Българска народна банка
брой: 55, от дата 12.7.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.95


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2017 г. за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на банка

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2017 г. за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на банка (ДВ, бр. 64 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 3 накрая се добавя „от ЗВПКИИП“.
§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 3 се изменя така:
„3. „Длъжности с ръководни функции“ е понятие по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 20 на БНБ от 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции.“
§ 3. В приложението към чл. 2, ал. 1, т. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „1.6 Пол“ се заличават.
2. Досегашните подт. 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.11.1, 1.11.2 и 1.11.3 стават съответно подт. 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.10.1, 1.10.2 и 1.10.3.
3. В таблицата по т. 3 в пети ред думите „на лице“ се заличават.
4. В подт. 7.1 накрая се добавя „през последните 10 години“.
5. В подт. 7.3 след думите „Срещу Вас водено ли е“ се добавя „през последните 10 години“.
6. Текстът след думите „С настоящото декларирам, че:“ се изменя така:
„1. Направените изявления и посочената информация в настоящия въпросник-декларация са верни и точни и не ми е известно да съществува друга информация, представянето на която би повлияло върху декларираните обстоятелства.
2. Задължавам се при промяна в декларираните обстоятелства да уведомя БНБ в 14-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
3. Декларирам, че ми е известна отговорността за представяне на неверни данни.
Дата (дд/мм/гггг): _____           Подпис: _____“.
§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 46, ал. 3 и чл. 54, ал. 2 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, приета е с Решение № 214 от 25 юни 2019 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Управител: Димитър Радев
5387