Министерски съвет
брой: 46, от дата 11.6.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 138 от 6 юни 2019 г. за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 6 ЮНИ 2019 Г.
за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 35 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2017 г. и бр. 41 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 7. Наредбата влиза в сила от учебната 2020 – 2021 г.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
4442