Министерство на отбраната
брой: 55, от дата 12.7.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.44


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време (обн., ДВ, бр. 30 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2016 г. и бр. 85 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 4 думите „командирът на бригада „Специални сили“ се заменят с „командирът на Съвместното командване на специалните операции“.
§ 2. В чл. 3, ал. 1 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „при спазване на действащото законодателство“.
§ 3. Член 3а се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Каракачанов
5417