Министерски съвет
брой: 39, от дата 14.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.12


Постановление № 113 от 9 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 9 МАЙ 2019 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г. в размер до 486 211 лв., в т.ч. по показател „Персонал“ 16 994 лв., във връзка с откриване на консулство на Република България в Кралство Испания, ръководено от консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Барселона и с консулски окръг, обхващащ територията на автономните области Каталуния и Арагон.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба“, бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“.
(2) Със сумата в размер до 469 217 лв. да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за  2019 г.
Чл. 3. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи да извърши съответните промени по бюджета за 2019 г. на базата на фактически извършен разход и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
3606