Министерство на образованието и науката
брой: 42, от дата 28.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.30


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2017 г., бр. 50 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 13, ал. 6 се създава изречение второ: „През месеците юни, юли и август не се въвеждат промени, свързани с организиране на дейността на институцията за следващата учебна година.“
§ 2. В чл. 22 ал. 2 се отменя.
§ 3. В чл. 31 след думата „реквизити“ се добавя „и сроковете за издаване“.
§ 4. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Документите, които се попълват в електронен вид, се разпечатват с номерирани страници. Достоверността на отразената в документа информация се потвърждава на последната страница с подписите на длъжностното лице по чл. 39, т. 1 и на директора и се полага печатът на институцията.“
§ 5. В чл. 45, ал. 6 след думата „дубликатът“ се добавя „или оригиналът, ако не е бил издаден такъв,“.
§ 6. В глава трета, раздел V се създава чл. 50а:
„Чл. 50а. За издаване на документи, за което е необходимо заявяване, се подава заявление съгласно приложение № 7.“
§ 7. В приложение № 1 към чл. 7, т. 1, в раздел I, т. 3 думите „Учебен план за текущата учебна година“ се заменят с „Данни за изпълнeние на училищните учебни планове“.
§ 8. Приложение № 4 към чл. 31 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 31

Вид документ
Ном. номер
Институции
Предназначение на документа и права, които
предоставя
Съдържание на информацията, отразена в основни реквизити*
Подпис, печат
Формат за издаване, защита
Срок на
издаване
до:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
За всички документи
 
 
 
данни за институцията,
лични данни на детето или ученика
 
попълва се в електронен вид, издава се в хартиен вид
 
1.
Удостоверение за задължително предучилищно образование
3-19
детски градини (ДГ), училища с подготвителна група
удостоверява завършено предучилищно образование
готовност за постъпване в първи клас в съответствие с очакваните резултати, определени в ДОС за предучилищно образование; препоръки за допълнителна подкрепа за личностното
развитие
директор,
печат
хартия с воден знак
(ХВЗ)
7 дни от датата на приключване на учебното време
2.
Удостоверение за преместване на дете от задължително предучилищно образование
3-97
ДГ, училища с подготвителна група
преместване/
записване в друга институция
вид организация; период на посещение в група за задължително предучилищно образование
учители,
директор,
печат
освободен от графичен дизайн
(ОГД)
5 дни след получаване на информация от приемащата институция
3.
Удостоверение за завършен клас от началния етап на основното образование (първи/втори/
трети)
3-23
училища
удостоверява
последен успешно завършен клас; дава право за продължаване на обучението в следващ клас
форма на обучение; година на завършване;
резултати от
обучението
класен
ръководител,
директор,
печат
ХВЗ
7 дни от края на втория учебен срок
4.
Удостоверение за завършен начален етап на основно образование
3-25
училища
удостоверява
завършен начален етап; дава право за продължаване на обучението в прогимназиален
етап на основно образование
форма на обучение; година на завършване; резултати от обучението; резултати от национално външно оценяване (НВО); съответно ниво от Националната квалификационна рамка (НКР) и от Европейската квалификационна рамка (ЕКР)
класен ръководител, директор,
печат
ХВЗ
7 дни от края на втория учебен срок
5.
Удостоверение за преместване на ученик
3-96
училища
преместване/
записване в
друго училище
форма на обучение; резултати от обучението; наложени и заличени санкции
директор,
печат
ОГД
5 дни след получаване на информация от приемащото училище
6.
Удостоверение за завършен клас
 
3-103
училища
 
удостоверява
завършен клас;
дава право на учениците със СОП за продължаване на обучението в VIII/XI клас и за професионално обучение
форма на обучение; резултати от обучението
директор,
печат
ХВЗ
7 дни от края на втория учебен срок/датата на протокола за резултатите от изпит за промяна на оценка или 14 дни от датата на заявяване
7.
Свидетелство за основно образование
3-30
 
 
училища
удостоверява
завършено основно образование; дава право за продължаване на обучен
ието в следващата степен на образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация
серия, номер; форма на обучение; резултати от обучението; съответно ниво от НКР и от ЕКР; резултати от НВО, вкл. ниво от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР)
директор, пълномощник (ако е приложимо),
печат с държавния герб
документ с фабрична номерация (ДФН)
ХВЗ
баркод
 
7 дни от датата на протокола за резултати от НВО
 
8.
Свидетелство за основно образование
3-20
 
 
училища
удостоверява
завършено основно образование за ученици, обучавани преди учебната 2018/2019 година;
дава право за продължаване на обучението в следващата степен на образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация
серия, номер; форма на обучение; общ успех (ако е приложимо); резултати от обучението по учебни предмети по раздели от учебния план
директор, пълномощник (ако е приложимо),
печат с държавния герб
ДФН
ХВЗ
баркод
 
14 дни от датата на заявяване или от датата на протокола за резултати от писмен, устен или практически изпит
 
9.
Дубликат на свидетелство за основно образование
3-30а
 
училища
удостоверява
завършено основно образование; дава право за
продължаване на обучението в следващата степен
на образование и за обучение за придобиване на професионална квалификация
серия и номер на дубликата и на оригинала; форма на обучение; резултати от обучението; съответно ниво от НКР и от ЕКР; резултати от НВО, вкл. ниво от ОЕЕР
директор, пълномощник (ако е приложимо),
печат с държавния герб
ДФН
ХВЗ
 
14 дни от датата на заявяване
10.
Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование
 
3-31
училища
удостоверява
завършен
гимназиален етап;
дава право за продължаване на обучението във втори гимназиален етап на средно образование и обучение за придобиване на професионална квалификация
серия, номер; снимка; форма на обучение; резултати от обучението; съответно ниво от НКР и от ЕКР; резултати от НВО, вкл. ниво от ОЕЕР и ниво от Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности (ЕРРДК)
директор,
печат
ДФН
ХВЗ
 
7 дни от датата на заявяване
11.
Дубликат на удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование
3-31а
училища
удостоверява
завършен първи гимназиален етап;
дава право за продължаване на обучението във втори гимназиален етап на средно образование и обучение за придобиване на професионална квалификация
серия и номер на дубликата и оригинала; снимка; форма на обучение; резултати от обучението; съответно ниво от НКР и от ЕКР; резултати от НВО, вкл. ниво от ОЕЕР и ниво от ЕРРДК
директор,
печат
ДФН
ХВЗ
14 дни от датата на заявяване
12.
Удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование
3-32
училища
удостоверява
завършен XII клас;
дава право за обучение за придобиване на професионална квалификация
серия, номер; снимка; форма на обучение; резултати от обучението; съответно ниво от НКР и от ЕКР
директор, пълномощник (ако е приложимо),
печат с държавния герб
ДФН
ХВЗ
баркод
7 дни от датата на заявяване
 
13.
Дубликат на удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование
3-32а
училища
удостоверява
завършен XII клас;
дава право за обучение за придобиване на професионална квалификация
серия и номер на дубликата и оригинала; снимка; форма на обучение; резултати от обучението; съответно ниво от НКР и от ЕКР
директор, пълномощник (ако е приложимо),
печат с държавния герб
ДФН
ХВЗ
14 дни от датата на заявяване
14.
Диплома за средно образование
3-44
училища
удостоверява придобито средно образование;
дава право за продължаване на образованието или за обучение за придобиване на професионална квалификация
серия, номер; снимка; форма на обучение; резултати от обучението; държавни зрелостни изпити; общ успех; съответно ниво от НКР, ЕКР и ОЕЕР
училищна зрелостна комисия,
директор, пълномощник (ако е приложимо),
печат с държавния герб
ДФН
ХВЗ
баркод
10 дни от датата на протокола за резултатите от изпити за придобиване на средно образование
15.
Приложение към диплома за средно образование
3-44.4
 
училища
неразделна част от дипломата/
дубликата на дипломата за средно образование за ученици, обучавани в български училища при условията и по реда на междуправителствени спогодби и споразумения
данни за дипломата/дубликата; реквизити съгласно договореностите в двустранните споразумения;
основание за издаване на приложението
 
директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб
ХВЗ
баркод
ОГД
срока за издаване на основния документ
16.
Дубликат на диплома за средно образование
3-44а
 
училища
удостоверява придобито средно образование;
дава право за продължаване на образованието или за обучение за придобиване на професионална квалификация
серия и номер на дубликата и на оригинала; снимка; форма на обучение; резултати от обучението; държавни зрелостни изпити; съответно ниво от НКР и от ЕКР
директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб
ДФН
ХВЗ
 
14 дни от датата на заявяване
17.
Приложение към дипломата за средно образование на чужд език на:
– английски
– немски
– френски
 
 
 
 
 
3-44.1
3-44.2
3-44.3
училища
за образователна
и/или трудова мобилност
серия и номер на дипломата/дубликата; снимка; форма на обучение; придобито средно образование; профил/специалност/
професия; общ успех; съответно ниво от НКР, ЕКР и ОЕЕР
директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб
ОГД
14 дни от датата на заявяване
18.
Удостоверение за професионално обучение
3-37
училища,
институции за професионално обучение
(ИПО)
 
удостоверява завършено професионално обучение; за придобиване на квалификация по част от професия, за актуализиране или разширяване на професионална квалификация
професия; специалност; форма на обучение; резултати от обучението; съответно ниво от НКР и от ЕКР
председател на изпитната комисия, директор,
печат
ХВЗ
7 дни от датата на протокола за резултата от изпит за придобиване на професионална квалификация
19.
Свидетелство за професионална квалификация
3-54
 
училища,
ИПО
 
удостоверява
придобита професионална квалификация,
не дава право за продължаване на образованието
серия, номер, снимка; форма на обучение; професия, специалност; резултати от обучението; съответно
председател на комисията, директор, пълномощник
ДФН
ХВЗ
14 дни от
датата на протокола за резултата от държавен изпит за придо-
 
 
 
 
 
ниво от НКР и от ЕКР
(ако е приложимо), печат/печат с държавния герб
 
биване на професионална квалификация
20.
Дубликат на свидетелство за професионална квалификация
3-54а
 
училища
ИПО
удостоверява
придобита професионална квалификация,
не дава право за продължаване на образованието
серия и номер на дубликата и на оригинала; снимка; форма на обучение; срок на обучение; професия, специалност; резултати от обучението; съответно ниво от НКР и от ЕКР
директор, пълномощник (ако е приложимо), печат/печат с държавния герб
ДФН
ХВЗ
14 дни от
датата на заявяване
21.
Европейско приложение към свидетелство за професионална квалификация
училища
ИПО
допълва
информацията в свидетелството;
за трудова мобилност
придобити знания и умения от професионално образование и обучение
директор,
печат/печат с държавния герб
ОГД
14 дни от
датата на заявяване
22.
Свидетелство за правоспособност
3-114
училища
ИПО
удостоверява придобиване на правоспособност; не дава право за продължаване на образованието
снимка; основание – нормативен акт; правоспособност
директор,
печат
7 дни от
датата на протокола за придобиване на правоспособност
23.
Свидетелство за правоспособност по заваряване
3-116
училища
ИПО
удостоверява правоспособност по заваряване;
не дава право за продължаване на образованието
снимка; данни за изпита; вид на изпитването; приложение/индекси;
 
председател на изпитната комисия, директор,
печат
7 дни от
датата на протокола за придобиване на правоспособност по заваряване
24.
Удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет за един или няколко класа
училища
дава право за издаване на документ за завършен клас, етап или степен
учебен предмет/модул; клас; вид и резултат от изпита
 
директор,
печат
ОГД
7 дни от
датата на протокола за резултата от писмен, устен или практически изпит
25.
Удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование
3-102
училища
дава право за включване на
оценката в балообразуването
при кандидатстване
във висше училище
учебен предмет; вид и резултат от изпита; данни за дипломата
на ученика и удостоверението за признаване на средно образование (ако е приложимо)
училищна комисия,
директор, пълномощник (ако е приложимо),
печат с държавния герб
ХВЗ
7 дни от
датата на протокола за резултати от държавните зрелостни изпити
26.
 
Удостоверение за валидиране на компетентности за клас от основната степен на образование/
първи гимназиален етап
училища
дава право за продължаване в следващ клас или за обучение за придобиване на професионална квалификация
 
клас; учебни предмети/модули; резултати, вкл. и от изпитите на лица, навършили 16 години и преминали курс по чл. 169 от ЗПУО
директор,
печат
 
ОГД
7 дни от
датата на протокола за резултати от писмен, устен или практически изпит
27.
Удостоверение за валидиране на компетентности за начален или първи гимназиален етап/основна степен на образование
3-27В
училища
дава право за продължаване в следващ етап на училищното образование или за обучение за придобиване на професионална квалификация
учебни предмети; резултати, вкл. и от изпитите на лица, навършили 16 години и преминали курс по чл. 169 от ЗПУО
 
директор,
пълномощник (ако е приложимо),
печат/печат с държавния герб за основно образование
ДФН
ХВЗ
баркод
7 дни от
датата на протокола за резултати от писмен, устен или практически изпит
28.
Дубликат на удостоверение за валидиране на компетентности за начален или първи гимназиален етап/основна степен на образование
3-27аВ
училища
дава право за продължаване в средната степен на образование или за обучение за придобиване на професионална квалификация
серия и номер на дубликата и на оригинала; резултати
директор, печат/печат с държавния герб за основно образование
ДФН
ХВЗ
 
14 дни от
датата на заявяване
29.
Свидетелство за валидиране на професионална квалификация
3-54В
училища
ИПО
 
удостоверява придобиване на квалификация по професия; не дава право за
продължаване на образованието
серия, номер, снимка; призната степен, професия код №; специалност код №; резултати от държавен изпит; признати знания; умения и компетентности; съответно ниво от НКР и от ЕКР
председател на комисията, директор,
пълномощник (ако е приложимо),
печат/печат с държавния герб
ДФН
14 дни от
датата на протокола за придобиване на професионална квалификация
30.
Дубликат на свидетелство за валидиране на професионална квалификация
3-54аВ
училища
ИПО
 
 
удостоверява придобиване на квалификация по професия; не дава право за продължаване на образованието
серия и номер на дубликата и на оригинала; снимка; призната степен; професия код №; специалност код №; резултати от държавните изпити; признати знания; умения и компетентности; съответно ниво от НКР и от ЕКР
председател на комисията, директор, пълномощник (ако е приложимо),
печат/печат с държавния герб
ДФН
14 дни от
датата на заявяване
31.
Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия
3-37В
училища
ИПО
удостоверява квалификация по част от професията; не дава право за продължаване на образованието
признати знания, умения и компетентности; професия код №; специалност код №; резултати
председател на комисията,
директор,
печат
ХВЗ
7 дни от
датата на протокола за придобиване на професионална квалификация
32.
Ученическа лична карта
3-71
училища
идентифициране на ученика и институцията, в която се обучава през съответната учебна година
снимка; адрес; клас; учебна
година
класен ръководител, директор,
печат
14 дни след началото на учебната година
33.
Ученическа книжка
3-85
училища
 
отразяване на текущия, срочния и годишния успех и отсъствията
за една учебна година на ученик от IV до XII клас;
удостоверява
завършен клас –
от IV до XII
снимка; адрес; подпис на родител/настойник; учебни предмети/модули и учители; седмично разписание; резултати от обучението; информация за поведението на ученика; права и задължения на ученика
класен ръководител, директор,
печат
холограмен стикер
 
14 дни след началото на учебната година
34.
Ученическа книжка за задочна форма на обучение
 
3-49
училища
вписване на резултатите от изпитите по учебни предмети/модули, проведени в изпитните сесии за целия курс на обучение
снимка; учебен план; профил, професия, специалност; учебен предмет/модул; резултати от обучението по сесии; годишна оценка
класен ръководител, директор,
печат
14 дни след началото на учебната година
35.
Бележник за кореспонденция
училища
ЦСОП
кореспонденция между образователната институция и родителите/
настойниците на учениците от I до III клас
текуща информация за: личностното развитие, процеса на обучение и постигнатите резултати от ученика
класен ръководител, директор,
печат
ОГД
14 дни след началото на учебната година
36.
Диплома за средно образование
3-34
училища
удостоверява придобито средно образование;
дава право за продължаване на образованието или за обучение за придобиване на професионална квалификация
серия, номер; снимка; форма на обучение; резултати от обучението; държавни зрелостни изпити
училищна зрелостна комисия, директор, пълномощник (ако е приложимо),
печат с държавния герб
ДФН
ХВЗ
баркод
10 дни от
датата на обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити или от датата на заявяване
 
37.
Приложение към диплома за средно образование
3-34.1
училища
при недостиг в дипломата на място да бъдат вписани всички модули, изучавани по учебен план
 
данни за дипломата/дубликата; резултати от обучението
директор, пълномощник (ако е приложимо),
печат с държавния герб
ХВЗ
баркод
срока за издаване на основния документ
38.
Удостоверение за завършен гимназиален етап
3-22
училища
удостоверява
завършен XII клас;
дава право за
обучение за придобиване на професионална квалификация
серия, номер; снимка; форма на обучение; резултати от обучението
директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб
ДФН
ХВЗ
 
7 дни от датата на заявяване
39.
Дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап
3-22а
 
училища
удостоверява
завършен XII клас;
дава право за обучение за придобиване на професионална квалификация
серия, номер; снимка; форма на обучение; резултати от обучението
директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб
ДФН
ХВЗ
 
14 дни от
датата на заявяване
40.
Приложение към удостоверение за завършен гимназиален етап
3-22.1
училища
при недостиг на място в удостоверението да бъдат вписани всички изучавани по учебен план учебни предмети/модули за професионална подготовка, както и за вписване на
резултатите от обучението по индивидуални
програми за ученици
със специални образователни потребности
данни за удостоверението/
дубликата; резултати от обучението
директор, пълномощник (ако е приложимо),
печат с държавния герб
ХВЗ
срока за издаване на основния документ
41.
Диплома за средно образование
3-42
 
училища
удостоверява придобито средно образование;
дава право за продължаване на образованието или за обучение за придобиване на професионална квалификация
серия, номер; снимка; форма на обучение; резултати от обучението; резултати от държавни и зрелостни изпити;
зрелостна комисия, директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб
ДФН
ХВЗ
14 дни от
датата
на обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити или от датата на заявяване
42.
Удостоверение за проведено обучение български език и литература, история и цивилизации и география и икономика
организации/институции по чл. 297, ал. 1 от ЗПУО
удостоверява завършено обучение по реда на чл. 165, ал. 2
от ЗПУО по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика;
дава право на освобождаване от приравнителни изпити по тези учебни предмети при продължаване на обучението в България
учебните предмети и класа, за който е проведено обучението; резултати от обучението
подпис на учителя и ръководителя на издаващата организацията/ институция;
печат
ОГД
7 дни от
датата на приключване на учебното време
 
43.
Справка за резултати от обучението
училища
образователна
и/или трудова мобилност
резултати от обучението; общ успех за дипломата за средно образование за учебната 2002/2003 година
директор,
печат
ОГД
7 дни от
датата на заявяване
44.
Удостоверение за признат завършен гимназиален етап/средно образование и/или професионална квалификация
РУО
образователна
и/или трудова мобилност;
право за продължаване на образованието
признат гимназиален етап/средно образование и/или професионална квалификация; оценки приравнени към шестобалната система
председател на комисията,
печат
ОГД
30 дни от датата на внасяне на документите
 
 
45.
Удостоверение за признат учебен срок, клас/класове или основно образование
РУО
образователна
и/или трудова мобилност
 
Признат учебен срок/клас/класове/
основно образование; приравнителни изпити; оценки, приравнени към шестобалната система
председател на комисията,
печат
ОГД
30 дни от
датата на внасяне на документите
 
46.
Уверение
РУО
кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС
признат клас, гимназиален етап или средно образование
председател на комисията,
печат
ОГД
30 дни от
датата на внасяне на документите
47
Служебна бележка
РУО
кандидатстване в V клас на места, определени с държавния план-прием
признат IV клас
председател на комисията,
печат
ОГД
30 дни от
датата на внасяне на документите

*„Резултати от обучението“ са: оценки по учебните предмети, изучавани по училищния учебен план/индивидуална учебна програма, хорариум учебни часове и общ успех (ако е приложимо).“
§ 9. Създава се приложение № 7 към чл. 50а:
„Приложение № 7
към чл. 50а
ДО
ДИРЕКТОРА НА
.............................................................
гр./с. ....................................................
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на оригинал/дубликат на
.........................................................................................................................
(вид документ удостоверение, свидетелство, диплома)
от ................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
завършил ..................................................................................................................,
(клас, етап, степен на образование)
....................................................................................................................................,
(профил, професия, специалност)
през учебната ...................................../........................................................ година в
....................................................................................................................................
(вид, наименование и местонахождение на институцията)
.................................................................................................................................
Издаването на документа се налага поради следните причини:
.................................................................................................................................
Приложени документи:...............................................................................................
.................................................................................................................................
За контакти: телефон .........................................., е-mail .........................................
Пълномощно № ........................................................................................................
Пълномощник ...........................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
Дата: .................................                            Подпис: .............................................
                                                                                      (име, фамилия)
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. (1) От учебната 2019/2020 г. личните картони, посочени в приложение № 2, и ученическите книжки, посочени в приложение № 4, може да се водят в хартиен и/или в електронен вид.
(2) Институциите може да използват избрани от тях софтуерни продукти за водене на документите по ал. 1 в електронен вид, които осигуряват обработването, наличието и контрола на цялата информация, отразена в реквизитите на хартиения вариант. След внедряване на електронните раздели за личното образователно дело от модул „Документи за дейността на институцията“ и разделите за попълване в електронен вид за ученическите книжки от модул „Деца и ученици“ софтуерните продукти за водене на посочените документи в електронен вид трябва да осигуряват съвместимост с НЕИСПУО.
(3) Документите по ал. 2 се разпечатват по реда на чл. 40 и се съхраняват съгласно съответните срокове, посочени в приложение № 2.
(4) Електронното водене на документите по ал. 1 се осъществява съгласно чл. 9, ал. 4.
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Вълчев
3797