Министерски съвет
брой: 39, от дата 14.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.10


Постановление № 109 от 9 май 2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2019 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 9 МАЙ 2019 Г.
за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2019 г. в размер 200 000 лв. за събирането, обработването, съхраняването и разпространяването в страната и в чужбина на информация, свързана с провеждането на Шестия световен конгрес на информационните агенции в гр. София.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Генералният директор на Българската телеграфна агенция да извърши съответните промени по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 20, ал. 2 от Закона за Българската телеграфна агенция.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на генералния директор на Българската телеграфна агенция.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
3583