Министерски съвет
брой: 39, от дата 14.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.12


Постановление № 114 от 13 май 2019 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите, приет с Постановление № 130 на Министерския съвет от 2017 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 ОТ 13 МАЙ 2019 Г.
за изменение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите, приет с Постановление № 130 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2017 г. и бр. 70 и 104 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 думата „четирима“ се заменя с „петима“.
§ 2. В приложението към чл. 13, ал. 2 на ред „експертни и технически сътрудници“ числото „11“ се заменя с „10“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
3629