Министерски съвет
брой: 46, от дата 11.6.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 135 от 6 юни 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 25 април 2019 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 6 ЮНИ 2019 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 25 април 2019 г. (ДВ, бр. 36 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 315 360 лв. за изплащане на стипендии на учениците от общинските училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на културата.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджетите на общините – 10 935 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на културата – 304 425 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“, по бюджета на Министерството на културата за 2019 г.
(2) Със сумата 198 720 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
(3) Със сумата 304 425 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и чл. 2 от Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г. (ДВ, бр. 36 от 2019 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителни трансфери за изплащане от общинските училища на стипендии на ученици по раздел I от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2019 г.

Община
Област
Средства за стипендии
(в лв.)
Бургас
Бургас
810
Благоевград
Благоевград
945
Варна
Варна
1215
Велико Търново
Велико Търново
405
Добрич
Добрич
675
Казанлък
Казанлък
1620
Кюстендил
Кюстендил
405
Нови пазар
Нови пазар
540
Пазарджик
Пазарджик
405
Пловдив
Пловдив
1215
Плевен
Плевен
1620
Смолян
Смолян
540
Шумен
Шумен
540
Общо:
10 935


4439