Министерски съвет
брой: 39, от дата 14.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.11


Постановление № 111 от 9 май 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 9 МАЙ 2019 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Постановление № 52 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. (ДВ, бр. 26 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 1 числото „32 400,0“ се заменя с „41 400,0“.
2. В чл. 2:
а) в ал. 1 числото „7 036,0“ се заменя с „16 036,0“;
б) в ал. 2 числото „6 686,0“ се заменя с „15 686,0“.
3. В приложението към чл. 1:
а) в пореден № 1, в колона 3 числото „7 036,0“ се заменя с „16 036,0“;
б) в пореден № 1.2, в колона 2 накрая се добавя „и за машинно гласуване“, а в колона 3 числото „5 186,0“ се заменя с „14 186,0“;
в) на ред „ОБЩО“ числото „32 400,0“ се заменя с „41 400,0“.
§ 2. В Постановление № 78 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. (ДВ, бр. 31 от 2019 г.) в чл. 1, ал. 1 числото „50 000 000“ се заменя с „6 000 000“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от 8 май 2019 г.
За министър-председател: Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
3585