Министерски съвет
брой: 46, от дата 11.6.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 136 от 6 юни 2019 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 6 ЮНИ 2019 Г.
за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Определя от 1 юли 2019 г. нов размер на социалната пенсия за старост – 132,74 лв. месечно.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 89а, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2019 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
4440