Министерски съвет
брой: 46, от дата 11.6.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.5


Постановление № 140 от 6 юни 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на Министерството на културата за извършване на планов преглед и ремонт на моторен кораб „Параход Радецки“, гр. Козлодуй

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 6 ЮНИ 2019 Г.
за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на Министерството на културата за извършване на планов преглед и ремонт на моторен кораб „Параход Радецки“, гр. Козлодуй
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. в размер до 437 410 лв. за извършване на планов преглед и ремонт на моторен кораб „Параход Радецки“, гр. Козлодуй, филиал на Националния исторически музей.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“, бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“, по бюджета на Министерство на културата за 2019 г.
(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Чл. 2. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. на базата на фактически извършените разходи и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в ,,Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
4444