Конституционен съд
брой: 39, от дата 14.5.2019 г.   Официален раздел / КОНСТИТУЦИОНЕН СЪДстр.2


Определение № 2 от 9 май 2019 г. по конституционно дело № 11 от 2018 г.

 

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 от 9 МАЙ 2019 г.
по конституционно дело № 11 от 2018 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Марияна Карагьозова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов, Красимир Влахов, при участието на секретар-протоколиста Полина Пешева разгледа в закрито заседание на 9 май 2019 г. конституционно дело № 11/2018 г., докладвано от съдията Надежда Джелепова.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България.
Делото е образувано на 29 май 2018 г. по искане на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия (ТК) на Върховния касационен съд (ВКС) за установяване на противоконституционност на § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ПЗРЗИДЗБН) (ДВ, бр. 22 от 13 март 2018 г.) в частта: „Чл. 59, ал. 5 и 6 се прилагат от 20 юни 2014 г.“, като противоречащ на чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 17, ал. 1 и чл. 121, ал. 1 от Конституцията на Република България.
В искането се сочи, че с приемането на атакуваната част на § 8 ПЗРЗИДЗБН (ДВ, бр. 22 от 13 март 2018 г.) са преуредени приключени към момента на приемане на закона правоотношения, което е в противоречие с принципа на чл. 4, ал. 1 от Конституцията на Република България, тъй като според вносителя нарушава правната сигурност, погасява придобити права и руши доверието в правната система. Твърди се също така, че това изменение на закона не е обусловено от значим обществен интерес, а обслужва интересите на ограничен кръг субекти чрез игнориране интересите на друг кръг правни субекти, осъществили разпореждане със свое вземане, чрез прихващането му с насрещно вземане на банката.
В искането си Общото събрание на съдиите от ТК на ВКС излага аргументи и за противоречие на оспорената част на § 8 ПЗРЗИДЗБН с чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 2, предложение първо от Конституцията. Преуреждането на завареното материално правоотношение влошава правното положение на едната от страните по него и създава права за другата, което е в противоречие с конституционния принцип за равенството на страните в съдебния процес.
Поддържа се в искането, че с разпоредбата на § 8 ПЗРЗИДЗБН се накърняват имуществени права на едната страна по материалното правоотношение, тъй като за тази страна – за разлика от насрещната, се преклудира възможността за реализация на вземaнето не само в производството по несъстоятелност, но и по друг ред, което представлява противоречие с чл. 17, ал. 1 КРБ.
С определение на Конституционния съд от 3 юли 2018 г. искането на Общото събрание на съдиите от ТК на ВКС е допуснато за разглеждане по същество. Като заинтересувани институции са конституирани Народното събрание, президентът на Република България, Министерският съвет, министърът на финансите, министърът на правосъдието, Комисията за финансов надзор, омбудсманът, Върховният административен съд, Българската народна банка, Фондът за гарантиране на влоговете в банките и Висшият адвокатски съвет.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, приет от 44-то Народно събрание на 5 април 2019 г. (ДВ, бр. 33 от 19 април 2019 г.), разпоредбата на § 8 ПЗРЗИДЗБН (ДВ, бр. 22 от 13 март 2018 г.), чието обявяване за противоконституционна се иска, е изменена, като в края й е добавено: „като кредиторите се вписват служебно в списъка по чл. 64, ал. 1“.
Конституционният съд намира, че промяната на § 8 ПЗРЗИДЗБН (ДВ, бр. 22 от 13 март 2018 г.) изисква производството по к.д. № 11/2018 г. да бъде прекратено. Съдът е бил сезиран с разпоредба, която вече не съществува. Разглеждането на така изменената разпоредба означава съдът да се самосезира, което е недопустимо.
С оглед горното и в съответствие с разпоредбите на чл. 19 от Закона за Конституционен съд и чл. 25, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд искането на Общото събрание на съдиите от ТК на ВКС следва да бъде отклонено, а производството по делото прекратено.
По изложените съображения Конституционният съд
ОПРЕДЕЛИ:
Отклонява искането на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 от 13 март 2018 г.; посл. изм., бр. 33 от 19 април 2019 г.) в частта: „Чл. 59, ал. 5 и 6 се прилагат от 20 юни 2014 г.“
Прекратява производството по конституционно дело № 11 от 2018 г.
Връща искането на вносителя.
Председател: Борис Велчев

3579