Министерски съвет
брой: 55, от дата 12.7.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.38


Решение № 397 от 8 юли 2019 г. за признаване на Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“ за национално представителна организация

 

РЕШЕНИЕ № 397 ОТ 8 ЮЛИ 2019 Г.
за признаване на Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“ за национално представителна организация
На основание чл. 92 от Закона за хората с увреждания и чл. 18, ал. 1 и § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 49 от 2019 г.), във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 9 и чл. 10, ал. 2 и 3 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания (отм., ДВ, бр. 49 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“ със седалище и с адрес на управление в София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, регистрирано по описа на Софийския градски съд под № 20642, том 428, стр. 55, по ф.д. № 31 от 2014 г., с ЕФН 2114000317, ЕИК по БУЛСТАТ № 176644027, за национално представителна организация за срок 3 години.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
5422