Комисия за финансов надзор
брой: 55, от дата 12.7.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.50


Наредба № 67 от 4 юли 2019 г. за реда за регистрация на застрахователните посредници по електронен път

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
НАРЕДБА № 67 от 4 юли 2019 г.
за реда за регистрация на застрахователните посредници по електронен път
Общи разпоредби
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят редът и начинът за подаване на документи за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) на застрахователни посредници по електронен път.
(2) Искане за вписване на застрахователен брокер може да се подаде по реда на тази наредба. Приложения и допълнителна информация към искане за вписване на застрахователен брокер, подадено по реда на тази наредба, могат да се подават и на хартиен носител.
(3) Искане за вписване на застрахователен агент по чл. 319, ал. 2, изречение първо от Кодекса за застраховането (КЗ) и искане за регистрация на посредник, предлагащ застрахователни продукти по чл. 321б, ал. 3 във връзка с чл. 319, ал. 2, изречение първо от КЗ, се подава само по реда на тази наредба.
(4) Искане за вписване на застрахователен агент по чл. 319, ал. 2, изречение второ от КЗ и на посредник, предлагащ застрахователни продукти по чл. 321б, ал. 3 във връзка с чл. 319, ал. 2, изречение второ от КЗ, може да се подаде по реда на тази наредба. Приложения и допълнителна информация към искане за вписване по изречение първо, подадено по реда на тази наредба, могат да се подават и на хартиен носител.
Регистрация на застрахователен брокер
Чл. 2. Искане за вписване на застрахователен брокер по електронна поща се подава по образец приложение № 1.1 (за заявителите юридически лица), съответно приложение № 1.2 (за заявителите еднолични търговци) към тази наредба. Искането може да се подаде и на интернет страницата на Комисията за финансов надзор чрез попълване на публикуван формуляр. 
Регистрация на застрахователен агент
Чл. 3. (1) Подаването на искане за вписване на застрахователен агент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН, както и за промяна на вписани по партидата на агента обстоятелства се извършва посредством Онлайн портал – Застрахователни агенти и посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност (Онлайн портал).
(2) За подаване на искане за вписване на застрахователни агенти и за извършване на промяна във вписани обстоятелства в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН се извършва регистрация на застрахователя и на определени служители на застрахователя в Онлайн портала по ал. 1. Регистрацията и другите изисквания за използване на портала се определят с Ръководство за потребителя – приложение № 3 към настоящата наредба.
(3) За установяване съответствието на лицето, с което застрахователят възнамерява да сключи договор за застрахователно агентство, с изискванията по глава Тридесет и първа от КЗ застрахователят извършва проверка на съответните документи по чл. 307 от КЗ, въз основа на които е установено спазването на чл. 318, ал. 1 от КЗ. Когато за установяването на определени обстоятелства не са предвидени официални документи, същите се установяват с декларация от лицето.
(4) След извършване на проверка по чл. 318, ал. 1 от КЗ застрахователят посредством регистриран служител по ал. 2 подава искане за вписване на застрахователен агент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН. Подаването на искането за вписване се смята за удостоверяване, че е извършена проверка по чл. 318, ал. 1 от КЗ и че съответното лице отговаря на изискванията по чл. 318, ал. 1 от КЗ.
(5) Подаването на искания за вписване се извършва по образци съгласно:
1. Приложение № 4.1. Агенти ЮЛ – добавяне на нови договори;
2. Приложение № 4.2. Агенти ЕТ – добавяне на нови договори;
3. Приложение № 4.3. Агенти ФЛ – добавяне на нови договори.
(6) Подаване на искания за вписване на промени във вписаните обстоятелства се извършва по образци съгласно:
1. Приложение № 4.4. Агенти ЮЛ – прекратяване/корекция на договори;
2. Приложение № 4.5. Агенти ЕТ – прекратяване/корекция на договори;
3. Приложение № 4.6. Агенти ФЛ – прекратяване/корекция на договори;
4. Приложение № 4.7. Агенти ЮЛ – корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване;
5. Приложение № 4.8. Агенти ЕТ – корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване;
6. Приложение № 4.9. Агенти ФЛ – корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване.
(7) Приложенията по ал. 5 и 6 се попълват съобразно Указания във връзка с попълването и представянето в Комисията за финансов надзор на данни за застрахователните агенти – приложение № 5. Номенклатурата на застрахователите се определя от Комисията за финансов надзор и се публикува на страницата й в интернет. Съдържанието на „Класовете застраховки“ се определя съгласно приложение № 6.
(8) След прикачване на искането в Онлайн портала системата извършва автоматична проверка на съдържанието му. При констатирани нередовности в попълването на информацията системата отказва да валидира искането, не допуска неговото подписване и извежда съобщение за грешка.
(9) При точно попълване на искането системата валидира съдържанието му и позволява то да бъде подписано с квалифициран електронен подпис и подадено.
(10) При успешно подаване на искането системата го регистрира с входящ номер и отразява съответните промени в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.
Регистрация на посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност
Чл. 4. (1) Подаването на искане за вписване на посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН, както и за промяна на вписани обстоятелства, се извършва посредством Онлайн портала по чл. 3, ал. 1.
(2) За подаване на искане за вписване на посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, и за извършване на промяна във вписани обстоятелства в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН се извършва регистрация на застрахователя и на определени служители на застрахователя в портала по чл. 3, ал. 1. Регистрацията и другите изисквания за използване на портала се определят с Ръководство за потребителя – приложение № 3 към настоящата наредба.
(3) За установяване съответствието на лицето, с което застрахователят възнамерява да сключи договор за посредничество, с изискванията по глава Тридесет и първа „а“ във връзка с глава Тридесет и първа от КЗ застрахователят извършва проверка на съответните документи по чл. 307 от КЗ, въз основа на които е установено спазването на чл. 318, ал. 1 от КЗ. Когато за установяването на определени обстоятелства не са предвидени официални документи, същите се установяват с декларация от лицето.
(4) След извършване на проверка по чл. 321б, ал. 3 във връзка с чл. 318, ал. 1 и с чл. 321б, ал. 1 и 2 от КЗ застрахователят посредством регистриран служител по ал. 2 подава искане за вписване на посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН. Подаването на искането за вписване се смята за удостоверяване, че е извършена проверка по чл. 321б, ал. 3 във връзка с чл. 318, ал. 1 от КЗ и че съответното лице отговаря на изискванията по чл. 318, ал. 1 във връзка чл. 321б, ал. 1 и 2 от КЗ.
(5) Подаването на искания за вписване се извършва по образци съгласно:
1. Приложение № 7.1. Посредници ДД ЮЛ – добавяне на нови договори;
2. Приложение № 7.2. Посредници ДД ЕТ – добавяне на нови договори;
3. Приложение № 7.3. Посредници ДД ФЛ – добавяне на нови договори.
(6) Подаване на искания за вписване на промени във вписаните обстоятелства се извършва по образци съгласно:
1. Приложение № 7.4. Посредници ДД ЮЛ – прекратяване/корекция на договори;
2. Приложение № 7.5. Посредници ДД ЕТ – прекратяване/корекция на договори;
3. Приложение № 7.6. Посредници ДД ФЛ – прекратяване/корекция на договори;
4. Приложение № 7.7. Посредници ДД ЮЛ – корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване;
5. Приложение № 7.8. Посредници ДД ЕТ – корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване;
6. Приложение № 7.9. Посредници ДД ФЛ – корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване.
(7) Приложенията по ал. 5 и 6 се попълват съобразно Указания във връзка с попълването и представянето в Комисията за финансов надзор на данни за посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност – приложение № 8. Номенклатурата на застрахователите се определя от Комисията за финансов надзор и се публикува на страницата й в интернет. Съдържанието на „Класовете застраховки“ се определя съгласно приложение № 6.
(8) След прикачване на искането в Онлайн портала системата извършва автоматична проверка на съдържанието му. При констатирани нередовности в попълването на информацията системата отказва да валидира искането, не допуска неговото подписване и извежда съобщение за грешка.
(9) При точно попълване на искането системата валидира съдържанието му и позволява то да бъде подписано с квалифициран електронен подпис и подадено.
(10) При успешно подаване на искането системата го регистрира с входящ номер и отразява съответните промени в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.
Надзор
Чл. 5. (1) При подаване на исканията по чл. 3 и 4 застрахователят попълва изискуемата информация вярно, точно и изчерпателно.
(2) Комисията за финансов надзор, съответно нейният заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, в рамките на своите правомощия осъществява надзор за спазване на задълженията на застрахователя във връзка с регистрацията на застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност.
Регистрация на застрахователен агент или на посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, извършващ посредничество за застрахователи от други държави – членки на Европейския съюз, който извършва дейност в Република България при условията на свободата за предоставяне на услуги
Чл. 6. Искане за вписване на застрахователен агент или на посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, извършващ посредничество за застраховател от друга държава – членка на Европейския съюз, който извършва дейност в Република България при условията на свободата за предоставяне на услуги, се подава по електронна поща по образец приложение № 9.1 (за заявителите юридически лица) или приложение № 9.2 (за заявителите еднолични търговци), или приложение № 9.3 (за заявителите физически лица) към тази наредба. Искането може да се подаде и на интернет страницата на Комисията за финансов надзор чрез попълване на публикуван формуляр.
Административнонаказателна разпоредба
Чл. 7. (1) Лицата, които са извършили нарушения на наредбата, както и лицата, които са допуснали извършването на нарушения на тази наредба, се наказват съгласно чл. 644 от КЗ.
(2) Актовете за констатираните нарушения на наредбата се съставят от упълномощени от заместник-председателя длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от заместник-председателя.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Допълнителни разпоредби
§ 1. (1) Всички документи на чужд език, представени по реда на тази наредба, трябва да отговарят на изискванията на § 3 от допълнителните разпоредби на КЗ.
(2) Образците по тази наредба се попълват на български език, а в електронен вид се подписват с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
§ 2. При подаване на искане за вписване на застрахователен брокер или на застрахователен агент по чл. 319, ал. 2, изречение второ от КЗ по електронна поща се използват образците по наредбата, прилага се редът по Закона за електронното управление, като адресът на електронната поща за подаване на заявленията се обявява на интернет страницата на комисията. При подаване на искане за вписване на застрахователен брокер или на застрахователен агент по чл. 319, ал. 2, изречение второ от КЗ на хартиен носител може да се използват образците по наредбата.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) В срок до два месеца след датата на влизане в сила на наредбата исканията по чл. 3 за вписване в Онлайн портала се подават по реда на Заповед № 198 от 27.06.2017 г. на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.
(2) В срок до два месеца след датата на влизане в сила на наредбата исканията по чл. 4 се подават по електронна поща с квалифициран електронен подпис с реквизитите по приложение № 7 при спазване на указанията по приложение № 8. 
§ 4. В Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (обн., ДВ, бр. 54 от 2004 г.; изм., бр. 15 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 12 и 53 от 2006 г., бр. 22 от 2007 г., бр. 63 и 68 от 2008 г.; изм., бр. 13 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 68 и 90 от 2014 г., бр. 95 от 2017 г., бр. 101 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 т. 14 се изменя така:
„14. застрахователните брокери, застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност;“.
2. В чл. 4, ал. 3 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
3. В чл. 14, ал. 1, т. 26 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“. 
4. В чл. 17, ал. 5 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
5. В чл. 25 се правят следните изменения:
а) в ал. 1, т. 20 думата „вид“ се заменя с „клас“;
б) в ал. 3, т. 3 думата „видовете“ се заменя с „класовете“;
в) в ал. 4, т. 1 думата „видовете“ се заменя с „класовете“.
6. Заглавието на раздел X се изменя така:
„Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на застрахователните брокери, застрахователните агенти и подлежащите на регистрация посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност“.
7. В чл. 27:
а) в ал.3:
аа) в основния текст след думите „юридически лица“ се добавя „и посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност – юридически лица,“;
бб) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. наименованието, седалището и адресът на управление на застрахователя по чл. 315, ал. 1 КЗ, с когото застрахователният агент, съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, има сключен договор (за застрахователите от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН се вписва само наименованието), датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора, както и класовете застраховки, по които извършва посредничество;
2. данните по т. 1 за другите застрахователи, с които застрахователният агент, съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, има сключен договор в съответствие с чл. 315, ал. 2 КЗ, датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора, както и класовете застраховки, по които извършва посредничество;“
вв) точка 4 се изменя така:
„4. наименованието на застрахователя, при когото застрахователният агент, съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, е застрахован по реда на чл. 316, ал. 2 КЗ, и срокът на застраховката, съответно декларацията от застрахователя, за когото застрахователният агент, съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, посредничи, за поемане на пълна отговорност за неговите действия като посредник, датата на издаването й и нейният срок, ако декларацията е срочна;“
гг) в т. 5 след думите „застрахователният агент“ се поставя запетая и се добавя „съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност,“;
дд) в т. 6 след думите „застрахователният агент“ се поставя запетая и се добавя „съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност,“;
ее) в т. 7 след думите „застрахователния агент“ се поставя запетая и се добавя „съответно на посредника, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност,“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) За застрахователните агенти, съответно посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност – еднолични търговци, в регистъра се вписват относимите обстоятелства по чл. 14, както и обстоятелствата по ал. 3.“
в) в ал. 5:
аа) в основния текст след думите „физически лица“ се добавя „и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност – физически лица,“;
бб) в т. 3 след думите „застрахователния агент“ се поставя запетая и се добавя „съответно на посредника, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност“;
г) в ал. 6:
аа) основният текст се изменя така:
„(6) За застрахователните посредници, съответно за посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, от друга държава членка в регистъра се вписват:“;
бб) точка 5 се изменя така:
„5. наименованието на застрахователя (застрахователите), от името и за сметка на когото посредникът извършва посредничество – за застрахователните посредници, съответно посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, които са обвързани с един или повече застрахователи;“
вв) в т. 6 думата „застрахователно“ се заличава;
д) алинея 8 се изменя така:
„(8) За посредниците по ал. 6 не се прилага чл. 14. За застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност по ал. 3 – 5, не се прилага чл. 14, ал. 1, т. 7 – 21.“
§ 5. (1) Тази наредба се издава на основание чл. 296, ал. 8 от Кодекса за застраховането.
(2) На основание чл. 5, ал. 4 от Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства тази наредба определя задължителни електронни регистрационни форми при заявление за регистрация на застрахователни брокери по интернет. На основание чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства тази наредба определя, че вписванията в регистъра на застрахователните агенти и на посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност по чл. 319, ал. 2, изречение първо от Кодекса за застраховането, и промените в тези вписвания се осъществяват изцяло по електронен път, и определя задължителни електронни регистрационни форми за тези вписвания.
(3) Наредбата е приета с Решение № 845-Н от 4.07.2019 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател: Бойко Атанасов
 
 
 
Приложение № 1.1 към чл. 2
Искане за вписване на застрахователен брокер юридическо лице

 

Приложение № 1.2 към чл. 2
Искане за вписване на застрахователен брокер едноличен търговец

 

Приложение № 2
Списък с данни за адресите на офисите или клоновете на заявителя и на офисите и клоновете, където ще се извършва дейността по застрахователно посредничество
 
Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2
ОНЛАЙН ПОРТАЛ – ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ АГЕНТИ И ПОСРЕДНИЦИ, ПРЕДЛАГАЩИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

Приложение № 4.1
„Агенти ЮЛ – Добавяне на нови договори по чл. 3, ал. 5
 
Приложение № 4.2
„Агенти ЕТ – Добавяне на нови договори“ по чл. 3, ал. 5
 
Приложение № 4.3
„Агенти ФЛ – Добавяне на нови договори“ по чл. 3, ал. 5
 
Приложение № 4.4
„Агенти ЮЛ – Прекратяване/Корекция на договори“ по чл. 3, ал. 6
 
Приложение № 4.5
„Агенти ЕТ – Прекратяване/Корекция на договори“ по чл. 3, ал. 6
 
Приложение № 4.6
„Агенти ФЛ – Прекратяване/Корекция на договори“ по чл. 3, ал. 6
 
Приложение № 4.7
„Агенти ЮЛ – Корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване“ по чл. 3, ал. 6
 
Приложение № 4.8
„Агенти ЕТ – Корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване“ по чл. 3, ал. 6
 
Приложение № 4.9
„Агенти ФЛ – Корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване“ по чл. 3, ал. 6
 
Приложение № 5 към чл. 3, ал. 7
У К А З А Н И Я
във връзка с попълването и представянето в Комисията за финансов надзор на данни за застрахователни агенти от страна на застрахователите

 

Приложение № 6 към чл. 3, ал. 7
НОМЕНКЛАТУРА НА ЗАСТРАХОВКИТЕ
 
Приложение № 7.1
„Посредници ДД ЮЛ – Добавяне на нови договори“ по чл. 4, ал. 5
 
Приложение № 7.2
„Посредници ДД ЕТ – Добавяне на нови договори“ по чл. 4, ал. 5
 
Приложение № 7.3
„Посредници ДД ФЛ – Добавяне на нови договори“ по чл. 4, ал. 5
 
Приложение № 7.4
„Посредници ДД ЮЛ – Прекратяване/Корекция на договори“ по чл. 4, ал. 6
 
Приложение № 7.5
„Посредници ДД ЕТ – Прекратяване/Корекция на договори“ по чл. 4, ал. 6
 
Приложение № 7.6
„Посредници ДД ФЛ – Прекратяване/Корекция на договори“ по чл. 4, ал. 6
 
Приложение № 7.7
„Посредници ДД ЮЛ – Корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване“ по чл. 4, ал. 6
 
Приложение № 7.8
„Посредници ДД ЕТ – Корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване“ по чл. 4, ал. 6
 
Приложение № 7.9
„Посредници ДД ЮЛ ФЛ – Корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване“ по чл. 4, ал. 6
 
Приложение № 8 към чл. 4, ал. 7
У К А З А Н И Я
във връзка с попълването и представянето в Комисията за финансов надзор на данни за посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност (посредници ДД), от страна на застрахователите

 

Приложение № 9.1 към чл. 6
Искане за вписване на юридическо лице застрахователен агент (посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност), извършващ посредничество за застраховател от друга държава – членка на Европейския съюз, който извършва дейност в Република България при условията на свободата за предоставяне на услуги

 

Приложение № 9.2 към чл. 6
Искане за вписване на едноличен търговец застрахователен агент (посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност), извършващ посредничество за застраховател от друга държава – членка на Европейския съюз, който извършва дейност в Република България при условията на свободата за предоставяне на услуги

 

Приложение № 9.3 към чл. 6
Искане за вписване на физическо лице застрахователен агент (посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност), извършващ посредничество за застраховател от друга държава – членка на Европейския съюз, който извършва дейност в Република България при условията на свободата за предоставяне на услуги
 
 

ВИЖ приложенията

 

5427