Министерски съвет
брой: 46, от дата 11.6.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.16


Постановление № 144 от 7 юни 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, приета с Постановление № 192 на Министерския съвет от 2004 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 7 ЮНИ 2019 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, приета с Постановление № 192 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2, 61 и 100 от 2005 г., бр. 83 и 92 от 2006 г., бр. 16 от 2007 г., бр. 26 от 2008 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 22 от 2016 г. и бр. 1 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 3 изречение първо се изменя така: „Продажната цена на цигари, тютюн за пушене и нагреваемо тютюнево изделие се изписва върху потребителската опаковка, а продажната цена на пури и пурети се отпечатва върху бандерола.“
§ 2. В чл. 3, ал. 3 думите „както и лицата, които приемат и изпълняват заявки за бандероли“ и запетаите пред и след тях се заличават.
§ 3. В чл. 4б се създава ал. 6:
„(6) При неотстраняване на съответните непълноти и/или непредставяне на поисканите документи или на допълнителна информация по чл. 4а, ал. 3 директорът на Агенция „Митници“ или оправомощено от него лице издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) От датата на връчване на уведомителя на удостоверение за регистрирана цена производителите, лицата, които въвеждат пури и пурети от друга държава членка, или вносителите могат да заявят по последната регистрирана цена пред компетентната териториална дирекция необходимото количество бандероли с продажна цена, като към заявлението прилагат платежен документ за платената себестойност на бандеролите.“
3. В ал. 3:
а) в изречение първо думите „тютюневи изделия“ се заменят с „пури и пурети“ и думите „компетентното спрямо тях митническо учреждение“ се заменят с „компетентната спрямо тях териториална дирекция“;
б) в изречение второ думите „компетентното митническо учреждение“ се заменят с „компетентната териториална дирекция“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. датата, от която регистрираната цена става публична;“.
2. В ал. 3, изречение първо думите „влизането в сила на съответната регистрирана цена съгласно чл. 7, ал. 3“ се заменят с „връчване на удостоверението за регистрирана цена или за промяна на регистрирана цена по чл. 4б, ал. 1 или 3“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „с обозначена върху него продажна цена“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Тютюневите изделия не могат да се продават на дребно на цена, различна от продажната цена:
1. отпечатана върху бандерола – за пурите и пуретите;
2. изписана върху потребителската опаковка – за всички останали тютюневи изделия.“
3. В ал. 3 думите „първото получаване на бандероли след нейното регистриране, което се удостоверява с протокол, съставен в два екземпляра“ се заменят с „връчване на удостоверението по чл. 4б, ал. 1 или 3“.
4. Алинея 4 се отменя.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При промяна на регистрираните цени на тютюневите изделия освободените за потребление акцизни стоки се продават до изчерпване на количествата:
1. по цената, отпечатана върху бандерола – за пури и пурети;
2. по цената, изписана върху потребителската опаковка – за всички останали тютюневи изделия.“
§ 7. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „и 12“ се заменят с „12 и 12а“ и пред тях се поставя запетая.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. „Продажна цена“ е цената по смисъла на чл. 4, т. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове.“
§ 8. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 29 от Закона за тютюна и тютюневите изделия“ се заменят с „чл. 29, ал. 1 и 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия“.
Преходна разпоредба
§ 9. Регистрирани цени, за които са издадени от директора на Агенция „Митници“ и връчени удостоверения за регистриране на цени на тютюневи изделия до влизането в сила на постановлението, стават публични от датата на влизането в сила на постановлението.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
4476