Министерство на образованието и науката
брой: 42, от дата 28.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.27


Правилник за изменение и допълнение на Правилника на Фонд „Научни изследвания“

 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника на Фонд „Научни изследвания“ (ДВ, бр. 41 от 2016 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Фондът е юридическо лице със седалище София. Управителят на Фонда е второстепенен разпоредител по бюджета на Министерството на образованието и науката.“
§ 2. Навсякъде в чл. 11 думите „националните центрове по проблемите на общественото здраве“ се заменят с „националните центрове по обществено здраве и анализи“.
§ 3. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. са ръководили или участвали в национални или международни научни проекти;“.
2. В ал. 4 се създава изречение второ: „Членове на временна научно-експертна комисия декларират, че не са в конфликт на интереси и на гореописаните обстоятелства.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Членовете на постоянните научно-експертни комисии не могат да оценяват изпълнението на текущи проекти, в които участват самостоятелно и/или като членове на научни колективи. Членовете на постоянните научно-експертни комисии декларират, че не са в конфликт на интереси и на гореописаните обстоятелства.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Фондът провежда обучение на членовете на научно-експертните комисии при встъпването им в длъжност.“
§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) За проекти по двустранно и международно сътрудничество се създава постоянна научно-експертна комисия.
(5) С решение на изпълнителния съвет една постоянна научно-експертна комисия може да отговаря за повече от една научна област.“
2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 6 и 7.
§ 5. В чл. 34, ал. 3 са правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. финансиране на проекти от проведени конкурси, по които са постъпили основателни възражения и са класирани по реда на чл. 61 в рамките на разчетените средства по бюджета на ФНИ за съответната година;“.
2. Досегашните т. 3 – 5 стават съответно т. 4 – 6.
§ 6. В чл. 35, ал. 1, т. 4 след думата „програми“ се добавя „на конкурсен принцип“, а в края на изречението думите „за важни области от икономиката, обществото и населението“ се заличават.
§ 7. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 40, ал. 1“ се заменят с „чл. 40, т. 1“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Научното описание на проекта се изготвя на език, определен в Насоките за кандидатстване, и включва детайлно описание на проекта.“
§ 8. В чл. 42, ал. 1 в основния текст думите „чл. 40, ал. 2“ се заменят с „чл. 40, т. 2“.
§ 9. В чл. 48, ал. 2 думите „(ДВ, бр. 72 от 2015 г.)“ се заменят с „(ДВ, бр. 54 от 2018 г.)“.
§ 10. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. Проектните предложения се подават от името на ръководителя на научния колектив по начин, определен в Насоките за кандидатстване в конкурса.“
§ 11. В чл. 51, ал. 2 думите „до 7 дни“ се заменят с „до 5 дни“.
§ 12. В чл. 52, ал. 2 се създава изречение второ: „Не се допуска прехвърляне на проектно предложение за разглеждане в научна област или тематично направление, които не са посочени като основна.“
§ 13. В чл. 55, ал. 2 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 в края на изречението след думите „три години“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите, когато гражданският договор е за участие като външен член в научно жури по Закона за развитието на академичния състав в Република България или с ментор за провеждане на практическо обучение по проект „Студентски практики“.
2. В т. 3 след думата „публикации“ се добавя „или съвместен проект, финансиран от Фонда“.
§ 14. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5:
а) основният текст на разпоредбата се изменя така:
„Временната научно-експертна комисия проверява декларираната от оценителите компетентност по ал. 2, т. 1 и въз основа на нея определят чрез жребий:“;
б) създава се т. 3:
„3. за всяко проектно предложение се определя и резервен оценител.“
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Ако за проектно предложение броят на оценителите със специфична компетентност е по-малък или равен на посочените в ал. 5, т. 1 или в ал. 5, т. 2, оценителите се определят от Временната научно-експертна комисия без жребий.“
§ 15. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Определените независими оценители подписват декларации за конфиденциалност и за липса на конфликт на интереси.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 16. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. при липса на съответствие по т. 1 за някоя от оценките експертната карта се връща на оценителя, който в определен от изпълнителния съвет срок изпраща коригирана карта; ако картата не бъде представена в този срок или не бъде коригирана за отстраняване на несъответствията, ВНЕК предлага да не се изплаща възнаграждение на оценителя и взема решение проектното предложение да се изпрати за оценяване на друг оценител;“.
2. Създава се т. 4:
„4. при разлика в индивидуалните оценки повече от определената в методиката стойност организират обсъждане между оценителите, при което оценителите имат възможност да променят оценките си, като представят нова карта за научна оценка на проектното предложение; комплексната числова оценка за проектното предложение се определя като средноаритметично на получените оценки.“
§ 17. В чл. 60 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „Фонда“ в края на изречението се допълва „в срок 3 работни дни от приемането му от изпълнителния съвет“.
2. В ал. 3 след думата „проекти“ се допълва „в срок до 30 работни дни след подписване на договорите за финансиране“.
§ 18. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на разпоредбата става ал. 1 и в него думите „До десет работни дни“ се заменят с „В срок, определен в Насоките на конкурса“.
2. Създават се ал. 2 – 8:
„(2) При установяване на техническо несъответствие или несъгласие с научната оценка в срок от две седмици след получаване на научната оценка ръководителят на проектното предложение може да подаде мотивирано възражение до управителя.
(3) При наличие на постъпили възражения срещу оценките по проектните предложения изпълнителният съвет взема решение за създаване на експертна комисия по възраженията, която да разгледа постъпилите възражения.
В комисията участват трима експерти, отговарящи на изискванията за членове на научно-експертни комисии. Правилата за определяне на състава и за работата на комисията се приемат с решение на ИС и се публикуват на интернет страницата на Фонда. За участието си в комисията членовете
ù получават възнаграждение в съответствие с чл. 28.
(4) Всяко постъпило възражение се разглежда от експертната комисия по възраженията, която, ако приеме мотивите на ръководителя срещу оценката за основателни, предлага на изпълнителния съвет съответният оценител да бъде изключен от списъка с оценители за следващите три години.
(5) Ако при разглеждане на възраженията комисията установи, че има ясни доказателства за допуснати процедурни нарушения и/или технически грешки по даден критерий на оценката, изпраща проектното предложение за оценяване на друг независим оценител, който прави нова оценка по съответния критерий в съответствие с насоките и методиката на конкурса.
(6) Крайната оценка за проектното предложение се определя, като се коригира оценката по критерия, за който е възразено, в съответствие с оценката по ал. 5.
(7) За проекти, получили при крайната оценка равен или по-висок брой точки от последния финансиран в дадената научна област проект, се прави общо класиране на проектите по ал. 5 за конкурса. Финансирането на проектите се осъществява по низходящ ред в рамките на утвърдения в Годишната оперативна програма бюджет за тази цел.
(8) Процедурата по ал. 5, 6 и 7 не се прилага за проекти по двустранно сътрудничество или по международни програми с участие на други финансиращи организации.“
§ 19. В чл. 63, ал. 2 след думата „срок“ в края на изречението се допълва „или при решение на изпълнителния съвет във връзка с чл. 58, т. 3“.
§ 20. В чл. 65 след думата „предоставят“ се добавя „изцяло или частично“.
§ 21. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „се запознава с тях предварително“ се заменят със „се уведомява за тях заедно с поканата по ал. 1“.
2. В ал. 5 в основния текст на разпоредбата думата „членът“ се заменя с „членовете“, а в края на изречението думите „който е определен за докладчик за проектното предложение при неговото оценяване, и секретарят на комисията“ се заличават.
§ 22. В чл. 80, ал. 1, т. 4 думата „експлоатация“ се заменя с „разпространение и приложение“.
§ 23. В чл. 82, ал. 1, т. 1 думите „постигнали повече резултати от очакваните, които са отразени“ се заменят с „постигнали изцяло научните резултати за дадения етап, които са отразени в пълен обем или частично“.
§ 24. В чл. 83, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „След изтичане на срока за представяне на научните и финансовите отчети“ се заличават.
2. Създава се изречение второ: „За всеки отчет се определят и резервни оценители.“
§ 25. В чл. 87 ал. 6 и 7 се изменят така:
„(6) Решенията по ал. 1 – 4 се съобщават от управителя на Фонда на изпълнителите по чл. 64, ал. 1, т. 1 в петдневен срок след приемането им.
(7) До двадесет работни дни след приемане на решението на изпълнителния съвет по ал. 1 Фондът превежда съответните суми за следващия етап на проекта. Ако при приемане на решението на изпълнителния съвет Годишната оперативна програма за съответната година не е утвърдена, изплащането се извършва до двадесет работни дни след утвърждаването ù.“
§ 26. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „февруари“ се заменя с „март“.
2. В ал. 2 в края на второто изречение след думите „изпълнителния съвет“ се добавя „с постъпили заявления от експерти, които отговарят на условията на приложението към чл. 7, ал. 2 и не са изключени от базите данни с решение на изпълнителния съвет по чл. 61, ал. 4“.
§ 27. Приложението към чл. 7, ал. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 7, ал. 2
Минимални изисквания за членовете на изпълнителния съвет на Фонда, за членовете на научно-експертните комисии и супероценители и за оценители
1. Минималните изисквания за членовете на изпълнителния съвет по научни области са:
а) за последните пет години не по-малко от десет научни публикации;
б) за цялата кариера на учения да са изпълнени всички от посочените изисквания:
Биологически науки: 40 научни публикации, от които поне 30 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 10.
Математически науки и информатика: 30 научни публикации, от които за математически науки поне 15 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 8, а за информатика поне 20 научни статии в рецензирани списания, 40 цитирания.
Медицински науки: 40 научни публикации, от които поне 30 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 10.
Науки за земята: 40 научни публикации, от които поне 20 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 7.
Обществени науки: 2 монографии, 40 научни публикации, 60 цитирания.
Селскостопански науки: 40 научни публикации, от които поне 20 научни статии в рецензирани списания, 40 цитирания.
Технически науки: 40 научни публикации, от които поне 20 научни статии в рецензирани списания, 40 цитирания.
Физически науки: 40 научни публикации, от които поне 30 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 8.
Химически науки: 40 научни публикации, от които поне 30 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 10.
Хуманитарни науки: 2 монографии, 40 научни публикации, 60 цитирания.
2. Минималните изисквания за членовете на научно-експертните комисии и супероценители по научни области са:
а) за последните пет години не по-малко от пет научни публикации;
б) за цялата кариера на учения да са изпълнени всички от посочените изисквания:
Биологически науки: 20 научни публикации, от които поне 15 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 7.
Математически науки и информатика: 15 научни публикации, от които за математически науки поне 10 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 5, а за информатика поне 10 научни статии в рецензирани списания, 20 цитирания.
Медицински науки: 20 научни публикации, от които поне 15 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 7.
Науки за земята: 20 научни публикации, от които поне 10 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 5.
Обществени науки: 1 монография, 20 научни публикации, 30 цитирания.
Селскостопански науки: 20 научни публикации, от които поне 10 научни статии в рецензирани списания, 20 цитирания.
Технически науки: 20 научни публикации, от които поне 10 научни статии в рецензирани списания, 20 цитирания.
Физически науки: 20 научни публикации, от които поне 15 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 6.
Химически науки: 20 научни публикации, от които поне 15 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 7.
Хуманитарни науки: 1 монография, 20 научни публикации, 30 цитирания.
3. Минималните изисквания за оценители по научни области са:
а) за последните пет години не по-малко от пет научни публикации;
б) за цялата кариера на учения да са изпълнени всички от посочените изисквания:
Биологически науки: 15 научни публикации, от които поне 10 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 5.
Математически науки и информатика: 10 научни публикации, от които за математически науки поне 6 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 3, а за информатика поне 8 научни статии в рецензирани списания, 10 цитирания.
Медицински науки: 15 научни публикации, от които поне 10 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 5.
Науки за земята: 15 научни публикации, от които поне 8 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 4.
Обществени науки: 1 монография или 15 научни публикации, 15 цитирания.
Селскостопански науки: 15 научни публикации, от които поне 8 научни статии в рецензирани списания, 10 цитирания.
Технически науки: 15 научни публикации, от които поне 8 научни статии в рецензирани списания, 10 цитирания.
Физически науки: 15 научни публикации, от които поне 10 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 4.
Химически науки: 15 научни публикации, от които поне 10 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 5.
Хуманитарни науки: 1 монография или 15 научни публикации, 15 цитирания.
4. Учените, които работят в интердисциплинарни области, могат да се включат във всички области, в които са компетентни, като една интердисциплинарна публикация може да бъде представена във всички научни области, за които се отнася.
5. Стойността на индекса на Хирш се отчита за всички научни публикации на учения, като са изключени самоцитиранията, по данни от Web of Science или Scopus (по-голямата от двете).
6. В броя научни публикации се включват:
–публикации в научни списания с импакт фактор или импакт ранг;
–публикации в научни списания без импакт фактор или импакт ранг, в които ръкописите се рецензират;
–студии;
–доклади от научни форуми, публикувани в пълен текст;
–патенти.
7. Публикациите, заявени съгласно т. 6, трябва да могат да бъдат проверени от Фонда чрез базите данни Web of Science, Scopus, ERIH Plus или чрез официалните страници на издателствата на списанията или монографиите или да бъдат доказани от авторите по друг начин.
8. В броя цитирания не се включват автоцитиранията на автора и другите съавтори на научната публикация.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. Конкурсните процедури, открити преди влизане в сила на правилника, се довършват и договорите за финансиране се сключват по досегашния ред.
§ 29. Параграф 18 се прилага и за конкурсни процедури, открити и неприключили към датата на влизане в сила на правилника.
§ 30. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Вълчев
3799