. 1 се представя на министъра на младежта и спорта за утвърждаване.
Чл. 17. (1) Министърът на младежта и спорта прекратява едностранно без предизвестие договора за финансово подпомагане при наличието на някоя от предпоставките по чл. 130, ал. 1 от ЗФВС, както и при:
1. прекратяване на дейността на лицето, получило финансово подпомагане;
2. непредставяне на отчети за изпълнени и финансирани етапи на проекта;
3. несъответствие между отчетените и действително извършените и/или одобрените по проекта дейности.
(2) Лицата, чиито договори за финансово подпомагане са прекратени по реда на ал. 1, възстановяват в пълен размер предоставените средства ведно със законоустановената лихва считано от датата на подписване на договора.
Чл. 18. Лицата, получили финансово подпомагане, възстановяват в пълен размер предоставените им средства, които не са изразходвани по предназначение, заедно със законната лихва считано от датата на предоставянето им.
Чл. 19. Министърът на младежта и спорта упражнява контрол върху лицата, получили финансово подпомагане, в съответствие с глави тринадесета и четиринадесета от ЗФВС.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Ведомства“ са ведомствата по смисъла на § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.
2. „Обновяване“ е основен ремонт и/или реконструкция по смисъла на § 5, т. 42 и 44 от Закона за устройство на територията.
3. Понятията „необходимост“, „целесъобразност“, „обществена значимост“ и „социален ефект“ за целите на чл. 11, ал. 2 следва да се разбират в контекста на основните политики на държавата в сферата на физическото възпитание и спорта и принципите, залегнали в нормативната уредба на обществените отношения в тази сфера, и включват в съдържанието си най-малко следния смисъл:
а) „необходимост“ – при наличие на спортен обект, нуждаещ се от ремонт или реконструкция, когато е налице обективна нужда от подобряване на материално-техническото осигуряване на учебно-тренировъчния процес и участието в състезания на учениците, както и участието на училищните отбори в извънучилищни спортни прояви;
б) „целесъобразност“ – при наличие на съответствие на проекта с поставените цели, уместност, адекватност, полезност, икономичност и рационалност на използваните средства;
в) „обществена значимост“:
аа) когато е планирано строителство на спортен обект за трайно задоволяване на общонационални потребности в областта на физическата активност, физическото възпитание и спорта; или в места, където изцяло липсват или са налице минимални или значително занижени условия за занимания с физически упражнения и спорт, както и спорт за деца и ученици; при наличие на нужда от изграждане/доизграждане на спортен обект, свързан с извършването и развитието на общественополезна спортна дейност;
бб) когато се планира ремонт и/или реконструкция на спортен обект, който не отговаря на съвременните изисквания по отношение на материално-техническата база, остарял е и/или е в недобро състояние;
г) „социален ефект“ – когато е планирано строителство на спортен обект, с който ще се създадат условия за занимания с физически упражнения и спорт за: стимулиране развитието на детско-юношеския спорт; занимания с адаптирани физически упражнения и спорт за ученици със специални образователни потребности; на хора с увреждания; ученическия спорт, студентския спорт, както и цялостната общественополезна спортна дейност за подобряване здравословното състояние на нацията.
§ 2. При липса на бюджетна осигуреност проектите, преценени като съответстващи на нормативноустановените изисквания и допуснати до финансово подпомагане, могат да бъдат финансово подпомогнати до изтичане на календарната година, следваща годината на подаване на проекта в Министерството на младежта и спорта.
§ 3. Финансовото подпомагане чрез директно финансиране по реда на тази наредба се предоставя само чрез банкови преводи в левове.
§ 4. Информацията за наличие или липса на задължения към държавата и общините се събира по служебен път от длъжностни лица при Министерството на младежта и спорта по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
§ 5. Документите по чл. 7, ал. 4 и 5 към проектите, недопуснати до финансово подпомагане, и към допуснатите до финансово подпомагане проекти, но които не са финансово подпомогнати до изтичане на срока по § 2, могат да бъдат върнати на кандидатите след подадено писмено искане от тях до министъра на младежта и спорта.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 6. (1) Наредбата се издава на основание чл. 128, ал. 3 и чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 128, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за физическото възпитание и спорта и отменя Наредба № 2 от 2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 51 и 72 от 2015 г.).
(2) Неприключилите до влизане в сила на наредбата производства по отменената Наредба № 2 от 2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 51 и 72 от 2015 г.) се довършват по досегашния ред.
§ 7. Извън сроковете, посочени в чл. 2, ал. 2 от тази наредба, проекти за финансово подпомагане могат да бъдат подавани в двумесечен срок от влизането й в сила.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
За министър: Стоян Андонов
5457