Министерски съвет
брой: 40, от дата 17.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.5


Постановление № 115 от 13 май 2019 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 13 МАЙ 2019 Г.
за приемане на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
ПРАВИЛНИК
за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат:
1. условията и редът за вписване във и заличаване от Регистъра на социалните предприятия;
2.условията и редът за отпускане на средства за обучение за повишаване на професионалната квалификация на лицата по чл. 7, т. 4 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, наети от социални предприятия клас А+, под формата на схеми за минимална помощ при спазване на изиск­ванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.).
Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВПИСВАНЕ ВЪВ И ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чл. 2. (1) Министерството на труда и социалната политика създава, води и поддържа Регистър на социалните предприятия съгласно чл. 10 и 11 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика като единен национален административен регистър.
(2) Информацията в Регистъра на социалните предприятия се съхранява в информационна система, която поддържа национална база данни.
(3) За целите на изпълнение на правилника информационната система се свързва по електронен път съгласно Закона за електронното управление за автоматичен обмен на данни с Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, регистър БУЛСТАТ и Средата за междурегистров обмен (RegiX).
Чл. 3. (1) За вписване в Регистъра на социалните предприятия лицата по чл. 5 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика подават заявление по образец съгласно приложение № 1 – за социалните предприятия клас А, и съгласно приложение № 2 – за социалните предприятия клас А+, към което се прилагат документи, които удостоверяват изпълнението на условията по чл. 7 и 8 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика.
(2) Когато заявлението се подава чрез пълномощник, към него се прилага нотариално заверено пълномощно.
(3) Документите, удостоверяващи правото на вписване, се проверяват служебно чрез наличните електронни регистри.
(4) При невъзможност да се направи служебна проверка заявителят се уведомява за необходимостта от предоставяне на допълнителни документи, удостоверяващи изпълнението на условията по чл. 7 или 8 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика.
(5) Уведомяването по ал. 4 се осъществява при условията на чл. 10, ал. 8 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика.
Чл. 4. (1) Документите, удостоверяващи изпълнението на чл. 7 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, са:
1. формуляр, удостоверяващ произведена социална добавена стойност, утвърден с Методика за определяне на социалната добавена стойност, регламентирана в чл. 7, т. 1 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика;
2. учредителен договор, устав или друг устройствен документ на предприятието, който включва процедура за прозрачно управление с участие на членовете, работниците или служителите при вземането на решения;
3. последният годишен финансов отчет с положителен финансов резултат, отчет за последния отчетен период, както и пояснителни сведения за изразходваните средства по видове разходи за регламентираната дейност и връзката им с целите и програмите на организацията;
4. за доказване на съответствие с изискванията на чл. 7, т. 4 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика и в зависимост от посочената група наети лица в предприятието заявителите подават следните документи:
а) документ, издаден от лицата, при които е проведено лечението или психосоциалната рехабилитация;
б) копие на удостоверение, че лицето е получило закрила по смисъла на Закона за убежището и бежанците;
в) копие на заповед за ползване на услуга като лице – жертва на трафик на хора по смисъла на Закона за борба с трафика на хора;
г) копие на заповед за ползване на услуга като лице – жертва на насилие по смисъла на Закона за защита от домашното насилие;
д) справка за средния списъчен брой на персонала на предприятието по чл. 7, т. 4 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика.
(2) За вписване в регистъра на социалните предприятия като социално предприятие клас А, отговарящо на изискванията по ал. 1, т. 1, 2 и 4, заявителите подават трите имена и ЕГН на лицата по ал. 1, т. 4.
Чл. 5. Документите, удостоверяващи изпълнението на чл. 8 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, са:
1. за социално предприятие клас А+ съгласно чл. 8, предложение първо от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика – документите по чл. 4;
2. за социално предприятие клас А+ съгласно чл. 8, предложение второ от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика:
а) документите по чл. 4, т. 1 – 3 или по чл. 4, т. 1, 2 и 4, от които да е видно изпълнението на условията по чл. 8, т. 1 или 2 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика;
б) документите по чл. 4, т. 1 – 3 или по чл. 4, т. 1, 2 и 4 и декларация, удостоверяваща изискването по чл. 8, т. 3 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика.
Чл. 6. (1) За вписване в Регистъра на социалните предприятия не се изискват документи, които вече са били предоставени от заявителя или са служебно известни, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни.
(2) Чрез Средата за междурегистров обмен (RegiX) се събира служебно известната информация, налична в съответните регистри.  
(3) Когато документите по чл. 4 и 5 съдържат лични данни на наетите от заявителя лица, задължително се представя документ, удостоверяващ изрично съгласието на лицата за използването на тези данни от страна на заявителя за целите на вписването на предприятието в Регистъра на социалните предприятия.
Чл. 7. Заявленията за вписване в Регистъра на социалните предприятия и за доброволно заличаване, както и приложените към тях документи, удостоверяващи изпълнението на условията по чл. 7 и 8 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, се подават по електронен път или на хартиен носител. При подаване на заявлението за вписване в Регистъра на социалните предприятия на хартиен носител приложените към него документи се заверяват от заявителя с гриф „вярно с оригинала“. 
Чл. 8. (1) Министърът на труда и социалната политика издава заповед за вписване или заповед за отказ от вписване в Регистъра на социалните предприятия. Заповедта се издава в сроковете по чл. 10, ал. 7 – 10 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика.
(2) След влизането в сила на заповедта за вписване в Регистъра на социалните предприятия министърът на труда и социалната политика издава удостоверение за вписване на социалното предприятие.
(3) Заедно с удостоверението за вписване на предприятието се предоставя и векторният файл за използване на марката „Продукт на социално предприятие“.
(4) Използването на марката „Продукт на социално предприятие“ се осъществява при условията и по реда на Закона за марките и географските означения.
(5) Вписването и отказът от вписване в Регистъра на социалните предприятия могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 9. (1) За всяко социално предприятие, подлежащо на вписване в Регистъра на социалните предприятия, се създава административна преписка в електронен формат.
(2) Административната преписка съдържа подаденото заявление и всички приложени към него документи.
Чл. 10. (1) При преминаване от клас А в клас А+ предприятието подава заявление и документите, предвидени в чл. 5, удостоверяващи изпълнението на заложените изисквания.
(2) Необходимите документи по ал. 1 се допълват към създадената административна преписка на предприятието.
Чл. 11. Данните, свързани с вписването и заличаването на социалните предприятия в Регистъра на социалните предприятия, се събират и обработват при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (общ регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни.
Чл. 12. (1) Заявлението за доброволно заличаване от регистъра на социалните предприятия се подава по образец съгласно приложение № 3.
(2) Считано от датата на влизане в сила на заповедта за заличаване от Регистъра на социалните предприятия предприятието не може да използва марката „Продукт на социално предприятие“.
Чл. 13. Оригиналът на удостоверението за вписване в Регистъра на социалните предприятия се връща в 7-дневен срок от влизането в сила на заповедта за заличаване от вписването, при служебно заличаване на регистрацията, както и при преминаване от клас А+ в клас А.
Чл. 14. Чрез Средата за междурегистров обмен (RegiX) електронният регистър на социалните предприятия ще има достъп до следните регистри:
1. Националната агенция за приходите: „Справка за актуалното състояние на всички/действащи трудови договори“;
2. Националната експертна лекарска комисия: „Единна информационна система на медицинската експертиза: степен на трайно намалена работоспособност; срок на намалената работоспособност“.
Чл. 15. От Агенцията за социално подпомагане съгласно Закона за електронното управление по електронен път ще се осигури достъп до следната информация:
1. за продължително безработни лица, кои­то имат право на месечна социална помощ съгласно Закона за социалното подпомагане и правилника за прилагането му;
2. за лица, настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
3. за лица, които отглеждат деца с трайни увреждания и получават помощи по чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца.
Чл. 16. От Агенцията по заетостта съгласно Закона за електронното управление по електронен път ще се осигури достъп до следната информация:
1. за продължително безработни лица, кои­то имат право на месечна социална помощ съгласно Закона за социалното подпомагане и правилника за прилагането му;
2. безработни лица над 55 години, които са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“.
Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чл. 17. (1) Социално предприятие клас А+, което осъществява икономическа дейност изцяло в административните граници на общини, които за предходната година имат равнище на безработица, равно или по-високо от средното за страната спрямо наличните статистически данни към датата на подаването на заявлението, може да кандидатства за финансово подпомагане за обучение за повишаване на професионалната квалификация на наети лица по чл. 7, т. 4 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика при условията и по реда на Закона за насърчаване на заетостта и правилника за прилагането му.
(2) Отпускането на средства по реда на ал. 1 се реализира под формата на схема за минимална помощ, когато това е приложимо, при съобразяване с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. за прилагане на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB, L 352/1 от 24 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1407/2013“, и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят, и съгласно глава 9а „Условия за предоставяне на минимална помощ“ на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.
(3) Предприятията не могат да получават средства за обучение за повишаване на професионалната квалификация на наети лица по чл. 7, т. 4 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, когато отговарят на някое от следните условия:
1. имат изискуеми публични задължения;
2. имат задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения по Закона за насърчаване на заетостта, както и по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
3. са в изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1407/2013;
4. осъществяват дейност в отрасъл „Рибарство и аквакултури“ съгласно Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и  (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ, L 354/1 от 28 декември 2013 г.).
(4) Получаването на средства, представляващи минимална помощ, се преустановява, когато през периода на подпомагане за предприятията възникне някое от условията по ал. 3.
Чл. 18. (1) Администратор на помощта по чл. 15, ал. 3 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика е Агенцията по заетостта.
(2) Агенцията по заетостта документира и събира цялата информация относно прилагането на схемата за минимална помощ по чл. 17 и информира министъра на финансите за предоставянето на всяка помощ, попадаща в обхвата на минимална помощ, при условията и по реда на Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му.
(3) Проверката за съответствие с условията на схемата за минимална помощ се извършва на базата на методика за оценка за съответствието за минимална помощ, утвърдена със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание чл. 10 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на министъра на труда и социалната политика.
Приложения:
Приложение № 1 – Заявление за вписване в Регистъра на социалните предприятия по чл. 3 от Правилника за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика
Приложение № 2 – Заявление за вписване в Регистъра на социалните предприятия по чл. 3 от Правилника за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика
Приложение № 3 – Заявление за доброволно заличаване от Регистъра на социалните предприятия по чл. 12, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика
Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1
Заявление за вписване в Регистъра на социалните предприятия на социални предприятия клас А
Входящ № ......................./.....................г.
Наименование на предприятието ......................................
................................................................................................
Дата на подаване на заявлението ....................................
................................................................................................
Правноорганизационна форма .........................................
............................................................................................... ,
ЕИК по БУЛСТАТ/ПИК ...................................................
............................................................................................... ,
със седалище и адрес: гр.(с.) .............................................
............................................................................................... ,
област ...................................................................................
............................................................................................... ,
община .................................................................................
............................................................................................... ,
ж.к./кв. ............................................................................... ,
ул. ..........................................................................................
№ ..........., бл. .........., вх. .........., ет. ........., ап. .........,
тел.:........................................................................................
e-mail: ...................................................................................
Основание за вписване в регистъра:
     чл. 7, т. 1, 2 и 3 от ЗПССИ
     чл. 7, т. 1, 2 и 4 от ЗПССИ
Основна стопанска и социална дейност и/или социална цел
на предприятието ................................................................
................................................................................................
Посочете от коя целева група наемате лица, ако кандидатствате по чл. 7, т. 4 от ЗПССИ. Посочете техния брой, трите имена и ЕГН/ЛНЧ/ЛН:
а) хора с трайни увреждания – ............................ (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
б) продължително безработни лица, които имат право на месечна социална помощ съгласно Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му – ........................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
в) лица до 29-годишна възраст, които нямат предходен професионален опит – ...................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
г) лица, настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, включително след прекратяване на настаняването им – ...................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
д) безработни лица над 55 години, които са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ – ................. (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
е) лица, които отглеждат деца с трайни увреждания и получават помощи по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца – ................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
ж) лица, изтърпели наказание лишаване от свобода за срок не по-кратък от 5 години, ако краят на наказанието е настъпил през последните три години от постъпването на работа – .................. (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
з) лица със зависимост към алкохол или наркотични вещества, преминали успешно лечебна или психосоциална рехабилитационна програма през последните две години преди постъпването на работа, което се удостоверява чрез документ, издаден от лицата, при които е проведено лечението или психосоциалната рехабилитация – .................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
и) бездомни лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика – .............. (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
к) чужденци, получили закрила в Република България по реда на Закона за убежището и бежанците през последните три години от постъпването им на работа – ................. (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
л) лица, получили статут на специална закрила по реда на Закона за борба с трафика на хора – ........................ (брой лица);
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
м) лица, пострадали от домашно насилие по смисъла на Закона за защита от домашното насилие – ........................ (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
Документи по чл. 4, ал. 1, т. 3 или 4 от ППЗПССИ, с изключение на публично достъпните и служебно известните.
Кандидатстващите по чл. 7, т. 1 – 3 от ЗПССИ:
– посочват годината на последния годишен финансов отчет с положителен финансов резултат: ........................................................................................;
– представят пояснителните сведения по чл. 4, ал. 1, т. 3 от ППЗПССИ:
1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................
Подпис: .............................................
(име, презиме, фамилия)
Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1
Заявление за вписване в Регистъра на социалните предприятия на социални предприятия клас А+
Входящ № ............/........... г.
Наименование на предприятието ......................................
Дата на подаване на заявлението ....................................
Правноорганизационна форма .........................................
ЕИК по БУЛСТАТ/ПИК ...................................................
със седалище и адрес: гр.(с.) .............................................
............................................................................................... ,
област ...................................................................................
............................................................................................... ,
община .................................................................................
............................................................................................... ,
ж.к./кв. ............................................................................... ,
ул. ..........................................................................................
№ ..........., бл. .........., вх. .........., ет. ........., ап. .........,
тел.:........................................................................................
e-mail: ...................................................................................
Основание за вписване в регистъра:
     Отговаря на всички условия по чл. 7 от ЗПССИ
     Отговаря на условията за клас А и чл. 8, т. 1 от ЗПССИ
     Отговаря на условията за клас А и чл. 8, т. 2 от ЗПССИ
     Отговаря на условията за клас А и чл. 8, т. 3 от ЗПССИ
Основна стопанска и социална дейност и/или социална цел
на предприятието .................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Посочете от коя целева група наемате лица, ако кандидатствате по чл. 8, т. 3. Посочете техния брой, трите имена и ЕГН/ЛНЧ/ЛН:
а) хора с трайни увреждания – ............. (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
б) продължително безработни лица, които имат право на месечна социална помощ съгласно Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му – ....................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
в) лица до 29-годишна възраст, които нямат предходен професионален опит – ............................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
г) лица, настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, включително след прекратяване на настаняването им – ........... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
д) безработни лица над 55 години, които са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ – ...................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
е) лица, които отглеждат деца с трайни увреждания и получават помощи по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца – ............................ (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
ж) лица, изтърпели наказание лишаване от свобода за срок не по-кратък от 5 години, ако краят на наказанието е настъпил през последните три години от постъпването на работа – ...................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
з) лица със зависимост към алкохол или наркотични вещества, преминали успешно лечебна или психосоциална рехабилитационна програма през последните две години преди постъпването на работа, което се удостоверява чрез документ, издаден от лицата, при които е проведено лечението или психосоциалната рехабилитация – ..................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
и) бездомни лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика – ................ (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
к) чужденци, получили закрила в Република България по реда на Закона за убежището и бежанците през последните три години от постъпването им на работа – .................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
л) лица, получили статут на специална закрила по реда на Закона за борба с трафика на хора – ...................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
м) лица, пострадали от домашно насилие по смисъла на Закона за защита от домашното насилие – ...................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..........................
Документи по чл. 4, т. 3 и чл. 5, т. 2, буква „б“ от ППЗПССИ, с изключение на публично достъпните и служебно известните.
Кандидатстващите по чл. 8, т. 2 от ЗПССИ посочват годината на последния годишен финансов отчет с положителен финансов резултат – ................................
1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................
4. ...........................................................................................
Подпис: .............................................
(име, презиме, фамилия)
Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1
Заявление за доброволно заличаване от Регистъра на социалните предприятия
Входящ № ............/........... г.
Наименование на предприятието ......................................
Удостоверение за вписване № ...........................................
Правноорганизационна форма ..........................................
................................................................................................
Клас на предприятието .......................................................
............................................................................................... ,
ЕИК по БУЛСТАТ/ПИК ...................................................
............................................................................................... ,
със седалище и адрес: гр.(с.) ..............................................
............................................................................................... ,
област ...................................................................................
............................................................................................... ,
община ..................................................................................
............................................................................................... ,
ж.к./кв. ................................................................................ ,
ул. ..........................................................................................
................................................................................................
№ ..........., бл. .........., вх. .........., ет. ........., ап. .........,
тел.:........................................................................................
e-mail: ...................................................................................

Дата: .........................
Подпис:.............................. 
(име, презиме, фамилия)

 
3650