Народно събрание
брой: 39, от дата 14.5.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

 

РЕШЕНИЕ
за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование
РЕШИ:
Открива Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, с предмет на дейност подготовка на специалисти с висше образование по специалността от регулираните професии „Медицина“ от област на висше образование „Здравеопазване и спорт“ и професионално направление „Медицина“ на образователно-квалификационна степен „магистър“.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 май 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Емил Христов
3617