Министерство на околната среда и водите
брой: 40, от дата 17.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.45


Меморандум за разбирателство между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на защитата на околната среда на Република Сърбия за сътрудничество в областта на опазване на околната среда

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МЕМОРАНДУМ
за разбирателство между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на защитата на околната среда на Република Сърбия за сътрудничество в областта на опазване на околната среда
(Утвърден с Решение № 149 от 21 март 2019 г. на Министерския съвет. В сила от 4 април 2019 г.)
Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на защитата на околната среда на Република Сърбия, наричани по-нататък „Страните“,
Изразявайки желанието да укрепят доб­росъседските и приятелските отношения между двете страни и да насърчат сътрудничеството помежду си с цел съхраняване и опазване на природните ресурси,
Потвърждавайки готовността си да задълбочат сътрудничеството в областта на опазване на околната среда с оглед засилване на сътрудничеството в конкретни сектори на околната среда на принципите на доверие, взаимно уважение и зачитане на интересите на двете страни и спазване на суверенитета на всяка от страните и съответните задължения, произтичащи от международни конвенции,
Отчитайки, че Република България е страна – член на Европейския съюз (ЕС), и е задължена да прилага европейското законодателство във всички политики, отнасящи се до околната среда, и че Република Сърбия е кандидат за членство в ЕС,
Отчитайки факта, че замърсяването на околната среда има и трансграничен характер и борбата с него може да бъде успешна само в условия на тясно международно сътрудничество на двустранно, регионално и глобално равнище,
Признавайки ползите от увеличаването и обмена на знания и опит по въпросите от сектора на опазването на околната среда,
Съзнавайки отговорността за осигуряване на безопасна околна среда за настоящите и бъдещите поколения, се споразумяха за следното:
Член 1
Страните развиват и задълбочават взаимноизгодно и равноправно сътрудничество в областта на опазване и управление на околната среда.
Член 2
Страните ще си сътрудничат в области от взаимен интерес, като:
1. Подпомагане на процеса на европейска интеграция на Република Сърбия:
– хармонизиране на законодателството в областта на околната среда с acquis communautaire;
– експертна помощ в усвояването на предприсъединителните фондове на ЕС.
2. Опазване на чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването.
3. Опазване на водите и управление на отпадъчните води, включително:
– осигуряване на експертна помощ и обмен на опит при разработването на стратегически нормативни документи за управление на водите и отпадъчните води;
– сътрудничество в рамките на TWINNING проекти в областта на управление на отпадъчни води и утайки.
4. Управление на отпадъците, трансграничен превоз и опазване на почвите, в т.ч.:
– оказване на експертна подкрепа и предаване на ноу-хау за разработване на стратегически нормативни документи, свързани с управление на отпадъците;
– сътрудничество в рамките на TWINNING проекти в областта на управление на отпадъците, кръгова икономика и ресурсна ефективност.
5. Опазване на природата и природните ресурси, в т.ч. опазване на биологичното разнообразие, особено на застрашените животински и растителни видове и техните местообитания.
6. Защитени територии и защитени зони от Натура 2000.
7. Разработване на планове за управление.
8. Екологично образование.
9. Цялостна контролна дейност, в т.ч. и на опасните химически вещества.
10. Действия при аварийни трансгранични замърсявания на околната среда по всички компоненти.
11. Сътрудничество при изпълнение на правата и задълженията, произтичащи от конвенциите, подписани от двете страни.
12. Екологично законодателство.
13. Изменение на климата.
14. Обмен на информация и опит в осъществяването на инспекции в областта на опазването на околната среда.
15. И други области на опазване на околната среда, които взаимно се считат за подходящи.
Член 3
Страните си сътрудничат по точките, изложени в чл. 2 на този Меморандум, чрез:
1. Организиране на съвместни срещи на ниво експерти и длъжностни лица на страните по точките, включени в този Меморандум.
2. Организиране на симпозиуми, конференции, семинари, консултации и обучения по теми от взаимен интерес на Страните.
3. Разработване и изпълнение на съвместни проекти.
4. Обмен на информация.
5. Сключване на споразумения/декларации за сътрудничество в конкретна област по чл. 2.
Член 4
1. С цел реализацията на договореностите, залегнали в настоящия Меморандум, се създава Смесена комисия за сътрудничество в областта на опазването на околната среда (Комисията). Комисията се състои от по 5 представители от всяка страна. Комисията се председателства едновременно от упълномощени представители на двете Страни.
2. В срок от три месеца след влизането в сила на този Меморандум Страните се информират взаимно относно състава на Комисията.
3. Комисията следва да приеме процедурни правила за своето функциониране на първото си заседание.
4. Комисията провежда заседания най-малко веднъж годишно на ротационен принцип във всяка от двете страни последователно.
5. Сред задачите на Комисията са:
– изпълнение на договореностите, залег­нали в този Меморандум;
– разработване и приемане на Двугодишна програма за изпълнение на Меморандума;
– създаване на работни групи за реализиране на Меморандума и приемане на процедурни правила за функционирането на работните групи;
– оценяване резултатите от сътрудничеството, както и вземането на други решения.
6. От заседанията на Комисията се изготвят протоколи.
Член 5
Страните подкрепят и насърчават сътрудничеството в областта на опазване на околната среда между институции, организации и предприятия, осъществявано в рамките на този Меморандум.
Член 6
Този Меморандум по никакъв начин не засяга поетите от Страните права и задължения по други по-рано сключени международни споразумения.
Член 7
Разходите на експертите, участващи в заседанията на Комисията, се поемат от изпращащата Страна, освен ако не е договорено друго.
Член 8
Разногласията, възникващи между Страните, които се отнасят до правата и задълженията, произтичащи от този Меморандум, се разрешават по пътя на преговори между Страните.
Член 9
1. Този Меморандум влиза в сила от датата на получаване на втората от нотите, с която двете страни взаимно се уведомяват по дипломатически път, че са изпълнени изискванията на националните им законодателства за влизане в сила на Меморандума.
2. Този Меморандум се сключва за срок от пет години и действието му се удължава автоматично за следващ период от пет години, освен ако едната от Страните не уведоми писмено другата Страна за намерението си да денонсира Меморандума, но не по-късно от три месеца преди изтичането на съответния период от пет години.
3. Този Меморандум може да бъде изменян и допълван по всяко време при взаимна договореност и писмено съгласие на Страните. Всяко такова изменение влиза в сила по реда на ал. 1 от настоящия член и представлява неделима част от този Меморандум.
4. Независимо от разпоредбите на ал. 2 от настоящия член разпоредбите на този Меморандум продължават да се прилагат за съществуващите проекти и дейности до тяхното завършване, освен ако не е договорено друго между Страните.
Член 10
След като този Меморандум влезе в сила, Меморандумът за разбирателство за сътрудничество в областта на опазването на околната среда, подписан между Страните на 10 октомври 2007 г. в Белград, престава да бъде валиден.
Подписан в Димитровград на 22.01.2019 г. в два оригинални екземпляра, всеки от които на български, сръбски и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. В случай на различия в тълкуването меродавен е английският текст.

За Министерството на околната среда и водите на Република България:
Нено Димов,
министър
За Министерството на защитата на околната среда на Република Сърбия:
Горан Триван,
министър

 
3447