Министерски съвет
брой: 43, от дата 31.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 130 от 27 май 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130
ОТ 27 МАЙ 2019 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 21 807 594 лв. за 2019 г., разпределени по общини съгласно приложението, за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика в област-
та на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“ – 21 294 580 лв., и бюджетна програма „Училищно образование“ – 513 014 лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси, чл. 282, ал. 14, т. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 52а от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и чл. 9 и 10 от Постановление № 111 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за 2019 г.

Община
Област
Средства за работа с деца и ученици от уязвими групи
Средства за защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
Общо средства (лв.)
1
2
3
4
5
Банско
Благоевград
1 200
0
1 200
Белица
Благоевград
32 040
0
32 040
Благоевград
Благоевград
50 320
0
50 320
Гоце Делчев
Благоевград
33 620
0
33 620
Гърмен
Благоевград
103 180
0
103 180
Петрич
Благоевград
139 240
0
139 240
Разлог
Благоевград
36 840
5 009
41 849
Сандански
Благоевград
68 360
0
68 360
Сатовча
Благоевград
1 800
0
1 800
Симитли
Благоевград
21 640
0
21 640
Струмяни
Благоевград
94 260
0
94 260
Хаджидимово
Благоевград
11 280
0
11 280
Айтос
Бургас
150 360
0
150 360
Бургас
Бургас
300 320
21 812
322 132
Камено
Бургас
89 280
0
89 280
Карнобат
Бургас
86 920
0
86 920
Малко Търново
Бургас
33 400
0
33 400
Несебър
Бургас
80 040
0
80 040
Поморие
Бургас
122 440
0
122 440
Приморско
Бургас
7 920
0
7 920
Руен
Бургас
156 920
0
156 920
Созопол
Бургас
35 440
0
35 440
Средец
Бургас
223 280
0
223 280
Сунгурларе
Бургас
144 240
0
144 240
Царево
Бургас
49 420
0
49 420
Аврен
Варна
59 120
0
59 120
Аксаково
Варна
13 320
0
13 320
Белослав
Варна
4 780
12 018
16 798
Бяла
Варна
34 320
0
34 320
Варна
Варна
246 640
10 017
256 657
Ветрино
Варна
2 200
0
2 200
Вълчи дол
Варна
95 360
0
95 360
Девня
Варна
18 220
0
18 220
Долни чифлик
Варна
234 400
0
234 400
Дългопол
Варна
164 440
0
164 440
Провадия
Варна
113 980
9 794
123 774
Суворово
Варна
45 800
0
45 800
Велико Търново
Велико Търново
30 240
0
30 240
Горна Оряховица
Велико Търново
82 480
0
82 480
Елена
Велико Търново
46 880
0
46 880
Златарица
Велико Търново
36 300
0
36 300
Лясковец
Велико Търново
8 280
4 364
12 644
Павликени
Велико Търново
87 280
0
87 280
Полски Тръмбеш
Велико Търново
52 760
0
52 760
Свищов
Велико Търново
37 480
0
37 480
Стражица
Велико Търново
81 280
7 440
88 720
Сухиндол
Велико Търново
19 280
0
19 280
Белоградчик
Видин
43 240
10 906
54 146
Бойница
Видин
12 160
0
12 160
Брегово
Видин
12 200
0
12 200
Видин
Видин
80 720
0
80 720
Грамада
Видин
14 880
0
14 880
Димово
Видин
100 100
0
100 100
Кула
Видин
7 600
0
7 600
Макреш
Видин
8 240
0
8 240
Ново село
Видин
24 640
0
24 640
Ружинци
Видин
56 120
0
56 120
Чупрене
Видин
20 480
0
20 480
Борован
Враца
61 400
0
61 400
Бяла Слатина
Враца
125 560
0
125 560
Враца
Враца
81 580
18 258
99 838
Козлодуй
Враца
103 360
0
103 360
Криводол
Враца
80 500
0
80 500
Мездра
Враца
9 000
32 527
41 527
Мизия
Враца
8 060
0
8 060
Оряхово
Враца
39 080
0
39 080
Роман
Враца
17 620
0
17 620
Хайредин
Враца
15 160
0
15 160
Габрово
Габрово
6 360
0
6 360
Дряново
Габрово
17 240
0
17 240
Севлиево
Габрово
123 000
0
123 000
Балчик
Добрич
69 640
0
69 640
Генерал Тошево
Добрич
100 440
0
100 440
Добрич
Добрич
117 560
0
117 560
Добричка
Добрич
242 240
8 943
251 183
Каварна
Добрич
97 680
0
97 680
Крушари
Добрич
30 680
0
30 680
Тервел
Добрич
117 880
0
117 880
Шабла
Добрич
6 080
0
6 080
Ардино
Кърджали
1 800
0
1 800
Кирково
Кърджали
0
13 454
13 454
Кърджали
Кърджали
110 420
9 695
120 115
Момчилград
Кърджали
6 600
0
6 600
Черноочене
Кърджали
 760
0
 760
Дупница
Кюстендил
44 680
8 406
53 086
Кюстендил
Кюстендил
106 840
0
106 840
Невестино
Кюстендил
43 800
0
43 800
Рила
Кюстендил
3 760
0
3 760
Летница
Ловеч
39 520
0
39 520
Ловеч
Ловеч
93 400
0
93 400
Луковит
Ловеч
247 280
6 900
254 180
Тетевен
Ловеч
45 300
4 897
50 197
Троян
Ловеч
42 320
0
42 320
Угърчин
Ловеч
103 540
0
103 540
Ябланица
Ловеч
139 860
13 872
153 732
Берковица
Монтана
74 920
0
74 920
Бойчиновци
Монтана
61 600
0
61 600
Брусарци
Монтана
30 400
0
30 400
Вълчедръм
Монтана
76 620
0
76 620
Вършец
Монтана
100 360
0
100 360
Георги Дамяново
Монтана
2 760
0
2 760
Лом
Монтана
70 020
0
70 020
Медковец
Монтана
59 440
0
59 440
Монтана
Монтана
116 620
0
116 620
Чипровци
Монтана
2 400
0
2 400
Якимово
Монтана
27 320
0
27 320
Батак
Пазарджик
5 040
0
5 040
Белово
Пазарджик
5 600
0
5 600
Брацигово
Пазарджик
44 880
0
44 880
Велинград
Пазарджик
188 120
6 750
194 870
Лесичово
Пазарджик
41 360
0
41 360
Пазарджик
Пазарджик
650 220
0
650 220
Панагюрище
Пазарджик
26 120
0
26 120
Пещера
Пазарджик
125 880
8 084
133 964
Ракитово
Пазарджик
79 480
11 277
90 757
Септември
Пазарджик
186 740
16 243
202 983
Стрелча
Пазарджик
6 520
0
6 520
Сърница
Пазарджик
1 920
0
1 920
Брезник
Перник
5 280
0
5 280
Ковачевци
Перник
1 760
0
1 760
Перник
Перник
73 980
0
73 980
Радомир
Перник
13 520
0
13 520
Трън
Перник
16 200
0
16 200
Гулянци
Плевен
77 760
0
77 760
Долна Митрополия
Плевен
134 540
0
134 540
Долни Дъбник
Плевен
127 600
0
127 600
Искър
Плевен
49 640
0
49 640
Левски
Плевен
81 000
0
81 000
Никопол
Плевен
53 680
0
53 680
Плевен
Плевен
364 660
4 042
368 702
Пордим
Плевен
21 000
0
21 000
Червен бряг
Плевен
119 940
0
119 940
Кнежа
Плевен
96 960
0
96 960
Асеновград
Пловдив
165 760
0
165 760
Брезово
Пловдив
72 520
0
72 520
Калояново
Пловдив
50 320
5 124
55 444
Карлово
Пловдив
380 000
0
380 000
Кричим
Пловдив
83 240
0
83 240
„Марица“
Пловдив
181 960
0
181 960
Перущица
Пловдив
9 680
0
9 680
Пловдив
Пловдив
486 560
24 077
510 637
Първомай
Пловдив
199 440
0
199 440
Раковски
Пловдив
205 740
13 739
219 479
„Родопи“
Пловдив
31 840
0
31 840
Садово
Пловдив
167 320
0
167 320
Стамболийски
Пловдив
142 480
0
142 480
Съединение
Пловдив
25 760
0
25 760
Хисаря
Пловдив
27 360
0
27 360
Завет
Разград
23 960
0
23 960
Исперих
Разград
153 200
0
153 200
Кубрат
Разград
39 220
0
39 220
Лозница
Разград
41 840
0
41 840
Разград
Разград
79 080
0
79 080
Самуил
Разград
15 040
0
15 040
Цар Калоян
Разград
4 920
0
4 920
Борово
Русе
19 440
0
19 440
Бяла
Русе
43 280
0
43 280
Ветово
Русе
78 200
10 017
88 217
Две могили
Русе
23 080
0
23 080
Иваново
Русе
7 640
0
7 640
Русе
Русе
75 320
9 051
84 371
Сливо поле
Русе
38 400
0
38 400
Ценово
Русе
24 200
0
24 200
Алфатар
Силистра
24 880
0
24 880
Главиница
Силистра
100 320
0
100 320
Дулово
Силистра
195 440
0
195 440
Кайнарджа
Силистра
151 680
10 906
162 586
Силистра
Силистра
68 560
7 440
76 000
Ситово
Силистра
59 700
0
59 700
Тутракан
Силистра
22 960
0
22 960
Котел
Сливен
165 220
0
165 220
Нова Загора
Сливен
380 280
10 042
390 322
Сливен
Сливен
901 420
0
901 420
Твърдица
Сливен
240 920
0
240 920
Доспат
Смолян
1 480
0
1 480
Смолян
Смолян
20 880
0
20 880
Чепеларе
Смолян
1 360
0
1 360
Столична
София-град
799 520
8 729
808 249
Ботевград
София област
5 160
0
5 160
Горна Малина
София област
0
11 199
11 199
Долна баня
София област
58 480
3 720
62 200
Елин Пелин
София област
7 360
10 502
17 862
Етрополе
София област
48 000
9 794
57 794
Златица
София област
0
4 897
4 897
Ихтиман
София област
217 520
0
217 520
Костенец
София област
24 920
5 268
30 188
Правец
София област
37 920
0
37 920
Самоков
София област
219 080
0
219 080
Своге
София област
720
0
720
Сливница
София област
0
18 354
18 354
Братя Даскалови
Стара Загора
111 440
0
111 440
Гурково
Стара Загора
81 780
0
81 780
Гълъбово
Стара Загора
59 560
0
59 560
Казанлък
Стара Загора
257 000
0
257 000
Мъглиж
Стара Загора
237 360
0
237 360
Николаево
Стара Загора
152 100
9 695
161 795
Опан
Стара Загора
20 360
9 291
29 651
Павел баня
Стара Загора
185 820
0
185 820
Раднево
Стара Загора
93 480
0
93 480
Стара Загора
Стара Загора
512 600
0
512 600
Чирпан
Стара Загора
187 280
5 331
192 611
Антоново
Търговище
39 600
0
39 600
Омуртаг
Търговище
121 320
0
121 320
Попово
Търговище
77 280
0
77 280
Търговище
Търговище
194 600
0
194 600
Димитровград
Хасково
222 320
0
222 320
Ивайловград
Хасково
18 080
0
18 080
Любимец
Хасково
42 000
11 648
53 648
Маджарово
Хасково
 0
10 165
10 165
Минерални бани
Хасково
4 800
0
4 800
Свиленград
Хасково
78 400
0
78 400
Симеоновград
Хасково
92 620
0
92 620
Стамболово
Хасково
27 640
0
27 640
Тополовград
Хасково
52 960
17 508
70 468
Харманли
Хасково
73 800
0
73 800
Хасково
Хасково
233 680
20 182
253 862
Велики Преслав
Шумен
24 460
0
24 460
Венец
Шумен
48 900
0
48 900
Върбица
Шумен
79 560
0
79 560
Каолиново
Шумен
94 420
0
94 420
Каспичан
Шумен
55 240
10 965
66 205
Никола Козлево
Шумен
90 880
10 662
101 542
Нови пазар
Шумен
109 520
0
109 520
Смядово
Шумен
35 520
0
35 520
Хитрино
Шумен
20 160
0
20 160
Шумен
Шумен
150 920
0
150 920
Болярово
Ямбол
53 200
0
53 200
Елхово
Ямбол
56 800
0
56 800
Стралджа
Ямбол
227 680
0
227 680
„Тунджа“
Ямбол
254 860
0
254 860
Ямбол
Ямбол
473 160
0
473 160
Общо:
 
21 294 580
513 014
21 807 594

4056