Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 55, от дата 12.7.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.45


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 107 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г.; изм., бр. 63 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2009 г., бр. 46 от 2011 г.; доп., бр. 44 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2015 г. и бр. 78 от 2017 г.)
Параграф единствен. В § 2 от заключителните разпоредби съюзът „и“ преди думите „Директива 2014/103/ЕС“ се заличава и се поставя запетая, а в края на текста се добавя „и Директива (ЕС) 2018/1846 на Комисията от 23 ноември 2018 г. за изменение на приложенията към Директива № 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари, за да се вземе предвид научно-техническият прогрес (ОВ L 299, 26/11/2018, стр. 58 – 59)“.
Министър: Росен Желязков

5379