Министерски съвет
брой: 41, от дата 21.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.15


Постановление № 121 от 16 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121  ОТ 16 МАЙ 2019 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в общ размер до 3 450 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г., както следва:
1. разходи в размер до 1 250 000 лв. – за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на детското здравеопазване в страната;
2. разходи в размер до 2 200 000 лв. – за дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 – 2020 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“ по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 4. Закупената медицинска апаратура по чл. 1, ал. 1, т. 1 да бъде предоставена на лечебни заведения за болнична помощ и на общини при спазване на съответните нормативни условия и ред за това.
Заключителни разпоредби
§ 1. В § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 91 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. (ДВ, бр. 36 от 2019 г.) след думата „основание“ се добавя „чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси“ и се поставя запетая.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
3770