Министерски съвет
брой: 39, от дата 14.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 108 от 9 май 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, утвърдена с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2003 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 ОТ 9 МАЙ 2019 Г.
за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, утвърдена с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2003 г., бр. 13 и 97 от 2004 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 58 от 2011 г., бр. 89 от 2016 г., бр. 12 от 2019 г.; Решение № 10187 на Върховния административен съд от 2018 г. – бр. 31 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тарифата се определят таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет.“
§ 2. Създават се нови чл. 3 и 4:
„Чл. 3. (1) Таксите по чл. 2, ал. 1 се заплащат в непълен размер от лицата, които получават:
1. добавка по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване;
2. еднократно изплащани допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет;
3. еднократни компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;
4. добавки към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации;
5. допълнителна месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст;
6. добавка към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
7. помощи и средства, получавани по Закона за хората с увреждания;
8. стипендии, получавани по реда на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (обн., ДВ, бр. 103 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2019 г.), и финансови средства за джобни разходи, получавани по реда на § 1а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
9. помощи, отпуснати на основание чл. 6, 7, 8, 8д и 10а от Закона за семейни помощи за деца.
(2) Непълният размер на таксите се определя, като не се включват като доход средствата по ал. 1.
(3) Такса в размер на 50 на сто от дохода си заплащат лицата, навършили 18-годишна възраст, с изключение на тези, които учат, до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, когато продължават да ползват социални услуги в домовете за деца.
Чл. 4. (1) Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция или социална услуга в общността от резидентен тип, заплащат лицата, които:
1. имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв.;
2. имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
3. са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години и общата стойност на сделките надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период;
4. са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години.
(2) Действителните месечни разходи включват месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, намалени с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.
(3) Таксите по чл. 2, ал. 1 не могат да надвишават действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.“
Заключителни разпоредби
§ 3. В Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г., бр. 89 от 2016 г., бр. 17 и 89 от 2017 г. и бр. 27 от 2019 г.), в § 1а от допълнителните разпоредби думите „т. 7, букви „а“, „в“ и „г“ се заменят с „т. 4, буква „а“, подбукви „аа“ и „бб“ и букви „в“ и „г“.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 12 април 2019 г., с изключение на § 3, който влиза в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
3582