Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 46, от дата 11.6.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.17


Изменения към Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения към Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)
(Приети с Резолюция MSC.16(58) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24 май 1990 г. В сила за Република България от 3 февруари 2000 г.)
(Хармонизирана система за преглед и сертифициране)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква (б) от Конвенцията за Международната морска организация (ИМО) относно функциите на Комитета,
Като припомня още Резолюция MSC.4(48), с която Комитетът прие Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние,
Като отбелязва част B от глава VII от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS) с измененията и допълненията, съгласно която изменения към Кодекса IBC се приемат, влизат в сила и стават ефективни в съответствие с член VIII от тази Конвенция,
Като отбелязва още Резолюция 10 на Международната конференция за безопасност на танкерите и предотвратяване на замърсяването, 1978 г., и Резолюция 4 на Международната конференция за хармонизираната система за преглед и сертифициране, 1988 г., които препоръчаха на ИМО да предприеме необходимите действия за въвеждане на хармонизирана система за преглед и сертифициране в различните конвенции и кодекси,
Като признава Резолюция MEPC.40(29), с която Комитетът по опазване на морската среда приема изменения на Кодекса IBC, въвеждащи хармонизираната система за преглед и сертифициране за целите на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78),
Като отчита на петдесет и осмата си сесия измененията на Кодекса IBC, предложени и обявени в съответствие с член VIII, буква (b), подточка (i) от SOLAS 1974 г.,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква (b), подточка (iv) от SOLAS 1974 г. изменения към Kодекса IBC, текстът на които е изложен в Приложението към тази резолюция;
2. Изисква Генералният секретар съгласно член VIII, буква (b), подточка (v) от SOLAS 1974 г. да предаде на всички договарящи се правителства към Конвенцията заверени копия на тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението към нея;
3. Определя в съответствие с член VIII, буква (b), подточка (vi), точка (2), подбуква (bb) от SOLAS 1974 г., че измененията се считат за приети на датата шест месеца след изпълнение на условията за влизането в сила на Протокола от 1988 г. към SOLAS и Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии – 1966 г., при условие че датата на приемането не е преди 1 август 1991 г., освен ако преди тази дата не са внесени възражения към Организацията, както е предвидено в член VIII, буква (b), подточка (vi), точка (2);
4. Приканва договарящите се правителства да отбележат, че в съответствие с член VІІI, буква (b), подточка (vii), точка (2) на SOLAS 1974 г. измененията влизат в сила шест месеца след приемането им в съответствие с предходния параграф;
5. Изисква Генералният секретар да информира всички договарящи се правителства, когато са удовлетворени условията за влизане в сила, както на Протокола SOLAS от 1988 г., така и на Протокола за товарните водолинии от 1988 г. и в съответствие с член VIII, буква (g) от SОLAS 1974 г., когато измененията на Кодекса IBC, съдържащи се в Приложението към тази резолюция, ще влязат в сила;
6. Освен това изисква Генералният секретар да изпрати до Членовете на Организацията, които не са договарящи се правителства по SОLAS от 1974 г., копие от резолюцията и Приложението към нея и да ги информира, когато измененията влязат в сила.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Международния кодекс за конструкцията и оборудването на корабите, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)
1.3 Дефиниции
Нова дефиниция трябва да се добави, както следва:
„1.3.2.3 „Годишна дата“ означава деня и месеца от всяка година, които съответстват на датата на изтичане на валидността на Международното свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние.“
1.5 Преглед и сертифициране
Съществуващият текст на раздел 1.5 трябва да бъде заменен със следното:
„1.5.1 Процедура за извършване на преглед
1.5.1.1 Преглед на корабите, що се отнася до прилагането на разпоредбите на правилата и предоставянето на освобождавания от тях, трябва да се извършва от служители на Администрацията. Администрацията обаче може да възложи прегледите или на определените за тази цел инспектори, или на организации, признати от нея.
1.5.1.2 Администрацията, определяща инспектори или признати организации, които да извършват прегледи, трябва най-малкото да оправомощи всеки номиниран инспектор или призната организация да:
1. изискват ремонти на кораб; и
2. да извършват прегледи, ако това се изисква от компетентните органи на държавата на пристанището.
Администрацията трябва да уведоми Организацията за специфичните отговорности на назначените инспектори или признати организации и за условията на компетентната власт, предоставени на тях, за да бъдат оповестени на договарящите се правителства.
1.5.1.3 Когато номиниран инспектор или призната организация определи, че състоянието на кораба или неговото оборудване не съответства в значителна степен на данните от Международното свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние или е такова, че корабът не е годен за плаване без опасност за кораба или хората на борда, или не представлява неоправдана заплаха за морската среда, такъв инспектор или организация трябва незабавно да гарантира предприемането на коригиращи действия и своевременно да уведоми Администрацията.
Ако не се предприемат такива коригиращи действия, Свидетелството трябва да бъде отнето и Администрацията да бъде уведомена незабавно; и ако корабът се намира в пристанище на друго договарящо се правителство, съответните органи на държавата на пристанището също трябва да бъдат уведомени незабавно. Когато служител на Администрацията, назначен инспектор или призната организация е уведомил съответните органи на държавата на пристанището, правителството на съответната държава на пристанището трябва да предостави на този служител, инспектор или организация необходимата помощ, за да изпълнят задълженията си по този параграф. Когато е приложимо, правителството на съответната държава на пристанището трябва да предприеме такива мерки, че да гарантира, че корабът няма да отплава, докато не е мореходен, или да напусне пристанището с цел да се придвижи до най-близкия подходящ кораборемонтен завод, без това да е опасно за кораба или лицата на борда или без да представлява неразумна заплаха за морската среда.
1.5.1.4 Във всеки случай, Администрацията трябва да гарантира изчерпателността и ефикасността на прегледа и трябва да се ангажира да осигури необходимите мерки за изпълнение на това задължение.
1.5.2 Изисквания по отношение на прегледа
1.5.2.1 На структурата, оборудването, инсталациите, разположенията и материала (с изключение на частите, по отношение на които се издава Свидетелство за безопасна конструкция на товарен кораб, Свидетелство за безопасно оборудване на товарен кораб и Свидетелство за безопасна радиотелеграфна връзка на товарен кораб или Свидетелство за безопасна радиотелефонна връзка на товарен кораб) на танкер химикаловоз трябва да бъдат извършени следните прегледи:
1. първоначален преглед, преди корабът да бъде пуснат в експлоатация или преди да бъде издаденo за първи път Международното свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние; този преглед трябва да включва цялостен преглед на структурата, оборудването, инсталациите, разположенията и материалите, доколкото корабът е обхванат от разпоредбите на Кодекса; този преглед трябва да бъде такъв, че да гарантира, че структурата, оборудването, инсталациите, съоръженията и материалите напълно съответстват на действащите разпоредби на Кодекса;
2. преглед за подновяване на интервали, определени от Администрацията, но не повече от 5 години, освен когато се прилагат 1.5.6.2.2, 1.5.6.5, 1.5.6.6 или 1.5.6.7; прегледът за подновяване на Свидетелство трябва да бъде такъв, че да гарантира, че структурата, оборудването, инсталациите, разположенията и материалите напълно съответстват на приложимите разпоредби на Кодекса;
3. междинен преглед в рамките на 3 месеца преди или след датата на втората годишна дата или в рамките на 3 месеца преди или след третата годишна дата на Свидетелството, което трябва да заеме мястото на един от годишните прегледи, посочени в 1.5.2.1.4; междинният преглед трябва да бъде такъв, че да гарантира, че оборудването за безопасност и друго оборудване и свързаните с тях помпени и тръбопроводни системи напълно съответстват на приложимите разпоредби на Кодекса и са годни за работа; тези междинни прегледи трябва да бъдат заверени в Свидетелството, издадено съгласно 1.5.4 или 1.5.5;
4. годишен преглед в рамките на 3 месеца преди или след всяка годишна дата на Свидетелството, включително 8 общи проверки на структурата, оборудването, инсталациите, разположенията и материалите, посочени в 1.5.2.1.1, за да се гарантира, че те са били поддържани в съответствие с параграф 1.5.3 и че те са в задоволително състояние за услугата, за която е предназначен корабът; такива годишни прегледи трябва да бъдат заверени в Свидетелството, издадено съгласно 1.5.4 или 1.5.5;
5. трябва да се направи допълнителен преглед, било той общ или частичен според обстоятелствата, когато е необходимо след преглед, предписан в точка 1.5.3.3, или когато са направени важни ремонти или обновявания по кораба; този преглед трябва да гарантира, че са извършени ефективно необходимите ремонти или обновявания, че материалът и изработката на такива ремонти или обновявания са задоволителни; и че корабът е в състояние да плава без опасност за кораба или хората на борда или без да представлява неразумна заплаха за морската среда.
1.5.3 Поддържане на състоянието след преглед
1.5.3.1 Състоянието на кораба и неговото оборудване трябва да се поддържат, за да съответстват на разпоредбите на Кодекса и да гарантират, че корабът ще бъде годен да плава без опасност за кораба или лицата на борда или без това да представлява неразумна заплаха за увреждане на морската среда.
1.5.3.2 След приключване на всеки преглед на кораба по параграф 1.5.2 не трябва да се правят промени в структурата, оборудването, инсталациите, разположенията и материала, обхванати от прегледа, без разрешение от Администрацията, освен при директна подмяна.
1.5.3.3 При настъпване на произшествие на кораб или откриване на дефект, които засягат безопасността на кораба, ефективността или целостта на неговите спасителни средства или друго оборудване, обхванати от Кодекса, капитанът или собственикът на кораба трябва при първа възможност да докладва на Администрацията, назначения инспектор или признатата организация, отговорна за издаването на Свидетелството, която трябва да започне разследване, за да се определи дали е необходим преглед на кораба, както се изисква съгласно 1.5.2.1.5. Ако корабът се намира в пристанище на друго договарящо се правителство, капитанът или собственикът трябва да докладват незабавно на съответните органи на държавата на пристанището и определеният инспектор или призната организация трябва да се уверят, че такъв доклад е бил направен.
1.5.4 Издаване или заверка на Международно свидетелство за годност
1.5.4.1 Свидетелство, наречено Mеждународно свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние, трябва да бъде издадено след първоначален преглед или преглед за подновяване на танкер химикаловоз, участващ в международни плавания (рейсове), който отговаря на съответните разпоредби на Кодекса.
1.5.4.2 Международното свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние трябва да бъде изготвено във формата, съответстваща на образеца, даден в Приложението. Ако използваният език не е нито английски, нито френски, текстът трябва да включва превод на един от тези езици.
1.5.4.3 Свидетелството, издадено съгласно разпоредбите на този раздел, трябва да бъде налично на борда на кораба за проверка по всяко време.
1.5.4.4 Независимо от други разпоредби на измененията на този Кодекс, приети от Комитета по опазване на морската среда (МEPC) с Резолюция MEPC.40(29) и Комитета по морска безопасност (MSC) с Резолюция МSC.16(58), Свидетелството за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние, което е актуално, когато тези изменения влязат в сила, трябва да остане в сила до изтичането му съгласно условията на този Кодекс преди влизането в сила на измененията.
1.5.5 Издаване или заверка на Mеждународно свидетелство за годност от друго Правителство
1.5.5.1 Правителство, което едновременно е договарящо се правителство по Конвенцията SOLAS от 1974 г. и страна по MARPOL 73/78, може по молба на друго такова правителство да направи проверка на кораб, който има право да плава под знамето на другата държава, и ако се е уверило, че разпоредбите на Кодекса са спазени, да издаде или да разреши издаването на Международно свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние и когато е уместно, да завери или разреши заверката на Свидетелство на борда на кораба в съответствие с Кодекса. Всяко Свидетелство, издадено по този начин, трябва да съдържа изявление, че е издадено по искане на Правителството на държавата, под чието знаме корабът има право да плава.
1.5.6 Срок и валидност на Международното свидетелство за годност
1.5.6.1 Международното свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние трябва да бъде издадено за срок, посочен от Администрацията, който не трябва да надвишава 5 години.
1.5.6.2.1 Независимо от разпоредбите на параграф 1.5.6.1, когато прегледът за подновяване е завършен в рамките на 3 месеца преди датата на изтичане на съществуващото Свидетелство, новото Свидетелство трябва да е валидно от датата на завършване на прегледа за подновяване до дата не повече от 5 години от датата на изтичане на съществуващото Свидетелство.
1.5.6.2.2 Когато прегледът за подновяване е завършен след датата на изтичане на съществуващото Свидетелство, новото Свидетелство трябва да е валидно от датата на завършване на прегледа за подновяване до дата не повече от 5 години от датата на изтичане на съществуващото Свидетелство.
1.5.6.2.3 Когато прегледът за подновяване е завършен повече от 3 месеца преди датата на изтичане на съществуващото Свидетелство, новото Свидетелство трябва да е валидно от датата на завършване на прегледа за подновяване до дата не повече от 5 години, считано от датата на приключване на прегледа за подновяване.
1.5.6.3 Ако се издава Свидетелство за период, по-кратък от 5 години, Администрацията може да удължи валидността на Свидетелството след изтичане на срока до максималния период, посочен в 1.5.6.1, при условие че прегледите, посочени в 1.5.2.1.3 и 1.5.2.1.4, приложими, когато се издава Свидетелство за период от 5 години, се извършат, както е необходимо.
1.5.6.4 Ако е извършен преглед за подновяване и новото Свидетелство не може да бъде издадено или поставено на борда на кораба преди датата на изтичане на съществуващото Свидетелство, лицето или организацията, упълномощени от Администрацията, могат да потвърдят съществуващото Свидетелство и то да бъде прието за валидно за допълнителен период, който не трябва да надвишава 5 месеца от датата на изтичане на срока.
1.5.6.5 Ако в момента на изтичане на валидността на Свидетелството корабът не е в пристанище, в което трябва да бъде извършен прегледът, Администрацията може да удължи срока на валидност на Свидетелството, но това удължаване трябва да бъде дадено само с цел да се позволи на кораба да завърши пътуването си до пристанището, в което ще се извърши прегледът, и то само в случаите, когато това изглежда правилно и разумно. Не трябва да се удължава срокът на валидност на Свидетелството за период, по-дълъг от 3 месеца, и корабът, на който се предоставя разрешение, не трябва при пристигането си в пристанището, в което ще бъде извършен прегледът, да има право по силата на такова разрешение да напусне това пристанище, без да му е издадено ново Свидетелство. При завършване на проучването за подновяване новото Свидетелство трябва да бъде валидно до дата не повече от 5 години от датата на изтичане на съществуващото Свидетелство преди издаването на удължаването.
1.5.6.6 Свидетелство, издадено за кораб, извършващ кратки пътувания (рейсове), което не е удължено по предходните разпоредби на този раздел, може да бъде удължено от Администрацията за гратисен период до един месец от датата на изтичане на срока, посочена в него. При завършване на прегледа за подновяване новото Свидетелство трябва да бъде валидно до дата не повече от 5 години от датата на изтичане на съществуващото Свидетелство преди издаване на удължаването.
1.5.6.7 При специални обстоятелства, определени от Администрацията, новото Свидетелство не е необходимо да бъде датирано от датата на изтичане на валидността на съществуващото Свидетелство, както се изисква в точки 1.5.6.2.2, 1.5.6.5 или 1.5.6.6. При тези специални обстоятелства новото Свидетелство трябва да бъде валидно до дата не повече от 5 години от датата на завършване на прегледа за подновяване.
1.5.6.8 Ако е завършен годишен или междинен преглед преди периода, посочен в 1.5.2, тогава:
1. годишната дата, посочена в Свидетелството, с одобрение трябва да се измени до дата, която не трябва да бъде по-малко от 3 месеца след датата, на която прегледът е приключил;
2. последващият годишен или междинен преглед, изискван съгласно 1.5.2, трябва да бъде завършен на интервали, предписани от този раздел, като се използва новата годишна дата;
3. срокът на валидност може да остане непроменен, при условие че се провеждат един или няколко годишни или междинни прегледа, когато е уместно, така че максималните интервали между прегледите, предписани в 1.5.2, да не бъдат превишени.
1.5.6.9 Свидетелство, издадено съгласно 1.5.4 или 1.5.5, трябва да спре да бъде валидно в някой от следните случаи:
1. ако съответните прегледи не са завършени в периода, посочен в 1.5.2;
2. ако Свидетелството не е одобрено в съответствие с 1.5.2.1.3 или 1.5.2.1.4;
3. при прехвърляне на кораба под знамето на друга държава новото Свидетелство трябва да бъде издадено само когато Правителството, което издава новото Свидетелство, е напълно удовлетворено, че корабът съответства на изискванията на 1.5.3.1 и 1.5.3.2; в случай на прехвърляне между Правителства, които са договарящи се правителства по Конвенцията SOLAS от 1974 г., и страни по MARPOL 73/78, ако е поискано в рамките на 3 месеца след прехвърлянето, Правителството на държавата, под чието знаме корабът е плавал, трябва възможно най-скоро да предаде на Администрацията копия от Свидетелството, които корабът е имал преди прехвърлянето, и ако има такива, копия от съответните доклади от прегледи.“
 
 
ДОПЪЛНЕНИЕ
ФОРМУЛЯР НА МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ
Съществуващият формуляр на Свидетелството трябва да бъде заместен от следното:
„МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ
(Официален печат)
Издава се съгласно разпоредбите на Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние
(Резолюции МSC.4(48) и МEPC.19(22), както е изменена от Резолюция МSC.16(58) и МEPC.40(29)
по оправомощаване от Правителството на
..............................................................................................................................................................................................................
(име на държавата)
от .........................................................................................................................................................................................................
(пълно наименование на компетентното лице или организация, които са признати от Администрацията)
Данни за кораба1
Име на кораба ..................................................................................................................................................................................  
Отличителен номер или букви .........................................................................................................................................................  
Пристанище на регистрация .............................................................................................................................................................
Брутен тонаж .....................................................................................................................................................................................
Вид на кораба (параграф 2.1.2 от Кодекса) ..................................................................................................................................
ИМО номер2 ......................................................................................................................................................................................
Дата на залагане на кила на кораба или подобен етап на изграждане или (в случаите на преустроен кораб) дата, на която е било започнато преустройството в танкер химикаловоз ……......
Корабът също така отговаря напълно на следните промени в Кодекса:
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Корабът е освободен от спазването на следните разпоредби на Кодекса:
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Настоящият документ удостоверява:
1. че на кораба е извършен преглед в съответствие с разпоредбите на 1.5 от Кодекса;
2. че прегледът показва, че конструкцията и оборудването на кораба и състоянието му са във всички отношения задоволителни и че корабът отговаря на съответните разпоредби на Кодекса;
3. че корабът е тип инсенератор, който отговаря и на допълнителните и изменените изисквания на Глава 19 от Кодекса;3
4. че на кораба е предоставено Ръководство в съответствие със Стандартите за процедури и устройства на кораба, както се изисква от Правила 5, 5А и 8 от Анекс II към MARPOL 73/78, и че устройствата и оборудването на кораба, предписани в Ръководството, във всички отношения са задоволителни и отговарят на приложимите изисквания на посочените Стандарти;
5. корабът е подходящ за превоз на големи количества от следните продукти, при условие че са спазени всички съответни експлоатационни разпоредби на Кодекса;
Продукти
Условия за превоз
(номера на танковете и т.н.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продължава в Приложение 1.3
Номерата на танковете, посочени в този списък, са идентифицирани в Приложение 2.
6. че съгласно 1.4/2.8.23 разпоредбите на Кодекса се изменят по отношение на кораба по следния начин: ……………………………………………...................................................................................……………………..;
7. че корабът трябва да бъде натоварен:
1. в съответствие с условията за натоварване, предвидени в одобреното Ръководство за товарене, подпечатано и с дата .................................. и подписано от отговорния служител на Администрацията или от организация, призната от Администрацията;3
2. в съответствие с ограниченията за натоварване, приложени към това Свидетелство.3
Когато е необходимо корабът да се натовари по друг начин освен в съответствие с горната инструкция, тогава необходимите изчисления, за да се обосноват предложените условия за товарене, трябва да бъдат съобщени на сертифициращата Администрация, която може да разреши писмено приемането на предложените условия за товарене.4
Това Свидетелство е валидно до ................................. 5 и подлежи на прегледи в съответствие с 1.5 от Кодекса.
Издадено в ………................................................................................................……………………………………
                                                 (място на издаване на Свидетелството)
....................................                                               ....................................................................................................
(дата на издаване)                                                        (подпис на упълномощеното длъжностно лице,
                                                                                             издаващо Свидетелството)
                        (печат или клеймо на издаващия орган, според случая)
Бележки относно издаване на Свидетелството:
1 Свидетелството може да се издава само на кораби, които имат право да плават под знамената на държави, които са договарящи се правителства по Конвенцията SOLAS от 1974 г. и страни по MARPOL 73/78.
2 Тип кораб: Всеки запис трябва да е свързан с всички съответни препоръки, напр. вписването „тип 2“ трябва да означава тип 2 във всички отношения, предписани от Кодекса.
3 Продукти: Трябва да бъдат изброени продуктите, посочени в Глава 17 от Кодекса, или които са оценени от Администрацията в съответствие с 1.1.3 от Кодекса. По отношение на последните „нови“ продукти трябва да се отбележат всички предписани изисквания. Трябва да се отбележи, че за инсинераторните кораби трябва да се вписва „течен химически отпадък“ вместо наименованията на отделните продукти.
4 Продукти: Списъкът на продуктите, които корабът е подходящ да превозва, трябва да включва вредните течни вещества от категория D, които не са обхванати от Кодекса и трябва да бъдат определени като „Глава 18 категория D“.
5 Условия за превоз: Ограниченията за превоз от категория B или веществата от категория С съгласно точка 16А.2 от Кодекса също трябва да бъдат посочени.
ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ГОДИШНИ И МЕЖДИННИ ПРЕГЛЕДИ
Настоящият документ удостоверява, че при преглед, изискван в съответствие с 1.5.2 от Кодекса, е установено, че корабът отговаря на съответните изисквания на Кодекса:
Годишен преглед ...................
Подпис .................................................................................................
                         (подпис на оторизираното лице)
Място: .................................................................................................
Дата: ..................................................................................................
            (печат или клеймо на издаващия орган, според случая)
Годишен/междинен3 преглед:
 
Подпис .................................................................................................
                     (подпис на оторизираното лице)
Място: .................................................................................................
Дата: ..................................................................................................
               (печат или клеймо на издаващия орган, според случая)
Годишен/междинен3 преглед:
Подпис .................................................................................................
                     (подпис на оторизираното лице)
Място: .................................................................................................
Дата: ..................................................................................................
         (печат или клеймо на издаващия орган, според случая)
Годишен преглед:
Подпис .................................................................................................
                 (подпис на оторизираното лице)
Място: .................................................................................................
Дата: ..................................................................................................
       (печат или клеймо на издаващия орган, според случая)
 
Годишен/междинен преглед в съответствие с 1.5.6.8.3
Настоящият документ удостоверява, че годишен/междинен3 преглед, изискван в съответствие с точка 1.5.6.8.3 от Кодекса, е установил, че корабът отговаря на съответните изисквания на Кодекса:
Подпис ...................................................................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: .....................................................................................
Дата: ...........................................................................................
(печат или клеймо на издаващия орган, според случая)
Разрешение за удължаване на Свидетелството, ако е валидно за по-малко от 5 години, когато се прилага 1.5.6.3
Корабът отговаря на съответните разпоредби на Кодекса и в съответствие с точка 1.5.6.3 от Кодекса това Свидетелство трябва да бъде прието като валидно до .................................................
Подпис ...................................................................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: .....................................................................................
Дата: ...........................................................................................
(печат или клеймо на издаващия орган, според случая)
Разрешително, когато прегледът за подновяване е приключил и се прилага 1.5.6.4
Корабът спазва съответните разпоредби на Кодекса и в съответствие с 1.5.6.4 от Кодекса това Свидетелство трябва да бъде прието за валидно до ................................................................................
Подпис ...................................................................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: .....................................................................................
Дата: ...........................................................................................
(печат или клеймо на издаващия орган, според случая)
Разрешение за удължаване на валидността на Свидетелството за гратисен период до достигане до пристанището на преглед, когато се прилага 1.5.6.5/1.5.6.6
Това Свидетелство трябва, в съответствие с 1.5.6.5/1.5.6.63 от Кодекса, да бъде считано за валидно до ...............................................................................................................................................................
Подпис ...................................................................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: .....................................................................................
Дата: ...........................................................................................
(печат или клеймо на издаващия орган, според случая)
Разрешение за удължаване на годишната дата, когато се прилага 1.5.6.8
Съгласно точка 1.5.6.8 от Кодекса новата годишна дата е ……………….
Подпис ...................................................................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: .....................................................................................
Дата: ...........................................................................................
      (печат или клеймо на издаващия орган, според случая)
_________________________
1 Като алтернатива данните за кораба могат да бъдат поставени хоризонтално в клетки.
2 В съответствие с Резолюция A.600(15) – Схема на ИМО за идентификационен номер на корабите, тази информация може да бъде включена доброволно.
3 Да се изтрие ненужното.
4 Вместо да бъде включен в Свидетелството, този текст може да бъде добавен към Свидетелството, ако е надлежно подписан и подпечатан.
5 Впишете датата на изтичане на валидността, както е посочено от Администрацията, в съответствие с 1.5.6.1 от Кодекса. Денят и месецът на тази дата съответстват на годишната дата, определена в 1.3.2.3 от Кодекса, освен ако не бъде изменена в съответствие с 1.5.6.8 от Кодекса.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КЪМ МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
КЪМ МЕЖДУНАРОДНОТО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ
ПЛАН НА ТАНК (спесимен)
 

 
4355