Народно събрание
брой: 46, от дата 11.6.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за попълване състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

 

РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Васил Цветков Цветков за член на Комисията по регионална политика, благо­устройство и местно самоуправление.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 5 юни 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
4428