Министерски съвет
брой: 55, от дата 12.7.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 170 от 8 юли 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 ОТ 8 ЮЛИ 2019 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2001 г., бр. 30, 83 и 101 от 2002 г.; Решение № 7622 на Върховния административен съд от 2003 г. – бр. 67 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 1 и 70 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 55 и 86 от 2008 г., бр. 13 и 79 от 2009 г., бр. 96 от 2011 г., бр. 62 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 58 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 66 от 2017 г., бр. 19, 55 и 70 от 2018 г. и бр. 10 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10в:
а) в ал. 1 думите „осигурени със средства от европейските структурни фондове, по време на провеждане на студентска практика“ се заменят с „при провеждане на студентска практика извън предвидената по учебен план практическа подготовка“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За всяка проведена студентска практика се определят присъщи разходи в размер до 320 лв.“;
в) в ал. 3 думите „2 лв.“ се заменят с „2,50 лв.“;
г) създава се ал. 5:
„(5) Средствата по ал. 1 и 2 се осигуряват от бюджетите на висшите училища, целеви средства или с финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове.“
2. В допълнителните разпоредби се създава § 1б:
„§ 1б. Присъщи разходи за една студентска практика по смисъла на постановлението са разходите за възнаграждения на академичните наставници от висшите училища и менторите от обучителните организации (включително всички задължителни осигурителни вноски), пътните разходи за академичните наставници за осъществяване на проверки на практически обучения, когато практиката се провежда в населено място, различно от населеното място на висшето училище/филиала/колежа, в което се обучава практикантът, разходите за застраховки на студентите и др.“
§ 2. В Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности (обн., ДВ, бр. 26 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2016 г., бр. 24 и 66 от 2017 г., бр. 19 от 2018 г. и бр. 10 от 2019 г.) в чл. 6 се създава ал. 5:
„(5) За висшите училища, които обучават по специалност „Право“, министърът на образованието и науката може да предлага на Министерския съвет за утвърждаване и по-голям брой на приемани за обучение в задочна форма студенти от определения по реда на чл. 5 след мотивирано предложение от министъра на правосъдието.“
Заключителни разпоредби
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 4. Параграф 2 относно чл. 6, ал. 5 се прилага до влизането в сила на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 35 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2018 г. и бр. 46 от 2019 г.).
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
5423