Министерство на околната среда и водите
брой: 46, от дата 11.6.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.27


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата (обн., ДВ, бр. 65 от 2003 г.; изм., бр. 29 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2, т. 3 накрая се добавя „или подпомагане и стабилизиране на популации в недобро състояние“.
§ 2. В чл. 3 думите „физическо или“ се заличават.
§ 3. В чл. 4, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „с който се допуска повторно въвеждане на вида и е определена методиката за въвеждане“.
§ 4. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 2 думите „– за юридическите лица“ се заличават.
§ 5. В чл. 6, т. 10 думите „методи и технологии“ се заменят с „методика“.
§ 6. В края на заглавието на глава трета се добавя „ИЛИ ПОДПОМАГАНЕ И СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПОПУЛАЦИИ В НЕДОБРО СЪСТОЯНИЕ“.
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 2 думите „– за юридическите лица“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите извън чл. 4, ал. 2 към заявлението се прилага разработена програма със съдържание съгласно чл. 6, с изключение на т. 5 и 9 от него.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по чл. 4, ал. 2 в заявлението се посочва съответният план за действие, по който ще се работи, като се прилага информация по чл. 6, т. 11 – 14 и доказателства за изпълнението на условията по чл. 68, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие. След оценка на постъпилата информация министърът на околната среда и водите в 20-дневен срок издава разрешително за извършване на дейността съгласно условията, предвидени в плана за действие, или мотивирано отказва неговото издаване.“
§ 8. В основния текст на чл. 13 думите „чл. 12, ал. 2, т. 1“ се заменят с „чл. 12, ал. 2“.
§ 9. В чл. 16, ал. 2 и чл. 17, ал. 4 думите „Министерството на земеделието и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
§ 10. Навсякъде в чл. 17 – 19 думите „околна среда и води“ се заменят с „околната среда и водите“.
§ 11. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Точки 5, 12, 14, 16 – 18, 23 – 24, 28 и 30 се отменят.
2. Точка 10 се изменя така:
„10. „дървесни видове“ са растения с добре обособено централно стъбло, достигащи повече от 7 м височина и имат продължителност на живот повече от две десетилетия;“.
3. Точка 11 се изменя така:
„11. „храстови видове“ са растения с повече от едно стъбло, достигащи до 7 м височина и имат продължителност на живот 1 – 2 десетилетия;“.
4. В т.  29 думите „горския фонд“ се заменят с „горските територии“.
Министър: Нено Димов
4368