Министерство на труда и социалната политика
брой: 39, от дата 14.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.107


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване (обн., ДВ, бр. 82 от 2010 г.; изм., бр. 79 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 21, ал. 2 думите „който включва: възраст, пол, специални нужди – информацията за трайното увреждане и възможност за социална адаптация“ се заменят със „съгласно приложение № 5а“.
§ 2. В чл. 24, ал. 3 т. 4 се изменя така:
„4. регистъра на осиновяващи, в който лицето желае да бъде вписано – по чл. 85 от Семейния кодекс или по чл. 113, ал. 1, т. 3 от Семейния кодекс; за вписване в регистъра по чл. 85 от Семейния кодекс се изброяват регионалните дирекции за социално подпомагане, в чиито регистри лицето желае да бъде вписано;“.
§ 3. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3 и 4 за българските граждани се установяват служебно от дирекция „Социално подпомагане“.“
2. Сегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.
§ 4. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
„(1) В 7-дневен срок от представянето на доклада по чл. 27 директорът на дирекция „Социално подпомагане“ издава разрешение или мотивиран отказ за вписване в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване. В разрешението задължително се посочва регистърът, в който да бъде вписано лицето съобразно заявеното от него желание. При вписване в регистъра по чл. 85 от Семейния кодекс се посочват и другите регионални дирекции за социално подпомагане, в чиито регистри да бъде вписано лицето.“
§ 5. В чл. 29 ал. 1 се изменя така:
„(1) В 3-дневен срок от издаване на разрешението директорът на дирекция „Социално подпомагане“ го изпраща заедно с доклада относно годността, заявлението по чл. 24 и всички документи по чл. 25 на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянния адрес на осиновяващия за вписване в регистъра по чл. 85 от Семейния кодекс. Когато лицето желае да осинови дете с обичайно местопребиваване в чужбина, разрешението заедно с доклада относно годността и документите по чл. 25 се предоставят на лицето за извършване на превод и подаване в Министерството на правосъдието за вписване в регистъра на осиновяващи по чл. 113, ал. 1, т. 3 от Семейния кодекс.“
§ 6. В чл. 30, ал. 3 след думите „регионалната дирекция“ се добавя „или на Министерството на правосъдието, ако лицето е вписано в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 3 от Семейния кодекс,“.
§ 7. Създава се приложение № 5а:
„Приложение № 5а към чл. 21, ал. 2

Съвет по осиновяване към РДСП
Пол на детето
Възраст
Информация за профила на детето
 
 
 
Към настоящия момент детето се отглежда във:
Алтернативна форма на семейна грижа        
Друга форма на грижа                          
Моля, отбележете съответните характеристики в статуса на детето, а където е необходимо – опишете  
Особености на здравния статус – детето е със:
– Хронично заболяване                            
– Леки и лечими заболявания                     
– Генетично заболяване                            
– Провеждана ли е хоспитализация               
– С необходимост от постоянна поддържаща терапия       
– С необходимост от последващо оперативно лечение                 
– Без отклонения в здравния статус               
– Друго (моля, посочете)
Особености на психическо, емоционално и поведенческо състояние:
– Наличие на емоционални трудности              
– Наличие на поведенчески проблеми              
– Необходимост от работа със специалист         
– Трудности в адаптацията                         
– Друго (моля, посочете)
 
 
 
Наличие на изоставане в развитието:
– Изоставане в умственото развитие               
– Изоставане в познавателно развитие             
– Изоставане в говорно развитие                  
– Изоставане в НПР                                
– Комуникативни трудности                         
– Друго (моля, посочете)
Заключение относно степента на увреждане на детето и възможността за социална адаптация. Необходимост от помощ при организиране на бита и ежедневието поради особености в здравословното състояние.

§ 8. В приложение № 6 към чл. 24, ал. 1 т. 9 се изменя така:
„9. Моля, посочете регистъра на осиновяващи, в който желаете да бъдете вписан/и (по чл. 85 от Семейния кодекс или по чл. 113, ал. 1, т. 3 от Семейния кодекс). За вписване в регистъра по чл. 85 от Семейния кодекс посочете в регистрите на кои други регионални дирекции за социално подпомагане желаете да бъдете вписан/и.“
§ 9. В приложение № 7 цифрата „5“ се заменя с цифрата „6“.
Министър: Бисер Петков
3437