Министерски съвет
брой: 46, от дата 11.6.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.5


Постановление № 141 от 6 юни 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 6 ЮНИ 2019 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 6 000 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за доставка на противоградови ракети за провеждане на активния сезон по противоградова защита през 2019 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2019 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Растениевъдство“, по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието, храните и горите да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на земеделието, храните и горите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
4445